2017:

19/12: I dag er det avslutning for Nina Jensen i WWF der Vidar Helgesen er bedt som en av gjestene. I morgen starter ny rettsak mellom WWF og departementet hans. Snakker vi om noen som klarer å skille mellom person og sak eller? Kilde Facebook, Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk

19/12: Dagsavisen skriver dette om rettsaka.

18/12: Svak nedgang i kongeørnbestanden i følgje Rovdata.

13/12: Fleire sau og lam erstatta i Oppland att i 2017, kjelde FMOP

11/12: Det er registrert 82-92 ulver i Norge så langt, kjelde Rovdata

08/12: Her er vedtaka på alle klagene i forhold til ulvekvotene frå KLD, kjelde NSG

28/11: Sporing av ulv på Dovrefjell 21/11 og på Totenåsen 23/11 er undersøkt av SNO og ut frå bilder og markundersøkingar er det i båe tilfeller mest sansynleg spor etter hund/hundar. På Dovrefjell var det i tillegg spor av jerv, kjelde Ole Knut Steinseth, SNO

23/11: SNO har sporet ulv ved Steinsjøen på Totenåsen de siste dagene. 98 % sikkert at det er ulv. Muligens to, da det er parallelle spor. Det jobbes med organisering i forhold til lisensjakta, og videre sporing. Mye snø i går og mildvær i dag gjør sporinga vanskelig, kjelde Wenche Rustad Wangen

22/11: Dommen kan dere lese her, kjelde NSG

22/11: Forklaring på dommen i ulvesaka i går: I vedtaket er det ikke nevnt at lisenskvoten er basert på overlevelsen av ulvebestanden. Det er bare tenkt på bestandsmålet og det er ikke stort nok i seg selv til at bestanden kan overleve. Hvis ulvebestanden regnes sammen med den svenske så er det antagelig nok. Men da vet vi sikkert at WWF kommer på ny med søksmål mot selve bestandsmålet, og det vil treneres videre, kjelde Nationen

21/11: Dyreetikkonferanse i Oslo med tema ulv. Innlegg bl.a. frå Pål Kjorstad fra NSG

21/11: WWF "vant" frem med sitt søksmål mot Staten, og ulvejakta som pågår utenfor ulvesonen er midlertidig stanset, kjelde Nationen

21/11: Ulveobservasjon i dag på Dovrefjell innover Grimsdalen, SNO ved Ole Knut Steinseth er varsla, kjelde Ola Borgemoen

21/11: Det er sett og teke bilde av spor på Reinsvoll søndag. Spora kan minne om en rev og en ulv. Kjelde Jon Henrik Thon. SNO varsles i dag.

09/11: Katastrofe om ulvejakta stanses. WWF kunngjorde i en pressemelding onsdag 8.november 2017 at de saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, natumangfoldloven og Bernkonvensjonen. Organisasjonen har samtidig krevd øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. En stans i ulvejakta blir en enda større varslet katastrofe enn noe av de som vi har opplevd hittil, uttrykker Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en kommentar til WWF sitt søksmål av staten og umiddelbar stans av ulvejakten. Rovviltnemndene har satt kvota for vinterhalvårets lisensjakt på ulv til inntil 24 individer innenfor ulvesonen. Hittil er seks ulver skutt. WWF har to ganger tidligere gått rettens vei for å få erklært norsk ulveforvaltning som lovstridig. Både en rettssak i 2001 og en annen i 2006 endte med nederlag for ulvefanatikerne. Vinteren 2017 gikk Stortinget grundig igjennom regelverket, blant annet på grunnlag av betenkninger og muntlige fremstillinger fra juridisk ekspertise innenfor Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ekspertenes vurderinger av regelverket var stort sett samsvarende, med unntak for utredningen fra WWFs egne advokater som skilte seg markant ut fra de øvrige betenkningene. Jeg kan ikke skjønne at vedtaket om lisensfelling av ulvene bryter med noe lovverk eller med noen konvensjoner, sier Furuberg. Uten jakt vil ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og utmarksnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at vedtaket om uttak blir fulgt opp så fort som mulig! avslutter Furuberg

08/11: WWF søksøker Staten for å redde ulven i Norge, kjelde WWF sin hjemmeside

05/11: Ferske ulvespor ved Kvamsnysetra i dag, ikke mulig å dokumentere i snøværet. Ferske jervespor i Bergemillom idag, driv med kadaver som ligger der, mange spor, kilde Jonny Mathisen

03/11: Til beitebrukere på Hadeland og Toten: det blir i dag ca kl 1600 lagt ut en nyhetssak på Fylkesmannen i Oppland sine nettsider om kompensasjonsoppgjøret vedr. ulv i beiteområdene i sommer. Alle brukere må søke individuelt innen 15. november 2017 - nærmere informasjon går fram av nyhetssaken - søknadsskjema lastes ned på nettsiden. Vi ber om at denne SMS videresendes fra kommunene til beitelagsledere som videresender til sine medlemmer. FMOP HKL

02/11: Da er siste mulige dato for rovvilterstatningssøknaden passert og vi håper at ein større andel av dei som med rette skulle søkja har søkt i år. Det eg har vore borti så er det sjølsagt store tap til ulv sør i Oppland, men også store tap i Midt-dalen. Her er det sjølvsagt på østsida frå Fåvang Gjeterlag til Kvam Østside beitelag, men også på vestsida frå Heidal til Bødalen i Gausdal. Som alle gonger før handlar det om grupper av enkeltbrukarar der beitebrukarar innimellom kan ha 0 i tap, kjelde redaktøren.

29/10: Ulv skote Engerdal, kjelde Østlendingen

29/10: Melding om Loddvar Sandbakken torsdag 19/10 såg ein ulv i vegen ved nordre åpnigen av tunellen ved Korpberget i Nord-Fron, kjelde Ole-Petter Berget

28/10: Ulv skote i Åmot, kjelde Østlendingen

27/10: Observert stor gaupe,rødlig farge ved Brone i Thomlebygda, N.Land i går på dagen. Spor ned mot  Baggerudsberga i  går kveld, kjelde Anne Terningen

27/10: Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter. Sjå artikkelen her, og brevet her, kjelde KLD via Kjell Erik Berntsen. Nå får vi ikkje skryte for tidleg, men utfrå det eg les i brevet er dei i alle fall førebudd til å betale ut meire enn KLD og LMD  har budsjettmessig dekning for, kjelde redaktøren

27/10: Råd ved søknad om rovvilterstatning 2017: For det fyrste står mykje i siste Sau og Geit på s. 44-45, så eg viser til den. Den MÅ sendes inn før 1/11, men skjer det noko uventa så må du i alle fall varsla FM tvert og få den inn promte. Innlogging på er denne linken: Miljødirektoratet-Søknadsenter. Ny bruker/glømt passord kan opprette passord via lenke i e-post. Fyll ut skjemaet etter beste evne, neste vil lagre sida, du kan alltid gå tilbake og rette opp og du treng ikkje å fylle ut alt med ein gong da søknaden vil lagre seg som ein kladd du kan plukka oppatt t.d. neste dag. Det som er viktigast og best for søknaden er dokumentasjonen til det du faktisk fyller ut i skjemaet. En viktig lenke til dette er medlemskap i sauekontrollen, slå opp på Rapporter/Analyser og andre/grunnlag erstatningsøknad. Merk: Du kan teste ut kva som står i rapporten ved å starte den ved å taste inn slepp og sankedato i utmark, bruk her første sleppdato og siste sankedato for å få med heile beitesesongen (I rette søknaden forheld ein seg til snitt slepp- og sankedatoar eller den dagen ein hadde hovudsleppet/hovudsankinga). For at rapporten skal ha noko meining må sjølvsagt sauekontrollen vera oppdatert med: Individlister m/søyer og lam, dato for eventuelle tap m/årsaker, alle helseopplysningane m/dato og forebyggende behandling slik som f.eks. mot koksidiose, rundorm, selenmangel etc. Du må gjerne føre inn tilsynet ditt i sauekontrollen på registrering/tilsyn, da kjem det inn i rapporten. Dersom du har søyer eller lam som er sakna/truleg døde på beite så må du melde dei ut på ein antatt dato, gjerne samme dato og visa til det i merknadsfeltet i søknaden om grunnen til dette, for at disse dyra skal visast i rapporten. Hovedgrunnen til rapporten er den individbaserte lista som er påkrevet og vil oppfattes som svært god og lettvint for saksbehandler hos FM. Gå i gjennom rapporten før du lagrer den som ei pdf-fil (trykker på pdf-linken opp til høgre i bildet). Dersom du finn saker som du har glømt eller at sau/lam slippetallet/sanketallet ikkje stemmer kan du gå tilbake og rette dette opp og starte rapporten på nytt. Søknaden du sendte om tilskot på beite 15/10 må sjølvsagt stemma overens med denne. Dersom du finn avvik, dvs. at du har feil i antall dyr i løpet av utfyllinga må du sjølvsagt skriva inn det som du meiner er rett, samstundes som du nå kan gå inn og rette produksjonstilkotsøknaden din. Vedlegga du må ha: Individbaserte lister, sleppte og sanka, helseopplysningar på datoar før og i løpet av beitesesongen inkludert tapte og skada individ, tilsynslister med både eigne tilsynsturar og eventuelle tilsyn som andre/beitelaget har hatt i same området - det same med sankingslister. Du kan også leggja ved kart over beiteområdet som sauen din går i, og gjerne da inkludert med loggførte/kartfesta tilsynsturar, kartfesta kadaver/skada dyr og helst også kartfesta skada dyr frå andre i samme området for å visa saksbehandlar samanhengen. Det er også ryddig hvis du anten scanner inn eller syner til "K-nr." i ditt/dine brev frå SNO angåande rovviltskader på enkeldyr. Dersom du er ueinig i konklusjon som er sett av SNO, må du argumentera rundt dette ved t.d. å leggja ved bilder eller visa til andre skader i området. Råd som vi viste til i fjor var desse: Råd om rovvilterstatning er lagt ut her. LYKKE TIL! Skulle du stå heilt fast så ring Pål på 99034406.

27/10: Referat frå møte 24/10 omkring rovviltsituasjonen i Nord-Fron, kjelde Vemund Hagen. Svara frå NSG v/Pål Kjorstad på møtet, kjelde Pål Kjorstad. Brev til Rovviltnemnda i Oppland frå OB, OBS og OSG

25/10: 2 ulver skote i Stor-Elvdal i dag, kjelde VG og Østlendingen

24/10: Godt beitemøte i Nord-Fron i kveld, der Aud Hove, Harald Klæbo og Geir Johan Groven var innleiarar som svara på spørsmål som var stilt av arrangørane på førehand. Det vart skrive eit referat frå møtet som vi kjem tilbake til, kjelde redaktøren

19/10: Invitasjon til møte omkring søknad om rovvilterstatninger for Toten og Hadeland på Lygnasæter 23/10 kl. 18.00.

18/10: Nord-Fron kommune fekk avslag på bruk av løs på drevet halsende hund under skadefelling av jerv. Miljødirektoratet sier bl.a. dette: "Manglende effektivitet av skadefelling i barmarkssesongen gjør at Miljødirektoratet i praksis anser omfattende rovviltangrep på bufe som bedre dyrevelferd enn å tillate løs, på drevet halsende hund. Kommunen mener at bruk av løs hund, i mangel på andre virkemidler, ville bedret dyrevelferden i den akutte tapssituasjonen." Red. anmerking: Eg har streka under dette for å illustrera følgande: Miljødirektoratet meiner alstå at det er betre dyrevelferd for bufe å ha ein skadevoldar det er gjeve fellingsløyve på i eit prioritert beiteområde enn at ein ved kontrollerte tilfeller slepper ein plotthund på eit skadefellingsforsøk - forstå det den som kan!

17/10: Søknadsfristen for erstatning for bufe tapt til fredet rovvilt er 1. november. Elektronisk Søknadssenter må benyttes (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/) - det er ikke mulig å levere søknader på papir. Husk at vedlegg med besetningsdata også skal vedlegges. Se Fylkesmannens nettside for mer informasjon. Ved behov for hjelp, kontakt landbrukskontoret i kommunen. FMOP hkl 

10/10: Var det nokon som sa at det var berre i Norge vi har problemer med ulv? Her frå Frankrike, kjelde Dagladet

06/10: Lågaste jervetalet sidan 2002, men bestandsmålet er nådd! Kjelde Rovdata

05/10: Jerv sett ved Kvikne-Gråhøa i Nord-Fron på sauesanking. Den gjekk inn i ei ur, kjelde Odd Arne Myromslien

04/10: Fyrste ulven under lisensjakta vart felt i Romedal allmening I Stange i dag, hannulv på 51 kg, kjelde nrk.no/ho

04/10: Det er observert og teke bilete av ulv i området Eriksfallet. Ulven er antageleg på veg i retning Sørbråtåberget/Granåsen, kjelde Kaj Teppen via Romedal og Stange Almenning på Facebook

04/10: Det vart seint igårkveld observert ein jerv ved vegen mellom Bruli og Bondestad i Sødorp, Nord-Fron.
Sikker kilde seier Marthe Dypdalen

30/09: Nytt kadaver funne i Frylia på Sør-Fron i dag, vart dokumentert som jerveskade, kjelde Krestian Scheiie

28/09: Det er funnet 3 kadaver av sau/lam i Frylia på Sør-Fron i dag,  eit av dei var ferskt og er dokumentert jerv, dei andre var eldre kadaver. Jerv sett på elgpost i går, kjelde Krestian Scheie

26/09: To lam tatt av gaupe Sør-Etnedal. Ferskt. Fmop hkl

26/09: Flere synsobservsjoner av Romedalsulven i helga. 2-3 dager gamle kadaver blir stadig funnet. Viltkamerabilder i Odal indikerer at det kan være to. En i Romedal og en lengre sør. Det er også dokumentert et jervedrept lam til i rimelig nærhet til det forrige i Romedal, kilde Hans via Kaj Teppen

24/09: Lam tatt av jerv Grimsdalen, Dovre lørdag kveld Ferskt. Fmop hkl

21/09: For de som har hatt tap av dyr som rovviltskade av et visst omfang, er det allerede nå mulig å søke om forskudd på den ordinære rovviltskadeerstatningen. Dette kan være særlig aktuelt på Hadeland og Toten knyttet til hendelsen med ulv i sommer. Ta kontakt med Fylkesmannen om dette, telefon: 61266056 for mer informasjon. fmop hkl

21/09: Det går rykter om observasjon av bjørn ved Kong Håkon den 7. hytte ved Vetlslåkampen på Rustkjølen, opplysningane er ikkje stadfesta.

20/09: Det brygger som venta opp til ny stri om ulven att i forhold til lisenskvota, kjelde VG. Klima og Miljødepartementet har bede Miljødirektoratet om råd i saka, og som venta går desse råda ut på å minke kvota.

18/09: Det er funnet 2 kadaver ved Glugga på Sør-Fron østside idag, 3-4 døgn gamle. SNO er varsla, kilde: Lars Ole Auglestad

17/09: Dokumenterte ulve og jerveskader i Stange også nå i helga. Skadefelling pågår. Kaj W.Teppen

15/09:  Søye avlivet Glømmevollen, Eldådalen i Øyer torsdag kveld - forholdsvis fersk og antatt bjørn. fmop hkl

13/09: Mulig ulv eller kjempestor hund sett ved Kjempesletta i Skåbu nå for ti min siden, (om kvelden) Den vart sett av to personer, kjelde Ole-Petter Berget

13/09: SNO melder om ett lam dok tatt av gaupe på Bjørgo, Nord Aurdal kommune. Fersk skade. FMOP LHN.

12/09: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark besluttet å utvide skadefellingstillatelsen gitt fredag 25. august til mandag 18. september kl. 12:00. Dette etter nye skader (ett lam) øst for Espa i Stange kommune den 09.09 og siden det fortsatt går en del dyr på utmarksbeite både i Stange og Eidsvoll kommune. Fellingsområdet er Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma, og Nord-Odal og Stange kommune. Fellingslaget i Eidsvoll leder fellingsforsøket. Ny, fersk skade på lam i Rasaberget Stange i efta, kilde Geir M. via Kaj Teppen

12/09: Det meldes om at det mangler alt fra urovekkende mange til under det vanlige antall lam hos enkeltbesetninger på østsida av Midt-Gudbrandsdalen, kilde redaktøren.

11/09: Det er funnet et dødt lam ved Frylisætra, Kvam Østside beitelag i dag. Fersk skade, SNO er varsla. Skadefellingstillatelsen på én jerv i Nord-Fron kommune gikk ut i dag kl. 12.00. Det blir søkt om forlengelse av fellingstillatelsen. Hilde Hammer

11/09: Ferskt drept lam Frylisetra Kvamsfjellet funnet i dag. SNO varslet og ny skadefelling blir søkt om, kjelde Jonny Mathisen

11/09: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark besluttet å utvide skadefellingstillatelsen gitt fredag 25. august til mandag 18. september kl. 12:00. Dette etter nye skader (ett lam) øst for Espa i Stange kommune den 09.09 og siden det fortsatt går en del dyr på utmarksbeite både i Stange og Eidsvoll kommune. Fellingsområdet er Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma, og Nord-Odal og Stange kommune. Fellingslaget i Eidsvoll leder fellingsforsøket. Geir M via Kaj Teppen

09/09: Nye ulveskader i Stange i dag. Fellingsforsøk pågår, kilde Kaj W.Teppen.

06/09: Pressemeldinga i saka under vart slik

06/09: Dette skal brukes i omtale av det vage svaret vi fekk frå departementene i ulvesaka: Regjeringens vilje til å følge opp konsekvensen ved dagens rovdyrpolitikk er ikke annet enn tomme ord og luftige løfter. Enda en gang ser vi at ministrene Helgesen og Dale bruker langdryge prosesser som virkemiddel for å unngå å ta reelle politiske beslutninger. Uthaling har vært en gjenganger innen denne regjeringens rovdyrpolitikk. Nå trenger vi reell handling. Enkeltbønder har hatt store tap som de ikke vet om de får erstatning for. Fylkesmannen i Oppland sa til Oppland Arbeiderblad 17. august at der er rimelig å anta at kostnadene vil overstige 10 millioner kroner. Vi forventer svar på om Helgesen og Dale stiller seg bak prinsippet om at staten skal dekke de reelle kostnadene beitebrukerne har som skyldes rovdyrvernet. Helgesen og Dale sier at de først skal regne ut hvor dyrt dette blir og så lover de at de vil strekke seg langt. Dette svaret er ikke godt nok. Mange beitebrukere har fått en presset økonomi på grunn av at sauen har gått på hjemmebeite og spist opp vinterfôret. Vi er utålmodige på vegne av beitebrukerne, kilde Norges Bondelag

06/09:  Flere av beitebrukere i Toten-området som har hatt beiteutfordringer i forhold til ulven i år har nå veid årets lam, og vektene er beviselig mye lavere enn i fjor og de tre forgående åra. Snitt av de tre siste åra, sammenlignet med 2017, viser at snittvektene ligger 6-8 kg under i år, i motsetning til snitt de siste tre åra. Dette er et direkte resultat av forsinka beiteslipp, og vil utgjøre MYE i kroner og øre, kjelde Wenche Rustad Wangen

05/09: Funnet 1 sautikke skadet av ulv i dag i Stange. Sauen er avlivet og undersøkt av SNO. Bekreftet ulv. Fellingsforsøk pågår, Kaj W.Teppen

04/09: Endelig ble bjørnen felt i Ringsakerfjellet i går etter å ha gjort betydelig skade i sommar, kjelde HA

04/09: Fylkesmannen iverksetter skadefellingstillatelse på én jerv i Skjåk med bakgrunn i flere dok skader på sau i Torddalen. Det vurderes at det er risiko for nye skader i området, samtidig som det mangler en del lam. Fellingsområdets avgrensning er Skjåk kommune nord for rv 15. Tillatelsen gjelder fram til mandag 11. september kl 1200. FMOP SGR

04/09: Skadefellingstillatelsen på en jerv på Nord-Fron østside er forlenga tom. søndag 10 september kl. 12.00. Hilde Hammer, FM skriv dette: Med bakgrunn i tre nye ferske skader på sau forlenges skadefellingstillatelse på én jerv i Nord-Fron kommune. Tillatelsen gjelder fram til mandag 11. september kl 1200. Fellingsområdet er uendret, dvs Nord-Fron kommune øst for E6. FMOP SGR

04/09: Vi har i dag motteke kopi av svarbrev frå KLD og LMD datert 1/9 2017. Brevet inneheld eigentleg ingen svar på spørsmåla våre. Staten ved regjeringa vil ha alle utgiftene beitebrukarane har hatt på bordet før dei kjem med svaret, og det kan da minne om at dei vil budsjettare ut frå ein sum dei kan tola. Vi minner om at alle skader og tap freda rovvilt utøver i prinsnippet skal erstattas, og at det i dette tilfelle også er i beiteprioriterte områder. Svarbrevet kan dere lesa her.

03/09: Det vart funnet en drept søye og et drept  lam i område ved Jomfrutjønna på Kvamsfjellet i går. SNO kommer i dag. Jonny Mathisen

02/09:  Fire lam tatt av jerv i Tordalen, Skjåk. Ett 3 døgn og tre en uke gmlt. Dokumentert av SNO. FMOP LHN

02/09: 1 lam bekreftet tatt av ulv, Stange. Ca. 31.8.Kaj W.Teppen.

01/09: NSG, NB og NBS har etter det eg har sjekka ikkje fått svar på brevet frå KLD og LMD innan fristen som var i dag, sjå sak 17/08. I samråd med Norges Bondelag så aventar vi til måndag og tek kontakt da dersom ingenting har dukka opp.

31/08: Skadefellingstillatelsen på en jerv på Nord-Fron østside er forlenga tom. mandag 4 september kl. 12.00. Geir Johan Groven.

31/08: Fylkesmannen forlenger pågående tillatelse for skadefelling av én jerv i Nord-Fron med bakgrunn i ny fersk antatt jerveskade på et lam i Gravdalsfjellet. Forlengelsen gjelder fram til mandag 4. september kl 12.00. Fellingsområdet er uendret, dvs Nord-Fron kommune øst for E6. FMOP SGR

30/08: Jmf melding under så er det er også funnet et dødt lam etter kadaversøk i Bergemillom i dag. Ikke helt fersk skade. SNO v/ Hans Ulberg skal se på dette kadaveret, samt kadaveret i Gravdalsområdet i morgen tidlig. Geir Johan Groven.

30/08: Det er funnet et dødt lam med avrevet hode i Gravdalsområdet/Gravdalsbekken i ettermiddag. Fersk skade, SNO er varsla. Skadeområdet er innenfor gjeldende skadefellingsområde for jerv på Nord-Fron østside. Geir Johan Groven.

29/08: Kommentar til WWFs sak i Nationen 25. august 2017.

Tillit til forvaltningen?

Vi har vært gjennom en svært frustrerende vinter med Miljødepartementets trenering av rovviltforliket gjennom å stoppe rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om å forvalte rovdyra etter Stortingets ønske. Videre har vi vært gjennom en svært blodig og tragisk sommer, spesielt på Hadeland og Toten, som vi mener er en klar konsekvens av Miljødepartementets trenering av nemndenes ovennevnte vedtak. Nå har rovviltnemndene i region 4 og 5 opprettholdt sitt vedtak for årets lisensjakt på ulv, og i Nationen 25. august beskriver WWFs Nina Jensen dette vedtaket som hårreisende. I samme sak påpeker WWFs rådgiver Marte Conradi at kvotevedtaket er ulovlig, og at vedtaket skal prøves for retten dersom ikke departementet omgjør vedtaket. Den samme Conradi var fram til begynnelsen av august i år rådgiver hos Fylkesmannens Miljøavdeling i Oppland. Her jobbet hun med rovviltsaker, blant annet som rådgiver for rovviltnemnda i Oppland. Det har i mange sammenhenger vært stilt spørsmål om forvaltningen og hvilke roller de enkelte har. Rovdyrpolitikken skaper et høyt konfliktnivå. Det er derfor avgjørende for tilliten til forvaltningen at den oppfattes som en nøytral og real arena der hovedfokuset er iverksettelsen av politiske vedtak. Spørsmål til Fylkesmannen i Oppland: Hvordan har Fylkesmannens Miljøavdeling i Oppland forholdt seg til Conradi som rovviltforkjemper, der hun mener at de politiske vedtakene om å regulere bestandene av rovvilt er ulovlig, og Conradi som rådgiver i rovviltsaker hos fylkesmannen med oppdrag om å iverksette politiske vedtak? Hvordan kan vi ha tillit til at forvaltningen er objektive i arbeidet med blant annet rovviltsaker?

Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag

Svenn Arne Lie, leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag

Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit

27/08: Med bakgrunn i antatt jerveskade på én sau i Bergemillom i Kvam har Fylkesmannen innvilget skadefellingstillatelse på en jerv i Nord-Fron. Områdeavgrensning er Nord-Fron kommune øst for E6. Tillatelsen gjelder fram til fredag 1. september kl 1200. FMOP SGR

27/08: SNO har i kveld sett på ei skadd søye tilhørende Ola Klevstad i Bergemillom på Kvam østside. Søya er i live, status er antatt jerv. Det er søkt Fylkesmannen om skadefelling, svar avventes. Geir Johan Groven.

27/08: Lam tatt av gaupe Dæhlibygda, Nordre Land. 3-4 døgn gmlt. Dokumentert av SNO. FMOP SGR

26/08: Ett lam er dokumentert tatt av gaupe ved Trysilvatnet Aust-Torpa, Nordre Land. Fersk skade. FMOP SGR

26/08: Melding fra SNO om lam tatt av gaupe Thomlebygda, Nordre Land. 2-3 døgn gmlt. FMOP SGR

25/08: Daudt lam funne i går mellom Solhell og Vindsjokampe i Lom. Sett på av SNO i dag, konklusjon antatt jerv. 2-3 dagar gamalt, kjelde Trond Dalsegg

25/08: Fylkesmannen i Oppland videreformidler melding fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
"Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk kl. 16:00 i dag bekreftet ferske skader på sau forårsaket av ulv omtrent ved grensen mellom Eidsvoll og Nord-Odal kommune. Vi har i samråd med Fylkesmannen i Hedmark tildelt skadefellingstillatelse på en ulv utenfor ulvesonen i området Eidsvoll og Nes kommune øst for Vorma og i Nord-Odal og Stange kommune. Skadefellingstillatelsen varer til tirsdag 29. august kl. 12:00. Fellingslaget i Eidsvoll kommune leder skadefellingsforsøket." FMOP SGR

25/08: Fylkesmannen i Oppland har innvilget fellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Øyer og Ringebu kommuner. Bakgrunnen er 1 søye dokumentert tatt av bjørn ved Lyngkampen i Øyer. Skaden ble av SNO vurdert til å være 3- 4 dager gammel. Skadefellingsområdet er Øyer øst for E6 og Ringebu øst for E6, sør for Friisvegen. Tillatelsen gjelder fram til mandag 28.08. kl.12:00. Heidi Paulsen, MGL.

25/08: Det er funnet ei søye tilhørende Fåvang, 1 km nord og opp for Steinhytta, SNO er der nå, og det er stor sansynlighet at den er bjørndrept bekreftet SNO nå på tlf, 3-4 døgn gammelt.
Det vil bli søkt felling, kjelde Astrid Olstad, Øyer Beitelag

23/08: Bjørn observert på Kvitfjellvegen i Ringebu den 21/08 kl. 22.30, kjelde Jonny Mathisen. Det var Bjørn Erik Pettersen som såg den, Øyvind Myhrsveen opplyser om at sauen kom løpande flokkvis i ettertid og SNO vart varsla.

20/08: Søknad om skadefelling på jerv er avslått av Fylkesmannen i Oppland. Det ble søkt med bakgrunn i to kadaver av lam funnet lørdag 19.08. ved Glugga/ Nørdre Eldålia i Sør-Fron. Skade anslått til 10-14 dager gammel, antatt/dokumentert tatt av jerv, av SNO. Avslaget begrunnes med skadenes anslåtte alder. Dersom ferskere skader oppdages kan søknaden bli vurdert på nytt. Heidi Paulsen, MGL

19/08: SNO skal obdusere disse i kveld, kjelde Lars Ole Auglestad

19/08: To kadaver av lam funnet lagret i vann, Glugga/ Nordre Eldålia, Sør-Fron. Foreløpig ikke dokumentert dødsårsak. Heidi Paulsen

18/08: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av nordre land kommune - bakgrunnen er 5 påviste skadetilfeller siden 2. aug. Fmop HKL

18/08: Ett lam dokumentert tatt av jerv, Gjerdingsdalen/Finndalen, Lom. 4-6 dg gammelt. FMOP HKL

17/08: Vedlagt link til registreringsskjema - kartlegging av økonomiske konsekvenser i beitelag med store ulveskader, kjelde redaktøren via FM i Oppland

17/08: Tiden for sauesanking nærmer seg, og vi ber i den anledning beitebrukere som ser skadd eller dødt hjortevilt om å varsle den kommunale fallviltgruppa; Ringebu: 95403160; Sør-Fron: 90558917 ; Nord-Fron: 90086488 . Dette med hensyn på prøvetaking for å påvise evt. skrantesjuke (CWD). Heidi Paulsen, MGL.

17/08: Ulven vart filma i Råholt, kjelde EUB via Sondre Imsgard

17/08: Brevet som vart sendt frå NB, NBS og NSG til KLD og LMD i går, kjelde redaktøren via NSG

16/08: Det har i kveld kommet inn melding om en synsobservasjon av ulv på Gran, i området Malsjøsetra og Lushaugen. SNO har sporet ca 1 km, men kunne ikke bekrefte at det var ulv. Sporet hadde retning nordover, kjelde Bjørn Even Stenberg

16/08: SNO melder: To lam tatt av gaupe Leppdalen, Nordre Land. Ferske skader. Ett lam tatt av gaupe Dæhlibygda, Nordre Land. Fersk skade. FMOP VMK

16/08: Fra Akershus fekk vi i dag høre dette fra Helge Aas i Akershus Bondelag: Ulven det var fellingstillatelse på fram til 13/08 kl. 12.00 var på det tidspunktet ringa inn av fellingslaget, det ble søkt om utvida fellingstilatelse da klokka nærmet seg, men avslått med begrunnelse av at ulven var i et område med lite beitedyr og at beitedyra i tillegg for det meste var i inngjerdet område. Dette er jo helt bak mål, da dette er i et beiteprioritert område, det finns ingen rovviltsikre gjerder, gjerdene som finns er i hovedsak inngjerdet ravineområde som FM selv har vært med å påkosta for nettopp å ha beitedyr til å beite og da vedlikeholde kulturlandskapet der. Aas sier det er 1200 sauer i nærområdet der, at skadepotensialet er stort og at situasjonen minner om den på Toten 03/05 da ulven vart dokumentert og ikke tatt ut. Nå har denne ulven beveget seg over Vorma, er ute av kontroll igjen, er inne i nye områder med sau, der det ble gitt ny skadefellingstillatelse... Les meire her, kjelde EUB

16/08: Fylkesmannen fikk i kveld kl. 22:45 beskjed om en ubekreftet synsobservasjon av ulv ved Frilset i Eidsvoll. Det kan dermed tyde på at ulven har krysset Vorma. Vi har nå iverksatt ny skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma og den delen av Nes kommune som ligger nord for Glomma og øst for Vorma. Skadefellingstillatelsen varer til mandag 21. august kl. 12:00. FMOA via Bjørn Even Stenberg

16/08: Brev til KLD og LMD frå faglaga og NSG angåande erstatning og kompensasjon i forhold til rovviltskader er nå ferdigstillt og publiseres i morgen.

15/08: Kontrabeskjed om viltkameraer i forbindelse med jervjakt: Viltkameraene som skulle lånes via Fylkesmannen kommer likevel ikke til Fronskommunene. Årsaken er kameraobservasjon av 1 ulv i Eidsvollsområdet, der kameraene befinner seg for øyeblikket. Muligens vil noen privateide viltkameraer bli plassert ut i vårt område, men ikke like mange som planlagt. Heidi Paulsen, MGL

15/08: Ulvesaken på Hadeland/Toten: I forbindelse med kartlegging av kostnader beitebrukerne har hatt, ble det i går 14. august sent ut brev fra Fylkesmannen til beitelagsledere i Gran, Østre- og Vestre Toten, Lunner, Jevnaker. Dette ble sendt pr. e-post til den enkeltes beitelagsleders e-post. Vi ber beitelagsledere snarest lese brevet og merke seg fristene i dette arbeidet. Vi ber de aktuelle kommunene videresende denne SMS-varslingen til storfelagene i sin kommune. FMOP HKL

14/08: Mulig synsobs. av ulv i går kveld ved Dal retning østover. Gjerde langs E6 stoppet den på tur vestover. Ny mulig syns obs i dag tidlig ved Finstad 3 km lengre øst. Prøvde med hunder der til fellingstillatelse gikk ut kl 12, kjelde Bjørn Even Stenberg

14/08: Lam funnet på Vesleseter (Kvam østside) dødt uten øremerker.  SNO varslet. Lammet drept av hund. Forholdet vil bli anmeldt, kjelde Jonny Mathisen

13/08: Jmf. melding 11/08 så presiserer FMOP: Det ble fanget opp en ulv på et viltkamera fredag 11. august ca på kommunegrensa mellom Nes/Eidsvold i Akershus øst for E6. FMOA har gående skadefellingstillatelse på denne fram til kl 1200 idag. FMOP HKL

12/08: Eit lam er antatt teke av jerv ved Krøkla, Frydalen i Nord-Fron. Fersk skade. I tillegg kan ein informere om at pga. dok. skader av jerv på lam ved Tjønnseteråa i går kveld samt skadesituasjon ved Hornflågån er det ute 5 jegerer i kveld i tillegg til dei to jegerane som er inne i Hornflågån, kjelde Rovviltkontakta MGL v/ Eldri Siem

12/08: Da har SNO vert å undersøkt kadavera som vart funnet ved glugga i går. 4 antatt jerv. Den siste var utspist. Ca 4 dager gamle, kjelde Lars Ole Auglestad

12/08: SNO melder: Et lam antatt tatt av jerv ved Krøkla, Frydalen, Nord-Fron. Fersk skade. FMOP VMK

12/08: Har funnet eit lam mitt daudt oggo Snogfønndokka, ved Krøkla idag, SNO har sett på det og det er antatt jerv, kjelde Marthe Dypdalen

11/08: Kravet beitenæringa v/NB, NBS og NSG sender til KLD og LMD er nå sendt pr. intern mail i organisasjonene og det gjenstår at bl.a. beitelaga i dei ramma områda i Oppland og Akershus godkjenner det. I tillegg vil faglaga og NSG senda inn eit brev til med nokre meire generelle krav.

11/08: En ny fellingstillatelse gitt nå på ulv i Løten. Funnet 1 lam drept av ulv ved Nordhue. Kjelde: Kaj W.Teppen

11/08: Det er i formiddag dokumentert en ulv med viltkamera omtrent ved kommunegrensen Nes/Eidsvoll vest for Vorma, dvs utenfor ulvesonen. SNO har vært på stedet og bekrefter dokumentasjon av ulv. Vi kan ikke utelukke at ulven er på veg nordover og at den kan komme til å krysse Vorma. Øst for Vorma i Eidsvoll kommune er et prioritert beiteområde. For å forebygge skader i dette området, har Fylkesmannen i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i hele Eidsvoll og Nes kommune. Tillatelsen gjelder frem til mandag 14. august kl. 12.00. Fellingsleder i Eidsvoll er ansvarlig for eventuelle fellingsforsøk. Uten flere bekreftede observasjoner eller skader, kan det ikke påregne at tillatelsen utvides utover dette. FMOACHI.

11/08: Fellingstillatelse gitt på 1 ulv i Nes og Eidsvoll kommune etter foto på viltkamera i dag. 1 ulv observert i Stange kommune i natt kl. 01 ved Harasjøen. Kjelde: Kaj W.Teppen.

11/08: Lammet som vart funne i går i Tjønnseteråa er dokumentert ti tå jerv. 2 dåggå gåmmålt, kjelde Marthe Dypdalen.

11/08: Løshunden er funnet på Kvam Øst. Beitelagent oppfprdre til å  se etter skader i hele område Haugseter, Furusjøen, og Hovde, kjelde Jonny Mathisen

10/08: Funne eit daudt lam idag rett ved vegen ved Sulvollene. SNO har sett på det, lamme er drept, men usikkert om det er rovdyr heller hund. Får forhåpentligvis fleir svar i morgon. Ee også funne eit daudt lam i Tjønnseteråa idag, SNO varsla og skal sjå på det i morgon. Båe lamma tilhører Sødorp beitelag, kjelde Marthe Dypdalen

10/08: Kadaverfunn i Tjønnseteråa SNO varslet. Kadaverfunn ved Sulvollene, jerv, hund eller ulv i følge SNO.
Løs hund som jager sau ved Rondablikk nå, vi har folk der, alt på østsida i Nord-Fron, kjelde Jonny Mathisen

10/08: Ny app frå Findmy klar for nedlasting nå! Søk på findmysheep på appstore, kjelde Findmy AS

10/08: En fersk ulveskade på sau v/Skjerdingfjellet Hotell øst i Ringebu (Hedmarksau). FM Hedmark iverksetter fellingstillatelse på en ulv med fellingsområde som også innbefatter Ringebu østside sørøst for Rv 27. Dersom det er behov for bistand fra jegere fra Ringebu gir FMOP egen ramme der. FMOP HKL

09/08: Så fant Lars Rudi desverre 5 kadaver og dermed kom denne meldinga frå FMOP: Det iverksettes på nytt skadefellingstillatelse på en jerv; Nord- og Sør-Fron østside, samt de deler av Ringebu og Stor-Elvdal kommuner som er nord-vest for rv 27. Bakgrunnen er at SNO har konkludert med jerv som skadevolder i 5 tilfeller ved Hornflågan/Vulutjønnin i Vuludalen. Skadene er vurdert å være maks 3 døgn gamle - nærmere vilkår vil følge i brev. FMOP HKL

09/08: Fylkesmannen gav avslag på skadefellingssøknaden på jerv jf. dok. skader ved Glugga på Sør-Fron. Dette pga. at kadavera vart vurdert til å vere 4-5 døgn gamle. Søknaden vil bli vurdert på nytt ved ev. dok. av ferskere skader. Rovviltvakta v/ Eldri S. Nye kadaversøk i området blir antageleg igangsett fredag meiner Jonny Mathisen

09/08: Rovdata: "Resultatene fra vevsprøvene av den felte ulven på Toten 7. august ga match med tidligere leste ekskrementprøver, som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni. Rovdata kan derfor bekrefte at dette er den såkalte Hurdalsulven, som tidligere har drept og skadet mange sauer tidligere i sommer." Dette betyr at det kun er påvist DNA fra ett individ av ulv  i skadeområdet. FMOP HKL

09/08: Bondelaga på Toten inviterer til informasjonsmøte om rovdyrsituasjonen onsdag 9. august kl 18 på Lygna. Program er sendt til medlemmer på mail og legges ut på Oppland Bondelag sin nett side.

08/08: Her slit vi i månadsvis med å finna ulven, men i Rakkestad fanger dei han inn i strømgjerde etter at den har drepe 2 sauer og slepper den ut att, kjelde Sarpsborg Arbeiderblad

08/08: Kadaverhundekvipasje har gått Kvam Vestside Beitelag og funnet 1 dokumenterbart(?) kadaver i jerveområdet, SNO er varsla og er forhåpentligvis på veg, kjelde Odd Arne Myromslien og Jonny Mathisen

08/08: Som venta i går fekk vi denne meldinga i dag: Det er i dag dokumentert 3 jerveskader på sau ved Glugga på Sør-Fron austside. Skadene er rekna som 4-5 døgn gamle. Det er likevel søkt Fylkesmannen om fellingsløyve. Rovviltvakta v/ Eldri Siem

07/08:  Det er idag funnet 4 lammekadaver på nordre Eldålia på Sør-Fron, 3 ferske og et eldre.  Østkjølen/ Vulludalen beitelag. Sansynlig vis jerv men ikke undersøkt av SNO enda. Kjelde Lars Ole Auglestad

07/08: Skremande info frå Vestre Toten: Sender en ekstraordinær melding: Alle som har sluppet sau, men også de som har sau hjemme gjennomfører ekstra tilsyn i dag, og påfølgende dager. Dette på grunn av at det av en mest sannsynlig sikker kilde er observert 2 stk ulv på Børsvollhøgda i natt. Den ene hadde klave med radiosendere. 
Det er meldt fra til SNO. De hadde ikke vært ute pga. mye regn, derfor er dette registrert som en usikker observasjon.
Oppfordrer alle til å sjekke sauen de har hjemme samt reise ut i løpet av kvelden og se etter det som er sluppet. Undertegnede prøver å ta kontakt med kilden for å gi mere info, Ole Werner

Seinare er det sagt at observasjonen var gjort natt til søndag. Det regnet kraftig, og evt spor ville blitt fort borte. SNO rykket derfor ikke ut. Observasjonen er derfor usikker/udokumentert. Kart som viser ulv med sendere, viste at ingen ulv med sender er i området. MEN, 3 av 15 sendere virker ikke lenger, så det er ikke umulig at obs stemmer. Seinare er det også sagt at nokon med hund kanskje trener der.

07/08: Kart over merka ulvar er her, kjelde Miljødirektoratet. Per 19. april er det 3 av de 15 senderne som ikke lenger leverer data. Årsakene er tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder en av valpene i Slettåsreviret og ledertispa og en av valpene i Osdalsreviret. Sjå elles denne nettsida for utfyllande kommentarar om svens/norsk ulvestreifing

07/08: Ulvesaka på nrk.no/ho

07/08: FMOP forlenger i samråd med FMOA skadefellingstillatelsen på 1 - en- ulv i Hurdal/Gran/Toten (samme fellingsområde som forrige tillatelse), bla.i påvente av DNA-analyse av den ulven som  er felt den 7. august. Fellingstillatelsen forlenges i 14 dager. Vi tilrår et fortsatt ekstraordinært tilsyn. FMOP HKL

07/08: "Jeg hørte sauebjellene og plutselig kom sauene mot ham i fullt forsprang, med ulven etter. Da felte han ulven med ett skudd." Avisa Hadeland har denne artikkelen. Paal Hveem Kjølseth sendte bilete:

07/08: Endelig: En ulv felt på skadefelling, Østre Toten i natt, tispe. FMOP HKL. HURRA!!! Alle sier: TAKK TIL SKADEFELLINGSLAGET! 

06/08: Det er funnet flere skadde og døde sau i Lønnsjøen området nå. Skadene er ferske. SNO er der. Jegere er tilkalt, kjelde Kolbu Beitelag via Bjørn Even Stenberg

05/08: Jerv sett på Skjedalen på veg nordover i dag midt på daga, kjelde Petter Sylte via Odd Arne Myromslien

04/08: Media om møtet på Lygna: VG, Hadeland, OA, NRK, GD, Nationen, FMOP

04/08: FMHE har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Stor-Elvdal, etter en påvist bjørneskade ved Messelsetra. Foreløbig er fellingsområdet avgrenset til Stor-Elvdal. FMOP HKL

03/08: Reportasje i VG i forkant av møtet på Lygna

03/08: Telefonmøte i kveld kl. 20.00 for beitenæringa/organisasjonane i forkant av møtet på Lygna i 04/08 kl. 09.00.

03/08: Lam tatt av gaupe Nordgarda, Nordre Landf 3-4 dg gammelt. FMOP HKL.

02/08: Etter møtet med departementene 23/06 ble desse krava sendt frå NB, NBS og NSG. Svar på krava frå KLD kom i dag. Veilederen for beitebruker som er omtalt i brevet. Dette resulterte altså i møtet som er planlagt 04/08 med denne dagsorden for møtet. 

01/08: To nye kadaver funnet øvst i Gravdalen i Kvam i dag, dødsårsak: Jerv. Eg og Marte ha vore der. Vær obs i Bergemillom. SNO varslet og jegere skal ut, kilde Jonny Mathisen

01/08: Har hatt jerven på beina i Tjønnseterfjellet i Kvam natt i forbindelse med skadefellingstillatelsen i Nord-Fron. Funnet to kadaver til. Jerven tok mot Lysfallet, jegere forsatt ute på vakt, kjelde Jonny Mathisen

01/08: DNA-prøver av ulv på Gran/Hurdal teke 02/07 og 03/07 2017 er framleis ikkje analysert i følgje Rovbase. Og da er sjølvsagt heller ikkje DNA-prøva av 13/07 2017 frå Øyer analysert. Dette er viktig med tanke på at vi enda ikkje veit om det er 2 ulvar i Toten/Gran/Hurdal-området og om ulven som vart påskote i Fåvang er i live eller om det er/var ein ny ulv i Øyer. Det er etter redaktørens meining både påfallande og svakt at det ikkje er samla inn fleire DNA-prøver av ulv på Gran/Toten.

31/07: Den store tragedia med ulven på Gran/Toten er på fyrste sida på VG nett i dag.

31/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron. Bakgrunnen for tillatelsen er ett lam tatt av jerv i Bergemillom. Tillatelsen gjelder til 4. august kl. 12:00. FMOP MCO

31/07: Nytt frå Hadeland, kjelde avisa Hadeland, det har tilsaman vore 24 kjente angrep av ulven og minst 250 sauer er drept i sommar. Av dei er 76 døde og 25 skadde sauer på Toten.

30/07: Jf. forrige melding: Det er foreløpig dokumentert ett lam tatt av jerv ved Bergemillom i Nord-Fron. Skaden er ca 3 dager gammel. Heidi Paulsen

30/07: Med bakgrunn i at SNO har dokumentert lam tatt av jerv ved Bergemillom i Nord-Fron, har kommunen søkt Fylkesmannen om skadefellingstillatelse på jerv i området. Heidi Paulsen

30/07: SNO melder: Lam tatt av jerv, Bergemillom, Fron.  Skaden er ca. tre døgn gammet. FMOP MCO

30/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i Øyer øst for Lågen og nordre deler av Ringsaker. Bakgrunn for tillatelsen er ett lam tatt av jerv i Åstadalen. Skaden er to døgn gammel. Tillatelsen gjelder til 4. august kl. 12. FMOP MCO

30/07: Lam bekreftet tatt av jerv i Åstdalen, Øyer  Mellom synste sankekve og Åstbua. 32V0596017.6796383.
Maks 2 døgn. Astrid

29/07: Det er funne døde lam i Kvam Vestside Beitelag, som er drept. Det er også sett levende lam med blod på, som det vert søkt etter. SNO er usikre på årsaken, men ser ikkje bort fra at gaupe har forårsaka dette, kjelde Odd Arne Myromslien

28/07: Invitasjon til møte 04/08 om ulvesaka på Toten/Gran/Hurdal med LMD og KLD frå FMOP.

28/07: SNO melder: Ett lam tatt av gaupe på Leirskogen, Sør-Aurdal. Fersk skade. FMOP MCO

27/07: Ulv og bjørn herjer i beiteområder på Ringsaker, Hamar og Løten, kjelde HA

26/07: Møte med beitelaga på Gran, Arnfinn deltok frå OSG

26/07: Besetning frå Toten flytta til Haldorbu i Valdres, kjelde Gunhild Rogne/Steinar Dahlen

25/07: Sikker synsobservasjon av ulven i dag tidlig, øst for Vindflomyrene - Østre Toten. Fellingsforsøk pågår med hunder. Kjersti via Sven Erik Rasmussen

25/07: Fylkesmannen har avslått en skadefellingssøknad på jerv fra Ringebu kommune. Bakgrunnen for søknaden var en synsobservasjon i Samdalen mandag 24. juli. Det er ikke registrert skader til jerv i området så langt i beitesesongen, og Fylkesmannen har derfor avslått søknaden. FMOP MCO

24/07: Det er meldt om en udokumentert men troverdig synsobservasjon av jerv i Samdalen, Ringebu kommune. Fylkesmannen er varslet. Heidi Paulsen

24/07: Skadene forårsaka av ulv som var meldt den 21/07 på Østre Toten har etter siste opptelling vorte til 18 dyr, kjelder lokale beitebrukere.

23/07: Synsobservasjon av jerv i Sikkilsdalsvegen ved Åkre i gårkveld. Observasjonen er såkalla udokumentert, men det var påliteleg folk som såg den, kjelde Ole-Petter Berget.

23/07: Det er meldt ulveskade på sau ved skvaldra i Åstdalen. Denne er ferskere enn på Bringbu. Dette kan da tyde på at ulven er på vei inn i Øyer.

22/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én bjørn i deler av Ringebu og Stor-Elvdal. Bakgrunnen for tllatelsen er skaden til bjørn meldt tidligere i dag. Skadefellingstillatelsen gjelder til 27. juli kl. 12. FMOP MCO.

22/07: SNO melder: 1 lam dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, Ringebu. Skaden er 2-3 dager gammel. FMOP MCO.

22/07: Besetning frå Gran flytta til Nord-Fron

22/07: Etter at plotthundane vart sendt heimatt til Sverige grunna pengemangel i følgle Miljødirektoratet, så har det i dag etter påtrykk på KLD vorte bestemt at ein skal ha slike hundar/ekvipasjer i beredskap att, kjelde NSG

21/07: Ny besetning frå Toten flytta til Nord-Fron, kjelde redaktøren

21/07: 5 døde sauer funnet  ved midnatt ved Vindflomyrene, Østre Toten. Skadene var ca 1 døgn gamle. Fellingslaget har vært ute i natt. Kjersti, via Sondre Imsgard

20/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron og Sør-Fron. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er ett lam dokumentert tatt av jerv. Fersk skade. Skadefellingstillatelsen gjelder til 25, juli kl. 12:00. FMOP MCO.

20/07: I går ble det funnet et dødt lam i Gravdalsfjellet, Sødorp beitelag. SNO har dokumentert at skaden skyldes jerv. Fylkesmannen er informert, og det er søkt skadefelling. Hilde Hammer.

19/07: Lam teke av hund (forster) i Skåbu. Hugs båndtvangen!! Kjelde Ole-Petter Berget

18/07: Ulven på kamera, kjelde avisa Hadeland

17/07: Fylkesmannen iverksatte fredag 14. juli skadefelling på én jerv i deler av Nord-Fron og Sel. Bakgrunnen for vedtaket var ett lam bekreftet tatt av jerv i Tverrbygda i Nord-Fron. Potensialet for ytterligere skader i området vurderes som stort. Skadefellingstillatelsen varer til fredag 21. juli kl. 12:00. FMOP MCO

17/07: 4 nye kadaver etter bjørneskader funnet av kadaverhund i Samdalen i dag kilde Fåvang Gjeterlag

17/07: Det ble gjennomført et skadefellingsforsøk på ulv med løs, på drevet, halsende hund, i grenseområdet mellom Hurdal og Østre Toten i natt, etter at det kom inn bilde av ulv på et viltkamera i området. Skadefellingsforsøket ble avsluttet i dag morges. SNO har dokumentert 12 dyr tatt avulv i området rundt Vindflomyrene, siste skade ant. vis fra natt til fredag.  FMOP MCO

17/07: SNO melder: Ei søye skadd av gaupe på Storslettan, Etnedal. Søya ble avlivet i dag. FMOP MCO

17/07: Fellingsforsøk i natt etter at ulven ble obs på viltkamera vest for Vindflomyrene på Eina. Den ble sporet i 4 t , plotthundene ble sluppet og hadde los fram til strømgjerde ved Knutsetra (nord for Kapteinsmyrene på Eina). Tett på denne gangen, men dessverre uten resultat ! Kjersti, via Sondre Imsgard

17/07: Etter søknad er ny beseting flytteklar, status er nå at deler av 3 besetningar frå Toten har fått løyve til å flytta på innmarksbeite i Nord-Fron og ein besetning frå Toten har flytta til inngjerda utmarksbeite i Øystre Slidre. Alle desse har fått administrativ hjelp frå Oppland Sau og Geit v/sekretær som kontaktperson og med avtale med FM, varsling til Mattilsynet, avtale mellom partene og for vidare oppfølging, kjelde redaktøren.

16/07: GD skriv om bjørnen som drepte sau 14/07 her.

16/07: 2 søyer hos besetning frå Toten er i dag funne skada av ulv og avliva, kjelde Auråen

16/07: SNO og hundene fra Sverige er tilbake i beredskap på Lygna. Siste kjente angrep var øst for Vindflomyrene, Eina, natt til fredag. Alle må være ekstra på vakt de nærmeste dagene, vi er avhengig av ferske skader for å starte fellingsforsøk med hunder. Kjersti, via Sondre Imsgard

16/07: Ikkje overraskande så slakter Naturvernforbundet og WWF den nye planen for lettare å effektuera uttak av t.d. ulv i samband med skadefellingssløyver, kjelde Nationen

15/07: Etter først å ha meint at det var hundeskader på minst ei søye og eit lam ved Fløytemyrsvegen på Totenåsen har SNO klassifisert skada som usikker ulv. Skada skjedde fredagsmorgon, kjelde Paal Hveem Kjølseth

15/07: Ny beitebruker på Toten har nå vurdert å flytta dyra etter å ha starta sankiing ei veke etter slepping, kjelde redaktøren

15/07: Fylkesmannen har utvidet fellingsområdet på en jerv. Skadefellingsområdet gjelder Nord-Fron og Sel kommuner. Nord-Fron vest for Lågen, nord for Vinstra elv og sør for Sjoa og Murudalen. Det kan bli behov for jegere til postering i kveld/natt. Videre informasjon kommer. Hilde Hammer

14/07: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på en jerv i Nord-Fron, vest for Lågen. Bakgrunnen er 1 lam dokumentert tatt av jerv i Tverrbygda, Breistulen beitelag, skaden er fra sist natt. Skadefellingstillatelsen gjelder til fredag 21 juli. Hilde Hammer

14/07: Travel "rovdyrdag i dag". Det er nå dokumentert eit lam teke av jerv på Breistulen i Tverrbygda i Nord-Fron, det blir søkt om fellingsløyve nå i kveld og kadaverhund går der i morgon, kjelde Jonny Mathisen

14/07: "Sau og Geit" omtalt med ulveklagen i Nationen

14/07: Ikkje noko meire spesifisert frå FMOP/SNO eller om bjørneskaden i Fåvang: SNO melder om bjørneskade på sau i Samdalen sist natt. Hilde Hammer

14/07: Ulveangrep øst for Vindflomyrene på Eina natt til i dag, 4 dyr tatt. Også observasjon på viltkamera. Fellingsforsøk igangsatt. Kjersti via Sondre Imsgard

14/07: Ny besetning frå Toten flytta til Nord-Fron i dag grunna ulven, kjelde redaktøren

14/07: Det er i dag meldt om funn av et dødt lam i Tverrbygda, Breistulen beitelag. Dødsårsak er ennå ukjent. SNO er varslet. Beitebrukere bør se til beitedyra sine. Hilde Hammer

14/07: Bjørnen har forskynt seg med sau i Fåvang også, venter på oppdatering seinare

14/07: God dokumentasjon for saueeigar i Fåvang: Ei søye som skulle ha 1 lam vart sett utan lam. Kanskje hadde ulven forskynt seg? Jauda, i går vart ei stor ulvemøkkruke funne av rovviltkontakt lenger sør og i møkka låg øremerket til lammet!!! Kjelde Fåvang Gjeterlag. Astrid Olstad skriv dette: Torsdag ble det funnet møkk ( stor sansynlighet at det er ulv )ved demningen ved Våsjøen, med ei klype av en lammunge tatt i Samdalen. Den kan være mellom 1 uke til 14 dager gammel. Hvor den har tatt veien er det ingen som vet . Astrid

14/07: Det jaktes bjørn i Stor-Elvdal/Ringebu/Øyer, kjelde GD 

14/07: Til orientering legg vi inn litt om det som skjedde på møte på Lygna 04/07: Referat, Norsk Landbruksrådgiving - Krisebistand, Kjorstad - ulv/organisering, Fossheim - Eks. Beitelag m/ulvekrise 2016. Møtet resulterte bl.a. i dette brevet som ble sendt frå organisasjonane.

14/07: Ikkje uventa klagar også Naturvernforbundet inn vedtaket om ulvekvoter og tek som vanleg sterkt i på andre kanten av beitenæringa, kjelde VG

13/07: Mail fra Dale i dag der han skriv: Takk for dine innspel og praten på Fåvang. Legg ved link til Nationen som i dag omtaler endingane på dette. Som du ser av denne har eg følgt opp det vi snakka om på Fåvang.

1. Myndigheita for å bruke hund blir no flytta frå Miljødirektoratet til Fylkesmannen

2. Ein kan bruke hund frå dag 1, dersom fylkesmannen godkjenner dette

3. Det skal utdannast slike hundar i Norge, slik at vi har dette på plass.

I tillegg skal SNO og Fylkesmannen varsle Bondelaga ved synsobservasjon av ulv i beiteprioriterte områder. Takk for innspel i denne omgang, så snakkast vi att. Vonar dykk ser verdien av disse fem forslaga som eg i dag har presentert, kjelde redaktøren 

13/07: Norges Bondelag klagar også på vedtaket frå rovviltnemndene i region 4 og 5, kjelde Nationen

13/07: SNO melder: Ett lam tatt av gaupe Bergegarda, Søndre Land. Fra i natt. FMOP MCO

13/07: Norsk Bonde- og Småbrukarlag klagar også på vedtaket under, les her, kjelde John Petter Løvstad

13/07: Klage på vedtak på kvoter og jakttid for lisensjakt av ulv i region 4 og 5, kjelde redaktøren. Les forøvrig heile saka her på nsg.no

13/07: Besetning frå Toten flytta til Øystre Slidre, resten av dyra vert flytta over helga, kjelde redaktøren

12/07: Informasjon om beredskap ved skader forårsaka av freda rovvilt, kjelde Miljødirektoratet

12/07: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er 3 dyr dokumentert tatt av bjørn, skadene er fra de siste to dagene. Skadefellingstillatelsen gjelder til onsdag 19. juli kl. 12:00. FMOP MCO

12/07: Fram til onsdag 12.juli har SNO konkludert at rundt 190 sau og lam har blitt tatt av ulv i skadeområdet i Hurdal og på Hadeland. Siste skade ved Marikleiva i Gran natt til mandag. FMOP MCO.

11/07: Nye angrep på Gran, kjelde avisa Hadeland

10/07: Det er i følge SNO på rovviltnemnda på Sør-Fron sist ansatt ny rovviltkontakt i Vågå, men i følgje Hans P Vaberg er enda ikkje nokon slik på plass. Dette er sjølvsagt også ein av grunnane til at det ikkje er lett å få tak i slike nå i dette området.

10/07: Dødt lam funne i Russdalen i Vågå. Ser ut som kongeørndrepe. Vanskeleg å få tak i rovviltkontakt, og det kan bli å vente til i morgen. Dette er fortvila på denne tida av året, kjelde Hans Petter Vaberg

10/07: Nytt angrep i Marikleiva/Våjalia i natt, 2 søyer funnet. Postering i området i natt hørte urolige dyr i ett tida. Kadaverhund og folk er ute og leter. Kjersti via Sondre Imsgard

10/07: Fylkesmannen i Oppland forlenger, i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skadefellingstillatelsen på ulv i søndre deler av Oppland og deler av Akershus til mandag 24. juli kl. 12:00. Bakgrunnen er ferske skader og fortsatt stort skadepotensial. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er ikke endret. FMOP MCO

10/07: Beitebruker frå Toten flytta i går besetningen sin til beredskapsbeite i Nord-Fron, kjelde redaktøren. Alt dette på grunn av den feilslåtte forvaltninga av ulv. 

09/07: Synsobservasjon av ulv i Gransmarka, Østre Toten i dag kl 16.00.... SNO har vært der, ble funnet spor av det som høyst sannsynlig er ulv. Urolige dyr i området. Går 92 søyer + lam på inngjerdet skogsbeite der.  Ikke funnet skadde dyr foreløpig. Kommer stadig nærmere innmark og bebyggelse! Kjelde Wenche Rustad Wangen

09/07: Skada lam, dokumentert av SNO som skada av ulv funnet opp mot Øvervoja i dag. Skada antatt frå natt til i dag. Båe ørene var bite av, kjelde Bernt Hvinden Dahl og rovviltmelding på SMS frå Gran.

09/07: Ulveangrep ved Kvernsjøputten natt til i går, ei søye funnet i går kveld. SNO var i området i natt, stille. Kjelde Sven Erik Rasmussen

08/07: Statsråd Dahle vitja i dag Fåvang i samband med NSG sin grillaksjon. Som nestleder i NSG nytta redaktøren høve til å delta og under ei kort tale overrekka Dahle utskrift av brevet som vart sendt til han og Helgesen frå NB, NBS og NSG i går. Dahle tok seg god tid med folk etterpå og vi fekk ein lang god prat særleg om rovviltsituasjonen. Ellers står det ein fyldig beskrivelese og rapport i denne artikkelen på nsg.no

08/07: Det vart i følge kjelder teke ei såkalla haste-DNA-prøve av blod/fragmenter av den påskutte ulven i Ringebu, og det viser seg at det stammer fra et svensk dyr, kjelde Lars Ole Auglestad

07/07: Skadefellingstillatelsen på ulv gitt 30. mai, og som har blitt forlenget til 10. juli kl. 12:00, kommer til å forlenges av Fylkesmannen i Oppland i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Informasjon om varighet og ev. nye vilkår sendes ut på mandag. FMOP MCO

07/07: 4 sau funnet og dokumentert som ulveskader ved Finstadsætra, lenger nord/nordvest for dei store skadene i fjor, området ligg i øvre Rendalen i nærheten grensa til Tynset, kjelde Hedmark Bondelag.

06/07: Nordskog meiner at det må felles ytterligere 2 grenseflokker av ulv i tillegg til det rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok, kjelde GD

06/07: Fakta om døde rovdyr, kjelde Rovdata

06/07: Skadefellingstillatelsen på en ulv på Ringebu østside gikk ut i dag, og blir ikke forlenget i denne omgang. Det er ikke gjort synsobservasjoner, eller gjort funn av ferske skader siden 30.6. Det bes likevel om at beitebrukere i Midt-Gudbrandsdalen, spesielt på østsida, fortsatt har en høg grad av tilsyn for å avdekke eventuelle nye ferske skader. Geir Johan Groven.

06/07: Håpet er nå at ulven som vart påskote i Fåvang 30/06 døde av skadene, da det ikkje er gjort nye observasjonar av korkje ulven eller skada sau. Kadaversøk avdekka nokre fleire skader, men i følgje Jonny Mathisen fann dei ikkje ferske skader. Men vi ber likevel om at det i dette og tilstøtende beiteområder vert drive eit kvalitiativt godt tilsyn, redaktøren

05/07: Vakttelefonen for rovvilt i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har nå endret nummer til 91606636. Hilde Hammer

05/07: Foreløbig telling av jerv 2017, kjelde Rovdata

04/07: Møte på Lygna i kveld med beitebrukere og faglaga

03/07: FMOP har, i samråd med FMHE, forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i deler av Ringebu og Stor-Elvdal kommuner til torsdag 6.juli kl.12.00. Bakgrunn er omfattende tapssituasjon og risiko for nye skader. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er uendret. FMOP VMK

03/07: Det jaktes også i dag på kjente trakter på Hadeland etter ny observasjon av ulven, kjelde Sven Erik Rasmussen

02/07: Plotthund på plass i Ringebu for sporing, men venter på løyve til slepping, kjelde GD

02/07: Nye angrep av ulven på Gran/Toten i natt. Foreløbig er det funnet 5 søyer og 2 lam, som tilhører beitebruker på Toten. Ulven er både observert og spora og er på tur sørover frå angrepet i følgje fellingslaget. Kadaverhundekvipasjer er stillt til rådighet. Det er naturleg nok STOR fortvilelse i området, kjelde Wenche Rustad Wangen/Jonny Mathisen

30/06: Synsobservasjon av ulv som krysset vei i svingene før  Skimteflaten i Skrukkelia når du kommer fra Lygna  - i dag kl 09.30. Ulven var på tur nordover.  Det er satt inn sporing med hund, ledes av fellingsleder i Hurdal, kjelde Bjørn Even Stenberg

30/06: En ulv ble påskutt på Bølhøgda i Ringebu i natt. Det er gjennomført ettersøk i ca. 5 km, Fylkesmannen har avnå slutta ettersøket. Ulven gikk mot Imsdalen/Samdalen. Geir Johan Groven.

30/06: Fylkesmannen informerer om at en ulv ble påskutt i Ringebu i forbindelse med skadefellingsforsøk i natt. Ettersøk pågår med bistand fra SNO. FMOP SGR

29/06: Eit lam vart antageleg påkjørt i Børkdalsevegen på fyrste strekka (flata) nord før Dritudalen (Dalsmunningen) i går. Lammet vart funne av bilist seinare pga blod i vegen, men personene klarte ikkje å fange lammet. Ein ber beitebrukere i området om å leite etter lammet, som antagelig hadde blåe og gule klyper. Aktuelle er varsla pr. SMS, redaktøren.

29/06: Ulv sett på Sukkertoppen på Kvam østside ved 7-8 tida i dag tidleg. Fikk beskjed nå. Regner dette som pålitelig . Vær obs sjekk dyra. Kjelde Jonny Mathisen

29/06: Fylkesmannen i Oppland forlenger tillatelse av 21.juni for skadefelling av én ulv i Ringebu og Stor-Elvdal i Hedmark. Bakgrunn er omfattende tap av sau og risiko for nye skader. Tillatelsen gjelder til mandag 3. juli kl 12:00. Områdeavgrensning og øvrige vilkår i tillatelsen er uendret.
FMOP SGR

29/06: Ulven er på ny observert i Helgedalen i følgje sikre kjelder

28/06: Til nå er minst 41 lam døde og eller avliva i Fåvangfjellet grunna ulv, GD skriv dette

28/06: Møte i rovviltnemnda vart langt da fleire var taletrengte og fekk takka vera møteleiar også god tid under ope post. Det var stor einigheit om at Staten hadde ansvaret for elindigheita, men gjer ingenting med det anna enn å trenare. Alle var òg einige i at dette utvikla seg til ei stor krise for beitenæringa med ein månad samanhengande skadesituasjon på Gran/Toten og ein sjokkstart på beiteseongen for Ringebu og ikkje minst Fåvang der dødstala stig markant nå for kvar dag. Men dei var slett ikkje like einige i kva vi skulle gjera for å betre forholda, som å gje skadefellingsløyve utfrå synsobservasjon av andre enn SNO, kven som skulle ha ansvaret for skadefellinga av kommunar når det var ei fylkesgrense i mellom, om ein skulle flytta sau i stor stil eller synleggjera at dette er beiteprioriterte områder og til slutt kva i alle dagar vi skal finna på for å ta ut skadevoldarane fort. Av vedtaka på lisenskvotene vedtok nemnda ei lisenskvote på 7 for ulv og 2 for bjørn.

28/06: GD skriv dette om møtet i nemnda.

28/06: Rovviltnemndsmøte i region 3 på Sør-Fron, sakliste her.

27/06: Det er ikke nye skader eller observasjoner, men "føre var" som er grunnen til endringen i meldinga fra FM under, kjelde Sondre Imsgard

27/06: Fylkesmannen i Oppland foretar en utvidelse av fellingsområdet for ulv i søndre deler av Oppland til også å omfatte Lunner kommune øst for rv.4 ned til fylkesgrensa mot Akershus og videre langs fylkesgrensa opp til E16 Hadelandsveien. Fylkesmannen i Akershus vil inntil videre avvente ytterligere utvidelser av fellingsområdet i Akershus.FMOP SGR

27/06: Det lokale offisielle dødstalet i Fåvang er i følgje Stein Myhrsveen 36 døde og avliva lam i området Samtjønnan - Samdalen. Ulven har ete mykje av eit lam, resten har vore leik med bitt her og der. 

27/06: Det er ikke funnet nye, ferske skader etter ulv i Ringebu. Det er avliva 30-40 skadde dyr de siste dagene. En er helt avhengig av ferske skader for å få satt i gang effektiv skadefelling. Nye skader kan oppstå hvor som helst, og en ber om at beitelagene på østsida i Midt-Gudbrandsdalen har høg grad av tilsyn for å avdekke eventuelt nye skader raskt. Geir Johan Groven

26/06: Odd Snellingen fra Lunner så ulv da han syklet mellom Hurdal og Lygna søndag morgen, kjelde Avisa Hadeland.

26/06: Til saman omlag 30 lam er pr. nå funne drept og avliva av ulven i Fåvang, kjelde Stein Myhrsveen. Bilde av skada lam til høgre, klikk på bilde for å vise det stort.

26/06: protokoll til saka nedanfor, kjelde Miljødirektoratet

26/06: Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok lisenskvote på ulv til 36 dyr, 12 dyr utanfor kjente ulverevir og 24 i kjente revir, kjelde redaktøren. Dette var viktige vedtak for beitenæringa, fordi det var det forslaga med dei største kvotene som vart vedteke. Likevel kan det virka til at dette er for låge tal til å ta ned bestanden til bestandsmålet. NRK skriv dette. Nationen skriv dette. VG skriv dette. GD skriv dette.

26/06: Skadefellingstillatelsen på ulv sør i Oppland og deler av Akershus gitt 30.mai er forlenget til mandag 10. juli kl 12:00. Bakgrunn er ferske skader i Helgedalen i Gran og Skrukkelia i Hurdal søndag 25. juni. Øvrige  vilkår er ikke endret. FMOP SGR

25/06: Rettingar til melding under: Info fra SNO: Femten skadde sau er avliva i Samtjønn-området i Ringebu. Dokumentert ulv. I tillegg ytterligere tre sau skadd. Skader påført natt til i går eller i går. FMOP SGR

25/06: Siste nytt frå Fåvang: 11 avliva og 2 skada som er funnet i område Samtjønnan, Fåvang Gjeterlag, kjelde Stein Myhrsveen. Dette er heilt ferske skader og jaktlager er på plass så vi håper det beste....

25/06: Bjørn sett på veg nedover mot Dombås av 4 personar i dag ved 10.30 tida, kjelde GD

25/06: Med bakgrunn i tre skader på sau der gaupe er dokumentert skadegjører og to skader på sau i samme område med ukjent skadegjører, har Fylkesmannen innvilget skadefellingstillatelse på én gaupe i området Liaåsen mellom Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner. Tillatelsen er gitt til Nord-Aurdal kommune men gjelder i begge kommuner med følgende områdeavgrensning: Begnavassdraget i øst, Ølsjøen i vest, Stavedalsvegen/rv 221 i sør, Mønavegen i nord. Tidsavgrensning til torsdag 29. juni kl 12:00. Familiegrupper er unntatt fra skadefellingstillatelsen. FMOPSGR

25/06: Med bakgrunn i fersk skade på sau og udok obs av ulv på grensa mellom Gran og Hurdal har Miljødirektoratet innvilget disp for bruk av hund i forbindelse med fellingsforsøk.  Fellingslaget i Hurdal står for vurderingen om det er aktuelt å  slippe hund på sporet. Inntil videre spores det med bandhund. FMOPSGR

25/06: I morgon startar ein ny ulvesaga i og med at rovviltnemndene i region 4 og 5 har fellesmøte med vedtak av nye lisenskvoter innanfor og utanfor ulvesona. Her er frontene steile, og eit sikkert tips er vel at vedtaka vert anka uansett og at avgjerda også denne gongen vert teke på departementsnivå til slutt. Dette er utan tvil ei svært viktig sak for beitenæringa, og vil visa kva dei politiske rundane i vinter førte til. VG har samansett ein informativ artikkel rundt temaet. Nationen skriv detteHer er innkalling og sakliste for møtet. NSG har levert inn ei generell uttale i saka.

25/06: Da har ulven slått til i Helgedalen igjen. 1 søye og ett lam. Søya ble avlivet. Angrepet skjedde like etter midnatt, mens det var folk i området. Det skal ikke gjøres søk enda, de ønsker å ha det rolig i området foreløpig. 
Øk tilsynet i besetninger som går i tilgrensende områder, kjelde Bjørn Even Stenberg, Vestre Toten eller som tekstmeldinga frå landbrukskontoret på Hadeland: Ulveangrep ved Pikkmyrbakken (Sør-Helgedalen) i natt - 2 sau tatt. Fellingsforsøk pågår. Kjersti

25/06: Da ser det ut til at det har vært ulv ved Samtjønna, det er observert to lam med skader som etter bildene ser ut til å være forenlig med ulv. Kristen B. skal være med innover nå, oppmøte 10.00 i Tromsbua, oppfordrer alle som har mulighet til å bli med. Hege, beitelagsleder

25/06: Jaktleder i Ringebu melder: Det er funnet skadde sauer ved Samtjønna, trolig ulv. SNO er på vei ut for å dokumentere. I den forbindelse trengs det jegere ut nå så fort som råd. Send SMS til 99006715 de som kan NÅ. Hilde Hammer

24/06: SNO melder om to lam tatt av gaupe ved Liaåsen i Nord-Aurdal. Ca to døgn gamle skader. FMOP SGR

24/06: Det er mistanke om observasjon av ulv i Skogbygde i Vågå, men det er ikkje funne dokumentasjon, kjelde Helen Svare

23/06: Det blir ikkje saueflytting i helga, Avisa Hadeland

23/06: Fleire tusen sauer kan bli flytta til andre beiteområder i Oppland, kjelde Avisa Hadeland På kommentarfelta på Facebook vrimlar det av kommentarar, og nokon meiner at vi ikkje skal gje opp. Det skal vi heller ikkje, men ein må vera klar over at dette handlar om fortvilte enkeltbrukarar som har mista og avliva fleire dyr i besetningen sin. Dette er ei oppleving som set sine spor hos alle, og nokon orkar ikkje tanken på dette i det heile teke. Vi må ha respekt for alle og hjelpa alle med deira eigne ønskjer. Det er svært viktig å vita at dei som ikkje har prøvd noko slikt desverre ikkje heilt veit kva dette inneber. På den andre sida er det aller beste å vera sta og stå på sitt, stå på beiteretten, stå på at dette er beiteprioritert område og stå på for å samlast om ein ting: få skadevoldar /ane ut, kjelde redaktøren

23/06: FMOP har lova midlar til beitebrukere som har ønskje om å flytte besetningen sin til andre beiteområder. 4 besetningar har alt forespurt om ledige beiteområder. På møtet på Hadeland i dag fekk interesserte beitebrukere frist til måndag med å melde sin interesse for flytting. Dersom denne interessa blir stor må vi i Opplnd sørge for å finna egna beiteområder åt våre yrkesbrør. Beitelag med ledig kapasitet og historisk låge tap til freda rovvilt bes melde seg til Arnfinn Beito på tlf. 99037525 snarast, kjelde Oppland Sau og Geit v/Arnfinn Beito. Det vert sjølvsagt oppretta individuelle avtalar med alt som måtte vera aktuelt mellom aktuelle beitebrukere og beitelag. DERE SOM LES DETTE VERT BEDD OM Å KONTAKTA EIGE OG NABO BEITELAG SLIK AT MELDINGA VERT SPREDD!!

23/06: Valdresrådet har i dag sendt brev til Klima og Miljødepartementet angåande ulvesaka, kjelde Arnfinn Beito

23/06: Nationen har oppslag om møtet landbruksorganisasjonane hadde med Helgesen og Dalen.

23/06: NSG skriv om møtet her.  Norges Bondelag skriv dette. Norsk Bonde og Småbrukarlag skriv dette.

23/06: Det er gjort ubekreftet observasjon av mulig ulv i Murudalsområdet sist onsdag og i dag. Beitebrukere bes være obs. Hilde Hammer.

23/06: SNO melder om to lam tatt av gaupe ved Garthus i Sør-Aurdal. Skade  fra 20. juni.FMOPSGR

23/06: Skadefellingstillatelsen på ulv gitt 30. mai og som har blitt forlenget til 26. juni kl. 12:00, kommer til å utvides av Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi sender ut ny informasjon på mandag om varighet av ev. nye vilkår, kilde FMOP

23/06: Skadefellingslaget såg ulven som det er gitt skadefellingsløyve på i Ringebu/Stor-Elvdal natt til i går, kjelde jeger i skadefellingslaget

23/06: Faglaga og NSG sentralt har i dag frå kl. 10.00 - 10.45 møte med Helgesen og Dale i Oslo. Det er fra redaktøren foreslått at disse punktene blir tatt opp med statsrådene:

Møte med Dale og Helgesen er såpass kort at det bare det mest vesentlige må tas opp, og det må da leveres et skriv med punkter i tillegg. Det kan nevnes noen andre småting, men etter mitt syn er det mest vesentlige i en slik situasjon vi har og har hatt på Toten/Hadeland nå: Å få tatt ut skadevolder/ere. Dermed må det satses på å få forklart hva som skal til for å lykkes fort i en slik setting med fokus på felling av skadevolder. I praksis består arbeidet av å lokalisere ulven/ulvene og bruke alle krefter og ressurser på å gjøre arbeidet fort og effektivt, dette kan gjøres kun med god organisering og godt samarbeid i alle ledd. Mye av dette arbeidet går an uten noen andre midler enn det vi har i dag, men da må alt være på plass og planlagt fra dag 1. I dette tilfelle har selvsagt kombinasjonen av flere uheldige saker hindra eller gjort at arbeidet har dratt ut i dette tilfellet. Ulveskader er, basert på erfaringer tidligere, slik som Spekedalen, Skåbu og Kvam, såpass kostnads- og ressurskrevende at samfunnet nå må ta dette innover seg ved å satse mye mer fra dag 1 på å ta ut skadevolder. For beitebrukere er det altoppslukende både fysisk og psykisk, og kan ikke forklares for andre utenforstående. Dette må dessverre oppleves. Vi må etterspørre og eller kreve følgende:

  1. Skadefellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder må nå konkretiseres ytterligere og må utløse nøkkel til full verktøypakke fra dag 1.
  2. Det må gis skadefelling på første dokumenterte skade og i tillegg må det gis skadefelling på første dokumenterte synsobservasjon. En dokumentert synsobservasjon må defineres slik at f. eks. observasjon av SNO, medlem av kommunalt skadefellingslag eller bilde/videobevis kan utløse vedtaket.
  3. Ved skadefellingstillatelse basert på skader må fellingstillatelsen gis over stort nok område og på 2 dyr fra dag 1. Dette for å dekke opp i områder med dårlig mobildekking. En ulv kan likevel ikke skytes 2 ganger, men er det tvil eller er det 2 så kan man jakte uten engstelse for å gjøre feil.
  4. Verktøypakken må inneholde tilgang til løs på drevet halsende hund, sporhund og  mannskap fra SNO fra dag 1 dersom skadefellingslaget vil ha det.
  5. Det må være en selvfølge at tilgjengelig flaggline finns overalt. Her har selvfølgelig kommunene og regionene ansvar, men i regioner uten historiske skadefellingsforsøk på ulv må dette fra myndighetenes side skaffes tilveie som beredskapsutstyr.
  6. For å styrke flagglinen må det være full forståelse for at beitebrukere og andre beitetilsyn er med i en planlagt manngard for å lede eller stenge ulvens fluktveg i en skadefellingssituasjon.
  7. Alt som beitebrukere eller tilsyn til beitebrukere bruker av ekstratid i en skadefellingsperiode skal godtgjøres med en fastsatt timesats, for tiden er dette kr. 203,- /time for mannskap og kr. 228,- /time for ledere. Dette har ingenting med dagsats å gjøre, her må timene som må brukes godtgjøres.
  8. Mattilsynets rolle i et ulveangrep på beitedyr i beiteprioriterte områder har vært utsatt for spørsmål, misforståelser og delvis kritikkverdige forhold i denne konkrete saka. Her ligger en ting fast av brev fra 2012: I rovviltforliket av 2011 er det vedtatt at "det skal ikke være freda rovvilt som utgjør et skadepotensiale i beiteprioriterte områder". Ut fra dette er det vedtatt at Mattilsynet ikke kan vedta beiterestriksjoner med bakgrunn i skader påført av freda rovvilt i beiteprioriterte områder. Men ut fra dyrevelferdsloven må selvsagt beitebruker vurdere faren beitedyra settes i, og Mattilsynet kan da og har da gitt råd om ikke å slippe dyr i dette tilfelle da sjansen for skader var store. Spørsmålet her er hvor mye skyld og eller hvordan det stiller seg i en ekstremsituasjon der Staten på den ene sida har freda ulven og forårsaka en umulig og ukontrollerbar situasjon for beitebrukere, og den uskyldige beitebrukeren i et beiteprioritert område ikke kan gi god nok dyrevelferd til dyra sine i form av mat og plass uten å slippe dyra i utmark. I denne saka har FM/Staten gått inn med kompensasjon med kr. 6,- pr. dyr pr. dag for at beitebruker kan holde dyra hjemme. I tillegg er beitebrukerne trua med avkortning av erstatning av skada og drepte dyr i høst dersom beitedyra har vært sluppet i utmark i tida etter at ulveangrepa ble oppdaget. Her mener vi at Staten og myndighetene går utover sitt mandat ved at vi som beitebrukere faktisk har krav på full erstatning i forhold til freding av rovvilt.
  9. Av hensyn til beredskap og krisestab vil vi fra nå av kreve at representant/er fra næringsorganisasjoner/beitelag alltid skal være med i slike grupper/møter. Det vil alltid være behov for en stemme fra grasrota både faglig sett og utfra det naturlige engasjementet og drivet som er nødvendig i slike saker. 
  10. Av saker som bekymrer beitebrukere med ulv som statsrådene også må  få vite er i tillegg til ovennevnte punkt:

a) Ulven tar nå den gode og tidlige beitesesongen fra oss i beiteprioriterte områder, folk gruer seg og venter med å slippe på beite, dette godtar vi ikke lenger - beitenæring blir holdt for narr.

b) Selv om dette delvis er svensk ulv så er det samlete trykket av ulv betydelig økt også på grunn av norsk forvaltning, i fremtidig lisensjakt må dette tas høyde for.

c) All skadefellingsjakt om sommeren er vanskelig, tidkrevende og svært kostbar - for alle rovviltarter vil det være best om lisensjakt, kvotejakt etc om vinteren blir satset mer på for å lykkes, her kan også Staten bidra. Dette da selvfølgelig med unntak av svenske ulver som kommer inn. Disse har vi ikke råd mot anna enn at vi sammen må oppdage og ta ut disse snarest råd er når de passerer grensen.

d) Vi er mektig lei av at beitenæringa skal ta større og større andel av tapa selv, det handler om avkortninger, pålegg som slips, slippemåter, slippe og sanketidspunkt, helsestatus, rapportering i august, andre regler for utregning av normaltap og andre pålegg som avstedkommer ulike prosentsatser i avkortning utenom normaltapet.

22/06: Rev truleg teke av ulv i Fyresdal i Telemark. I same området er det observert ulv, men det er av alle ting ikkje søkt om fellingsløyve, sjølv om det er sleppt fleire tusen sau i området, kjelde Nationen

22/06: Det kjem inn meldingar i dag om at 3 beitebrukere i Hadelandsområdet vil sanka saman og flytte sauen sin til tryggare utmarksbeiteområder, vi kjem tilbake til meire om dette etterkvart.

22/06: Etter vegen ved Mykkelseter i Fåvang vart det i dag gjort ein synsobservasjon av ulv, kjelde Stein Myhrsveen

22/06: Det meldes på Facebook om at det i jaktfasen i Ringebufjellet vart sett jerv også.

22/06: SNO melder: Ett lam dokumentert tatt av ulv ved Lygna. Sannsynligvis fra i natt. FMOP MCO

21/06: Det er innmeldt 10 dokumenterte døde sau og lam ved Øvre Helleren i Nannestad i dag. Skadene var omlag 2 døgn gamle og dyra tilhører beitebruker i Oppland, kjelde Arne Ruud. Skadene er varsla FM i Oslo/Akerhus 22/06.

21/06: Media om bjørnefallet, kjelde Avisa GD og NRK/HO

21/06: Oppdatering på alt på Hadeland, kjelde Avisa Hadeland

21/06: 7 søyer og 3 lam funnet skadd eller drept av ulv i dag på Gran Østås. Dette er et nytt angrep i samme område, kjelde Garn saubeitelag, Sven Erik Rasmussen

21/06: 8 sau tatt av ulv er funnet i Bergsæterlia i dag, antas å være et par dager gammelt. SNO vurderer skadene i kveld. Trengs hjelp til å lete mer, oppmøte kl.10 ved bingen i Bergsæterlia i morgen kl.10. Ordningen med 6kr/dag/dyr for forsinket slipp videreføres til 26/6. Mattilsynet fraråder ikke lenger beiteslipp - men understreker at hver dyreeier må vurdere sin situasjon! Styret planlegger organisert beiteslipp under kontrollerte former med ekstra tilsyn og fellingslag på plass. Mer informasjon om dette kommer i morgen. Kjersti, Gran Landbrukskontor

21/06: Fylkesmannen i Hedmark iverksetter skadefelling på én ulv i deler av Stor-Elvdal og Ringebu. Bakgrunnen for vedtaket er en bekreftet synsobservasjon av ulv i Imsdalen i natt. Skadefellingsområdet er Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune. Varighet fram til 28. juni kl. 12:00. FMOP MCO

21/06: Rovviltinfo. Fylkesmannen i Hedmark melder at bjørnen det ble gitt skadefellingstillatelse på i deler av Ringebu og Stor-Elvdal søndag 18. juni har blitt felt i natt. Skadefellingen er dermed avsluttet. FMOP MCO

21/06: Bjørnen i Ringebu er skutt, samtidig har skadefellingslaget sett ein ulv til i Imsdalen, kjelde Jonny Mathisen

20/06: Det var ein hannulv som vart teke ut i Ringebu. Eit skår i gleda er at vedkommande som såg ulven dagen før ikkje trur at det er same ulven som er felt. kjelde GD 

20/06: Mattilsynet opphever rådet om å ikkje sleppe dyr på beite i ulveskadefellingsområdet på Toten og Hadeland.

20/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30.mai i søndre Oppland er forlenget av Fylkesmannen i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til mandag 26.juni kl.12.00. Bakgrunn i to skadete søyer ved Bråa i Gran i natt. Tillatelsen gjelder inntil 2 ulver og i samme fellingsområdet som tidligere. Øvrige vilkår er ikke endret. FMOP VMK

20/06: Det er nye skader på Gran att i natt i følgje Avisa Hadeland og Sondre Imsgard. I tillegg meldes det fra Toten at det ser ut som om at det er sikkert at det er fleire ulvar på ferde, kjelde Bjørn Ivar Bjerkehagen

19/06: Oppland Sau og Geit takker eit svært effektiv skadefellingslag, som klarte å ta denne ulven i Ringebu så tidleg. Utan dere stoppar beitenæringa i Midt-Dalen, gratulere frå redaktøren!!! Gratulasjonar tikkar også inn frå mange andre i beitenæringa.

19/06: Rovviltinfo, kl. 22.54: Skadefellingsleder i Ringebu melder at ulven det ble gitt skadefellingstillatelse på tidligere i dag i Ringebu og Stor-Elvdal, har blitt felt i Åsdalen. Skadefellingen er dermed avsluttet. FMOP MCO

19/06: Fylkesmannen i Hedmark har utvidet fellingsområdet på en bjørn til å gjelde Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune. Det er også gitt fellingstillatelse på en ulv i samme området av Fylkesmannen i Oppland. MGL v/Hilde Hammer.

19/06: SNO bekrefter i kveld at to sau funnet øst for Høvra (Gran østås) i dag, er tatt av ulv. Skadene antas å være 3 dager gamle. Det ventes nye anbefalinger vedr beiteslipp fra Mattilsynet og Fylkesmannen i morgen formiddag. Oppdatering kommer. Gran saubeitelag, Kjelde: Sondre Imsgard

19/06: Fylkesmannen har iverksatt skadefelling på én ulv i Ringebu. Bakgrunnen for vedtaket er 8 døde og skadde sau antatt tatt av ulv i Åsdalen. Potensialet for ytterligere skader vurderes som stort. Skadefellingsområdet er Ringebu øst, og et nærmere avgrenset område i Stor-Elvdal kommune.  Varighet fram til 26. juni kl. 12:00. FMOP MCO

19/06: Diskusjon om ny lisenskvote for ulv er alt i emning, viktige vedtak for beitenæringa, kjelde nrk.no/ho

19/06: Plotthundane frå Sverige reiste heim i dag utan resultat, kjelde Avisa Hadeland

19/06: Viser til synsobservasjon av ulv i Ringebu i går kveld. Observasjonen blei gjort av medlem på det kommunale skadefellingslaget i Ringebu. Avstanden var ca. 40 m, altså var dette ein truverdig observasjon. Det blei diskutert/vurdert  på møte på Sør-Fron 20.4.2017 om ein kunne gi skadefelling på ulv ved nettopp denne type truverdige synsobservasjonar, men at skadefellingsperioden skulle vere kortvarig fram til kl. 12.00 neste dag for å avklare situasjonen. På møtet deltok politisk nivå, skadefellingsleiarar og kommunal administrasjon i Midt-Gudbrandsdalen, i tillegg til Fylkesmannen. Kommunane oppfatta det klart slik at det var semje og ønskje om å prøve ut ei slik ny ordning for å bli meir effektive i forhold til raske uttak av ulv. Ein fekk likevel ikkje løyve til skadefelling i Ringebu i går, og det er vanskeleg å få situasjonar som  kan vere meir truverdige, for å bruke eit slikt uttrykk. Ein ser situasjonen som har oppstått med ulv lenger sør i fylket, og når ein ser konsekvensar og kostnadar ved ulveangrep, meiner ein det vil vere både kostnadseffektivt  og skadeførebyggande dersom ein kan bli meir effektive i forhold til raske uttak.

19/06: Det er sett ei gaupe ved Vestre-Setra i Skåbu. Det var ein del sau der og det vert gått med kadaverhund i dag, kjelde Ole Petter Berget.

19/06: OA skriv dette om gårsdagens funn.

18/06: Desverre så vart det ikkje slutt med ulven - Det vart funnet ei søye teke av ulv i dag att , truleg drepe fredag, fleire dyr er sakna og søya vart funne nokre hundre meter frå der Dale var på besøk torsdag,kjelde Sondre Imsgard.

18/06: Det er søkt eller vurdert søkt fellingsløyve på ulven i Ringebu, men det er ikkje gjeve fellingsløyve, sjå sak 19/06

18/06: Det er i kveld kommet inn melding om synsobservasjon av 1 ulv ved Bøle/ Jønnhalt i Ringebu kommune. Fylkesmannen og SNO er informert. MGL v/Heidi Paulsen.

18/06: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefelling på én bjørn i Storfjellet beitelag sitt beiteområde i Stor-Elvdal og Ringebu. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er 1 lam dokumentert tatt av bjørn, 3 - 5 dager gammelt, samt observasjon av bjørn i området i ettermiddag/kveld. Skadefellingstillatelsen gjelder til 27. juni. FMOP MCO

17/06:  Siste oppdatering fra Gran Sauebeitelag: SNO og hundene må ha ferske spor! Minner derfor igjen om betydningen av tilsyn de nærmeste dagene, særlig tidlig morgen. SNO har i dag undersøkt en usikker synsobs. av ulv på veg sørover fra RV 244, 1km øst for Mjørlund. Vær derfor ekstra på vakt i Helgedal-området. Toten er varslet. Kjersti, landbrukskontoret Hadeland, kjelde Sondre Imsgard

17/06: 2 lam funne drept i Russdalen Beitelag i Vågå, 1 dokumentert teke av ørn og eit usikker med knust nase, antagelig jerveskade, kjelde Hans Petter Vaberg.

16/06: 3 lam borte på innmarskbeite hos Per Sveahaugen, Nordherad i Vågå. 1 stor gaupe er sett på beite og mistanken går i retning av dette, kjelde Per Sveahaugen

16/06: Det var orienterings-, oppdaterings- og diskusjonsmøte om ulvesaka hos FM i Oppland i går, med Mattilsynet, FMOP - Miljø og landbruk, berørte kommunar, Rovviltnemnda, OB, OBS og OSG med tillegg NSG og FKT-prosjektet sentralt. Her vart saka diskutert, og nokre strategier skissert/valgt. Neste viktige møte i saka er mandag førstkommende kl. 08.30 mellom FM, Mattilsynet og SNO. Det vart lagt føringar for at dersom ingeting skjedde på skadefronten i helga vil beitelaga i tur og orden bli anbefalt og sleppe dyr. Dersom skadene fortset i området vil dei med dei største utfordringane i forhold til mangel på beite/mat til dyra sine bli tilbydd utmarksbeite i egna områder. Alt rundt meldingar, "pålegg" og råd frå Mattilsynet vart prata godt om, viser her til teksta om dette i denne artikkelen 15/06. Mattilsynet presiserer enda ein gong at dei i beiteprioriterte områder med slike farer for rovviltangrep ikkje kan koma med vedtak om beiterestriksjonar, men dei vil med bakgrunn i dyrevelferdslova framleis tilråd åog ikkje sleppa i områder der fellingsløyve er gjeve. Alle råd eller eventuelle pålegg i saka vil i framtida koma på eigen nyhetsartikkel på Mattislynets heimesider. Dei presiserer også at tiltak om nedslakting ikkje i det heile er vurdert. Likeeins vart FM utfordra på tidlegare svar om det kunne bli avkorting på erstatningsoppgjør i haust for dei som trossa tilrådinga om og ikkje sleppa dyra sine og fekk skader grunna freda rovdyr. FM og rovviltmenda tilbaud høg fokus og beredskap i saka. Faglaga tilbaud hjelp til beredskapsbeiter i innmark og utmark og kunne vera behjelpelig med mannskap til tilsyn, referat frå møtet kjem seinare, kjelde redaktøren

16/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i søndre Oppland gjelder til tirsdag 20. juni kl. 12:00. Rammen for felling endres fra ett dyr, til inntil to. Se info på Fylkesmannens hjemmeside om saka her

16/06: Orientering til de berørte i ulvesaka i Oslo/Akershus og delvis Oppland:  Siste forlengede skadefellingstillatelse fra Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland gjelder til fredag 16. juni kl 12:00, jf. Fylkesmannens SMS tjeneste. Fylkesmannen i OA følger de samme vilkår som tidligere, dvs. at kompensasjonsordningen for forsinket slipp av beitedyr (sau og storfe) opprettholdes innenfor skadefellingsområdet i Akershus. I utgangspunktet kr 6 pr dyr og dag (kan bli annen sats for storfe). Dyreeiere dette gjelder vil etter hvert få tilsendt et eget skjema for utfylling og videre søknadsbehandling.  Tilbudet om tilskudd til ekstraordinært tilsyn til beitelagene videreføres også innenfor skadefellingsområdet.

Vi håper dere beitelagslederne kan videreformidle dette så raskt som mulig til alle beitelagsmedlemmer. Ekstraordinært tilsyn.

Vi har fått spørsmål om hvilken timesats som gjelder for det ekstraordinære tilskuddet. Som en rettesnor har vi derfor tatt utgangspunkt i de erfaringene vi har fra skadesituasjonen på Østsida i Eidsvoll gjennom årene 2014-2016. Der er det ekstraordinære tilsynet gitt de samme vilkår som skadefellingslagene har fått. Det vil si 187 kroner timen pr mann med en makssats på 1 400 kroner pr døgn. Dette gjelder så lenge skadefellingsperioden varer.  I følge Asle Stokkereit er det snakk om tilskudd for tilsyn pr døgn for 2 mann i Hurdal og 1 mann for de andre beitelagene. I tillegg vil det bli godtgjort for noen ekstra oppfordringer om tilsyn, gitt av Fylkesmannen i perioden. Når situasjonen roer seg vil Fylkesmannen innkalle beitelagene til et møte for å fordele tilskudd til beitelagene. Fylkesmannen har også bedt Miljødirektoratet om supplering av beredskapsmidler og fått tilsagn om dette i den vanskelige situasjonen som har oppstått.Det viktig at beitelagene fører lister over antall timer ekstraordinært tilsyn (skilt fra utvidet og ordinært tilsyn) i tillegg til kjørelister. Denne dokumentasjonen er vi avhengig av i saksbehandlingen.

Krisestab: Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland har i samarbeid med Mattilsynet og SNO opprettet en krisestab som har avsatt tid til daglige morgenmøter framover. Neste møte er i morgen kl 08:30. Vi håper med dette å samordne vedtak og informasjon, samt håndtere situasjonen på en best mulig måte, kjelde FMOA v/Jonny Storbråten.

16/06: På NRK/HO hører vi også kva samfunnstoppane sa om ulvesaka på Hadeland, kjelde NRK

16/06: Sjølv om valgkampen har begynt må vi vel referere litt til kva Erna Solberg og Georg Dale sa og fekk sjå i gårkveld, kjelde Avisa Hadeland. Forøvrig er avisa Hadeland full av ulvestoff om dagen.

15/06: Statsminister Solberg og Landbruk og Matminister Dale kjem åt Hadeland i efta/kveld, kjelde avisa Hadeland

15/06: Mattilsynet peiker på brev av 2012 om at ein ikkje kan vedta beitenekt i beiteprioriterte områder. Derfor er meldingane frå Mattilsynet som har gått ut og går ut til beitebrukarane i områder råka av ulven ikkje eit vedtak om beitenekt, men ei fraråding om å sleppe dyr på beite som ein info om at dyrevelferdsloven vert brote ved slepp av beitedyr. Elles har no Mattilsynet gått ut med ei meire presis melding på sine nettsider i dag, kjelde redaktøren i samtale med Mattilsynet.

15/06:  Ulvemassakeren er en varsla katastrofe, kjelde Sven Arne Lie i GD 

15/06: Avisa Hadeland har siste nytt i ulvesaka her.

15/06: Mattilsynet risikoanalyse for 2017, kjelde Mattilsynet via Anette Jørstad

14/06: Mange frivilige med for å rydde opp etter ulven, kjelde Nationen

14/06: Fellingslaget, forsterket med SNO og hunder, er nå i beredskap på Hadeland. For å starte et fellingsforsøk er vi avhengig av helt ferske spor etter ulven. Vi ber derfor om at alle er ekstra på vakt de nærmeste dagene, særlig om natta og tidleg morgen, kjelde Sondre Imsgard

14/06: Informasjon fra Mattilsynet: Mattilsynet opprettholder følgende vurdering: - Slipp av sau i beiteområder i søndre Oppland og nordre Akershus hvor det er pågående fellingstillatelse av ulv vurderes som brudd på dyrevelferdsloven. (Fylkesmannens fellingstillatelse gjelder til fredag 16. juni kl. 12:00.) Mattilsynet følger situasjonen fortløpende. Har du spørsmål, kontakt din avdeling i Mattilsynet på tlf. 22400000

14/06: Ordførere sterkt kritiske til regjeringen om ulveforvaltning i forhold til skadesituasjonen sør i Oppland, kjelde OA

14/06: SNO har samlet inn flere prøver for DNA-analyse i det siste, innenfor skadefellingsområdet i Gran og Hurdal. Det er i dag gjort analyser av prøver fra Hurdal, og det ble DNA-treff på to av disse prøvene. Begge fra samme individ, ei tipse fra Kindla-reviret i Ørebro/Dalarna. Flere prøver vil bli analysert med det første. Dette til informasjonen. FMOP VMK

14/06: Ulven i Ringebu/Øyer er norsk, medan ulven på Gran/Toten er svensk, kjelde Nationen

14/06: Ulven er ikke norsk, kjelde VG

13/06: FMOP har i samråd med FMOA utvidet fellingsområdet for ulv i Gran, V.Toten, S. Land og Gjøvik. Utvidelsen omfatter følgende område: Vest for rv.4 og øst for fv.34 opp til Fluberg, sør for fv.33 mellom Fluberg og Gjøvik og avgrensningen følger deretter Mjøsa ned til Minnesund. Øvrig avgrensning og de resterende vilkårene er ikke endret. FMOP VMK

13/06: Tenkte berre å informere om at vi dei siste dagane har fått inn mye ulvemeldinger rundt omkring i fylket som er vanskelige å bekrefte eller avkrefte. Dette hører med når det er stort fokus på ulv. Prøver å sørge for at beitelag/kommuner er varsla der vi meiner det er grunn til det, men ein kan aldri vite sikkert rundt desse meldingene på barmark, kjelde Ole Knut Steinset, SNO 

13/06: Med til denne historia høyrer sikkert denne meldinga frå Therese Rudi: Ubekrefta observasjon av ulv i Saksumdalen i dag, som i følge ho var meldt frå SNO.

13/06: NRK Hed/Opp melder i dag at svenske plotthunder vert sett inn i jakta på ulven i dag, kjelde redaktøren. Det meldte også avisa Hadeland i går, så da får vi håpe at dette går mot en ende, for nå er det nok.

13/06: Beitingstjernet - Hennung er siste skadested. Ligger inntil Gjøvikbanen, og er i grenda der Fossheim holder til. 
Veldig til flisespikkeri fra FM med siste utvidelse av området; burde tatt med resten av Gran Øst for Randsfjorden og hele Vestre Toten, kjelde og kommentar ved Sondre Imsgard

13/06: Med bakgrunn i antatt skade av ulv på søye ved Billingtjern i Gran, utvides fellingsområdet til også å gjelde Gran kommune vest for rv.4, avgrenset øst for fv.34. Avgrenses i nord av Holmevegen, Stenersgata, Trevassvegen, Sagvollvegen og Midtåsen (mot Reinsvoll). Øvrig avgrensning og vilkår gjelder fortsatt. Skaden er trolig fra natt til 12.juni. FMOP VMK

13/06: Nye skader etter ulven ved Billingstjern i Gran

12/06: Fra Gran i dag kl. 17.05: Andrep rett på andre sida av haugen for angrepet ved Vildflomyrene på Østre Toten. 5 søyer og 2 lam funnet i Helgedalen i dag. Det er behov for folk til å være med å lete i morgen, tirsdag. Oppmøte kl. 10.00 ved samlebingen i Sør-Helgedalen. Arne Bilden koordinerer letinga, kjelde Kjetil og medling fra Sondre Imsgard.

12/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til fredag 16. juni kl. 12:00. De siste påviste skader var natt til 11. juni i Gran kommune. Områdeavgrensning og de øvrige vilkårene i skadefellingstillatelsen er ikke endret. FMOP VMK

11/06: Diskusjon om plotthund i VG etter at Austmo i SNO satser svensk i jakta på ulven, kjelde VG

11/06: Sjølv om NSG ikkje er nemnt så har vi vore med og bedd om hjelp, jmf. innlegget under, kjelde VG

11/06: Jeg har nå snakket med Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet som bekrefter at de nå vil gi SNO i oppdrag å bistå i skadefellingen av det som trolig er to ulver i området Østre Toten, Vestre Toten og Hurdal. Det er nå dokumentert 20 sauekadavere her og de finner stadig flere, kjelde Per Fossheim

11/06: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en bjørn på Ringebu østside, gjeldende til fredag 16. juni kl. 12.00. Det er svært viktig at aktuelle beitebrukere i Ringebu har intensivt tilsyn fremover, slik at eventuelle nye skader blir oppdaget raskest mulig. Kilde MGL v/Geir Johan Groven.

11/06: Fylkesmannen har innvilget fellingstillatelse på én bjørn i Ringebu med bakgrunn i fersk skade på én sau ved Breistulen. Potensialet for ytterligere skader vurderes som stort. Skadefellingsområde er Ringebu øst, avgrenset fra rv  27 i nord til Øyer grense i sør. Varighet fram til 16. juni kl 1200. FMOP SGR

11/06: Øyvering venta med å sleppe sauen grunna observasjon av ulv, men slepper den nå, kjelde GD

11/06: Det meldes om at det er funne 14 kadaver etter ulv på Toten nå, kjelde NSG v/Per Fossheim/Kjell Erik Berntsen

11/06: FMOP bekrefter meldinga under: SNO melder at 4 sauer er tatt av ulv i Vindflomyrene på Østre Toten. Minst 2 dager gamle skader, kilde FMOP SGR

10/06: Sted: Toten. Observasjon: Ulvedrept søye og 2 lam. Flere skadet. Er SNO kontakta? Ja, kjelde Frode

09/06: Fellingsleder er harm på at KLD nå plutseleg gjev anledning til bruk av plotthund da dei ikkje har fått anledning til dette før og kunne hatt trena opp slike, Ivar Odnes er positiv, da det faktisk finns slike ein kan leiga inn frå andre stader i Oppland, kjelde NRK

09/06: INFORMASJON FRA MATTILSYNET:Mattilsynet opprettholder sin vurdering av at slipp av sau i beiteområder i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, som omfattes av den pågående fellingstillatelsen av ulv utvider til tirsdag 13. juni kl. 12:00, anses som brudd på dyrevelferdsloven. Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende, kilde FMOP SGR

09/06: Miljødirektoratet tillater bruk av plotthund i ulvesaka, kjelde Nationen

09/06: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til tirsdag 13. juni kl. 12:00. De siste påviste skadene var natt til 7. juni i Gran kommune. Områdeavgrensningen og de øvrige vilkårene i skadefellingstillatelsen er ikke endret. FMOP MCO

09/06: GPS-kurs på Vinstra 16. juni kl. 18.00. påmelding Jonny Mathisen, tlf. 48230371

09/06: Kadaverhundkurs på Vinstra 11.-13 juni, påmelding til Jonny Mathisen, tlf. 48230371

09/06: "Det ble i natt kl. 01.00 observert en ulv som krysset riksveg 4 like sør for Roa retning Nordmarka. Kilden min, Halvor Bergsland (90069610), sier at han er 99 % sikker på at det var en ulv. Viktig at vi er mye ute alle mann nå!" Kjelde: Sondre Imsgard

09/06: Stortingspresidenten vil gje lov til bruk av plotthund i ulvesaka, kjelde NRK

08/06: Siste nytt om ulv fra avisa Hadeland

08/06: Ung bonde med mening i VG

08/06: NSG ber saman med faglaga Klima og Miljødepartementet v/Helgesen og Landbruk og Matdepartementet v/Dale inn til hastemøte, kjelde brev til statsrådene. Les kortversjonen her.

08/06: Det skal arrangeres storstilt søk etter døde og skadde dyr på Hadeland laurdag 10/06, kjelde Oppland Bondelag. Meld dere på!!

08/06: Ulveherjingene på Hadeland når også VG. Fakta hittil i VG

08/06: Fylkesmannen iverksetter skadefelling på én ulv i Øyer, Lillehammer samt deler av Ringsaker og Stor-Elvdal. Bakgrunnen for vedtaket er flere observasjoner av ulv i Øyerfjellet i går.  Skadepotensialet vurderes som stort, da det i disse dager slippes mye sau i området. Varighet: Mandag 12. juni kl..12:00. FMOP MCO

08/06: Det vart også i går kveld gjort observasjon av ulv på østsida i Øyer-fjellet på Augsetervegen kl. 23.30. De møtte ulven i vegen på tur mot Korsen. Like før hadde 2 andre møtt ein jerv sør for Bårdsengsetra på tur over vegen og opp i lia der. Ingen skadde dyr enda, kjelde Astrid Olstad.

08/06: Statens Naturoppsyn er i høy beredskap og vil bistå jaktlag som ber om hjelp til felling av ulv utenfor ulvesonen. Det har de siste ukene vært rapportert om flere streifdyr som gjør skade i saueflokker, Kjelde: KLD

07/06: Godt innlegg av Erik Winther i GD angåande villrein kontra rovviltforvaltninga, kjelde GD

07/06: Ei melding om synsobs. av ulv i Øyer i dag, ca 2 km nordaust for Pellestova. Umulig å bekrefte, men synes det er riktig å varsle med tanke på tidlegare aktivitet av ulv i Øyer, kjelde Ole Knut Steinseth, SNO

07/06: Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere, kjelde KLD

07/06: Regjeringen øker godtgjøringen til deltakere i kommunale skadefellingslag fra 1400 til 1600 kroner per døgn. Samtidig dobler regjeringen beløpet til utgifter som skadefellingslagene kan få dekket, fra 15 000 til 30 000 kroner, kjelde KLD

07/06: Fakta om ulveangrepa hittil, kjelde avisa Hadeland

07/06: Har akkurat fått melding fra Gran om nye angrep, ukjent omfang og sted, kjelde Sondre Imsgard

06/06: "Så sviktes beitenæringa igjen, kjelde GD mener

06/06: Melding fra Gran Saubeitelag: Nytt angrep i natt litt lenger nord. Beitelaget vil ha flere til å hjelpe til, kjelde Sondre Imsgard

05/06: Dett er meldt om en usikker synsobservasjon av mulig ulv i kveld i Skåbu. Det er gjort sporundersøkelser, og det er gått med bikkje i aktuelt område uten resultater. Ellers ingen nye meldinger om rovvilt i Midt-Gudbrandsdalen i dag, kjelde MGL v/Geir Johan Groven

05/06: Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: "Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai i et nærmere avgrenset område i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, blir av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samråd med Fylkesmannen i Oppland, forlenget til fredag 9. juni kl. 12:00". FMOP MCO

05/06: MERKNAD!!! I forbindelse med den pågående skadesituasjonen til ulv i Gran og Hurdal, anmoder Fylkesmannen beitebrukere i det berørte området i Gran og Østre Toten om å ikke slippe sau i utmark inntil situasjonen er mer avklart. Forsinket beiteslipp er tilskuddsberettiget med 6kr/sau/dag gjennom Fylkesmannens FKT-ordning. Søknad om tilskudd sendes via kommunens landbrukskontor. FMOP MCO

04/06: Ulv kontra beitebruker i Oppland, sjå artikkel

04/06: Ingen nye observasjoner av ulv på Ringebu østside eller Øyer siden 31. mai. Skadefellingsmannskap er ute. Det har heller ikke kommet meldinger om flere skader eller observasjoner  av bjørn på Sør-Fron vestside siden 1. juni, kjelde MGL v/Geir Johan Groven

04/06: Nytt angrep på Gran i natt, 1 km unna siste åsted. Ny jakt iverksettes, kjelde Gran Saubeitelag via Sondre Imsgard.

03/06: Sidan ulven som vart fotografert i Øyer og ulven som vart påskote i Ringebu er såpass ulike i fargen så er det det sansynleg 2 ulike individ, kjelde Hans Petter Solberg

02/06: Da er vel alt oss frykta kome på plass til beitesesongen etter departementets og Helgesen sine "stunt" i vinter, ulv mange plasser samtidig i Oppland, og det er sikre meldingar på at observasjonen i Kvam desverre er nokså sikker, SNO er varsla, kjelde redaktøren.

02/06: En turgåer har i kveld gjort en usikker observasjon av en ulv på Kvamsfjellet, mellom Kvam og Sødorp i Nord-Fron. Beitebrukere bør være obs. og melde raskt i fra ved eventuelle nye observasjoner, MGL v/Geir Johan Groven

02/06: Nytt og oppsummering om ulven på Hadeland, kjelde Hadelandsnytt og Hadeland og Nationen

01/06: SNO har undersøkt ei død søye på seterkve i Håkåseter, Sør-Fron i kveld, og den har fått status antatt bjørn. Antatt dødstidspunkt natt til i går. Med bakgrunn i at skaden ikke er fersk, blir det etter samråd med beitelagsleder ikke søkt om skadefelling før det evt. blir funnet nye og ferskere skader. Det er per dags dato sau kun på en kve i området, og det vil bli organisert intensivt tilsyn fremover, natt og dag, hver tredje time. Geir Johan Groven.

- Anmerking: Det er etter det eg veit sleppt noko sau i beiteområdet, og sau er sleppt både i Svatsum og i Kristensetra, så vi oppfordrar alle til å følgja med. Det har vore vanleg at bjørn i dette området har fløtt seg sørover i dette området før, kjelde redaktøren

01/06: Presisering av meldinga under: Søya er drepe på Brandrudskvea i Håkåseter, som da er i Børkdalsfjellet Beitelag. Søya var drepe innagjerds på kvea og kadaveret var omkring 20 timar gamalt da SNO var der, kjelde Pål Egil Rønn.

01/06: SNO meldar om at ei søye er antatt teke av bjørn i Børkdalen i Sør-Fron natt til i går, kjelde FMOP VMK

01/06: Fleire ulvar i Norge, kjelde Rovdata

01/06: Fleire gauper i Norge, kjelde Rovdata

01/06: Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med FMOP har forlenga fellingsløyve på ein ulv i Hurdal og delar av Nannestad, Eidsvoll, Gran, Østre og Vestre Toten kommuner til tysdag 6. juni kl. 12.00 grunna omfattande skader på sau ved Skrukkelia i Hurdal natt til 30. mai, og minst 20 sauer/lam dok. teke av ulv i området Langen i Gran natt til i dag. Områdeavgrensing som tidlegare, kjelde FMOP VMK 

01/06: Siste nytt frå Gran Saubeitelag: 15 skadde/drepte dyr i same område som tidlegare meldt. Sporhund og kadaverhunder søker i området, kjelde Sondre Imsgard.

01/06: Det er gjeve forlenga fellingsløyve på ein ulv i Ringebu og Øyer kommuner fram til 7. juni kl. 12.00 grunna fleire observasjonar dei siste dagane, kjelde FMOP VMK

01/06: Skadefellingslaget var nær ved å fella ulven i Ringebu, men mislykkast. Lokalt er vi svært skuffa over Miljødirektoratet som ikkje vil hjelpa til med helikopter, da ulven er på snaufjellet. Ulven herjar i villreinstamma i kalvingstida og det er snart beiteslepp i området, kjelde fleire telefonar frå aktørar i Midt-Gudbrandsdalen

01/06: Ulven vart sett ved Brustad i Hurdal sentrum i dag tidleg. Den har sansynleg trekkt mot Skrukkelia att. Det vert oppforda til å følgja med beitedyra, kjelde Audun frå Hurdal Beitelag via Sondre Imsgard.

31/05: Det er pr. i dag attfunne 25 kadaver av sau og lam etter ulven Gran i Hurdal-området, kjelde Sven Erik Rasmussen.

30/05: 2 lam dokumentert drepe av kongeørn på østsida i Kvam i Nord-Fron. Det er observert 2 unge kongeørner i Kleppdalsberget, kjelde Anders Fortun

30/05: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har iverksatt skadefelling på én ulv i deler av Hurdal kommune med bakgrunn i flere dok skader på søyer og lam i natt. Etter avtale med FMOP gjelder fellingsområdet også Gran kommune øst for Rv4 og Østre Toten kommune sør for Fv33 og øst for Fv244. Hurdal leder fellingsforsøket. FMOP VMK

30/05: Ørn tok lam i Gausdal, kjelde GD

29/05: Rovviltnemnda ved Aud Hove reagerer også sterkt på at ein ulv nå går berserk i villreinstamma midt i kalvinga, ho skriv: "Dersom ulven jagar på villreinflokken i Rondane, i verste fall over fleire dagar, er dette alvorleg. Vi har eit stort ansvar for villreinstamma og her må det kunne visast til Naturmangfoldslova §18 a) for å beskytte naturlige forekommende planter, dyr og økosystemer og setjast i gang tiltak om ikkje ulven blir teken med det fyrste og den ikkje gjev seg med angrepa på villreinen! Det er minst like alvorleg for villreinstamma, om ikkje meir alvorleg enn for tamrein og sau, om det blir gjort store innhogg i kalvestamma. Villreinstamma i området ligg under det bestanden skal vere og dette er ei utfordring. Dessverre er det dette scenariet fleire av oss har vore bekymra for i forhold til ei aukande ulvestamme og omfanget av den." Kjelde Aud Hove, leiar rovviltnemnda i Oppland.

29/05: Det har i dag blitt søkt om bistand fra SNO m/helikopter for å ta ut ulven som oppholder seg i villreinområdet i Midt-Gudbrandsdalen. Søker skriv bl.a: "Fellingstillatelsen er gitt med bakgrunn i skadeforebyggende uttak i forkant av beitesesongen, da det blir sleppt beitedyr i aktuelt skadefellingsområde om kort tid med påfølgende stort skadepotensiale. Ulven oppholder seg dessuten i et viktig kalvingsområde for villrein, og den er observert jagende på villrein over flere dager. Dette er en ekstremt stressende situasjon for simler/nyfødte kalver, og er i praksis rent dyreplageri. Det er altså flere forhold som gjør at ulven bør tas ut fortest mulig. Skadefellingsområdet ligger i snaufjell, slik at bruk av helikopter ville vært effektivt. Det søkes derfor om umiddelbar bistand fra SNO med helikopter for å gjøre et effektivt uttak. Det bes om raskest mulig svar på søknaden." Kjelde Geir Johan Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

28/05: SNO meldar om at undersøkte kadaver i Kvam, søye og lam til to ulike eigarar ikkje er drepe av rovvilt, kjelde Geir Johan Groven MGL

28/05: Det er funne kadaver på innmark i Kvam i Nord-Fron i dag, SNO undersøker dette nå, kjelde Geir Johan Groven

28/05: Søye og lam drept av bjørn fyrste beitedagen i Ringsaker, kjelde GD

28/05: FMOP iverksetter skadefelling på én ulv i Ringebu kommune, øst for E6 og kommunegrensa mot Sør-Fron. Bakgrunn: Flere obs. av ulv de siste dagene i Øyer- og Ringebufjellet, der det er sannsynlig at det kan dreie seg om samme individ. Framtidig skadepotensial vurderes som stort, da det i løpet av kort tid slippes mye sau i området. Varighet: Torsdag 1.juni kl.12.00. FMOP VMK

28/05: SNO melder: Ulv observert på viltkamera i Øyerfjellet 22. og 24.5 - dokumenterte observasjoner. I tillegg to usikre observasjoner av ulv på Ringebufjellet hhv. i går kveld og i dag tidlig, der dyret hadde retning ned mot Ormdalen/Imsdalen. FMOP VMK

28/05: Beitebruker Per Fossheim fra Brandbu skriver dette i mail i dag om situasjon rundt ulv/ulvene i området sitt: "Jeg unner ingen dette. Akkurat nå er det forhåpentligvis for oss den samme ulven som i går var  i Østre Toten, Hurdal på grensa mot Eidsvoll NØ. For dem som har sau der, er situasjonen akkurat den samme som den vi hadde for to dager før. I dette området møtes fem kommuner og to fylker innenfor noen få km. Eller er det to ulver på vandring ca 10 km  i luftlinje fra hverandre? Etter mitt syn burde det allerede vært satt i gang ekstraordinært tilsyn, finansiert over FKT, slik forskriftene åpner for."

27/05: Angående meldinga under, så er dette same stad som det vart spora ulv 03/05 i år. Stedet er Langtjernet øst for skytefeltet i Østre Toten kommune, og ulven hadde retning sør-øst, SNO er kontakta, kjelde Naturoppsynet i Østre Toten kommune via Wenche Rustad Wangen

27/05: SNO meldar om antatt observasjon av ulv nord for Langtjern, 1 km øst for Hersjøsetra i grenseområde mellom Hutdal og Østre Toten, kjelde FMOP VMK

26/05: Ulven vart fotografert og bildet er sendt av Per Fossheim, som er fortvila over at noko slikt skal skje akuratt da mange sleppte sau i området. Han skriver videre: "Bildet er tatt av en bilist torsdag kveld mellom Lygna-Einavollen, ca 6 km fra der jeg bor. SNO sier antatt ulv. Beitelaget klør seg i hodet og mener de som har sluppet sau bør se litt ekstra etter. Jeg anbefalte dem nattlig tilsyn på sauen siden vi ikke vet om den antatte er i området." Det er ikkje søkt om fellingsløyve i området kjelde Per Fossheim.

26/05: SNO meldar om antatt ulveobservasjon ved Einavatnet på grensa mellom Vestre Toten og Gran torsdag 25. mai kl. 23.00, kjelde FMOP VMK

25/05: Ulveobservasjon 20 m frå bil i Gravdalsvegen på østsida i Kvam. MGL v/Groven er varsla, kjelde Jonny Mathisen.

25/05: Frå rovviltnemndsmøte i går vart følgande oppdatert: Jerv: 30-51 jerver i Oppland nå, 6 ynlinger og av dei heile 5 i nye hi-lokalitetar. M.o.t. hi-uttaket i Sikkilsdalen der berre 1 kvalp vart teke ut, så tyder alt på at det var berre 1 kvalp der, men tispa gjekk fri. Kvote lisensfelling jerv 2017/18: 12 dyr med maks 5 hodyr. Kvote skadefelling: 4 dyr.

Gaupe: 37 dokumenterte/antatte familiegruppeobservasjonar i Oppland, antall familiegrupper vert bestemt av NINA. Pr. i dag er det 4 dokumenterte skader av gaupe hittil i sesongen. Skadefellingskvote: 1 dyr.

Ulv: 52 heilnorske og 49-55 grenseulver dokumentert. 12 dyr er avliva. Det er dokumentert 4 heilnorske kull i 11 revir og 6 grenseflokkkull i 10 revir. Pr. definisjon blir det da bestanden omlag 78 ulver og 7 ynglinger i Norge. Det er i 2017 observert 9 dokumenterte/antatte observasjonar, 7 usikre observasjonar, 39 feilmeldingar og 10 uvurdrerte observasjonar av ulv i Oppland. Skadefellingskvote: 6 dyr.

Bjørn: Skadefellingskvote: 2 dyr

Kongeørn: 5 dokumenterte skader hittil i år.

Neste møte i rovviltnemnda blir på Sør-Fron 28/6 m/ bl.a. spesialtema om jervejakt i forhold til bås/åteplass.

21/05: "Drukna ulv" i Sjoa (elva) i følge Facebook viste seg å vera død elgkalv, kjelde Jonny Mathisen

21/05: Det er observert ulv i Ytterroa i Snertingdalen i dag i følge vitne, men SNO har sjekka det og det viste seg å være hund. 

19/05: 20 sauer er teke av ulv på innmarksbeite i Askim, nyheita var til og med oppe i dagsnytt P1, her er oppslaget i VG

16/05: Som sauen slit også bjørnen med "høgt ungetal", ei binne vart filma med 3 unger i på grensa mellom Åmoth og Stor-Elvdal, kjelde Rovdata.

16/05: Rovdyrtellinger i fjor i følge Rovdata. Dette er "gamalt nytt" for oss beitebrukere og ingenting å gjera med, men ein kan sjølvsagt trekkja sine eige konlusjonar i forhold til dagens bestandar av dei ymse slaga. 

15/05: Kongeørn har drepe lam på innmarksbeite hos Knut Bakkom i Fåvang, rovviltkontakt har undersøkt, kjelde Knut Bakkom. Ørna er stadig sett i området og det oppfordres til å følge med!

12/05: Mulig synsobservasjon av ulv på Lesjaleira, flomverket ved Breigutu, fredag ettermiddag, kjelde Ola Hareland

09/05: Det bl ei går regisrert en yngling av jerv på Lesja, i Reinheimen. Da er det reg. 6 ynglinger i Oppland, ekstraordinære uttak i 2 av hiene, kjelde FMOP HKL.

08/05: Det ekstraordinære uttaket av ei jerveyngling I Nord-Fron gjeld ynglinga i Sikkilsdalen, som i følge Rovdata vart dokumentert 6. mai. I følge Geir Johan Groven ved Nord.Fron Landbrukskontor så vart det teke ut ein kvalp der i helga, medan tispa og eventuelt andre kvalpar slapp unna. Ynglinga i Sør-Fron som er dokumentert ligg i rovviltprioritert område og det må dokumenteras fleire ynglingar i Oppland før den kan bli teke ut.

08/05: Det er pr. i dag registrert 5 ynglinger av jerv i Oppland. Etter vedtak i Milødirektoratet er det foretatt ekstraordinære uttak ved to av hiene (beiteprioriterte områder i Nord-Fron og Ringebu), kjelde FMOP HKL/MCO

07/05: Frp med eit flott landsmøtevedtak i forhold til rovdyr, inkludert nei til ulv, kjelde Nationen

06/05: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til angrep mot myndighetene, kjelde Nationen. Som vanleg frå den kanten er det både upraktiske og beitedyrfientlege tiltak han vil fremma. Alt av husdyr innomhus og Norge som "naturreservat" med byar ein til slutt må gjerda inn - jaja da får han i alle fall brukt FKT-midlane på byfolket óg.

05/05: Norges eldste jerv er minst 18 år gamal, kjelde Rovdata

04/05: Sel kommune støtter søknaden om uttak av jerv, jmf. søknad 02/05 lenger nede: Sel kommune viser til e-post sendt fra Nord-Fron kommune ved Geir Johan Groven i går ettermiddag den 2. mai. Sel kommune vil presisere at det er svært viktig at hilokaliteten blir tatt ut. I 2016 ble det vurdert beitenekt og tidligsank i området Høvringen-Haverdalen (grensa mellom Sel og Dovre) på grunn av tap til jerv gjennom hele beitesesongen. I følge DNA analysene fra våren 2016 har det vært minst 2 tisper og 2 hanner innom dette området. Sommeren 2016 var det skadefelling på jerv fra 25. juni til 18. august uten resultat. Skadefelling på barmark etter jerv er så å si håpløst, og det bør derfor åpnes for hiuttak. Det ble lovd av rovviltnemnda på møte på Dovre den 17. august 2016, at dette området skulle prioriteres som nummer 1 (innenfor jervesona) ved ekstraordinært uttak våren 2017. Nå er det så vidt undertegnede bekjent ikke dokumentert hi i Høvringen-Haverdalsområdet. Uttak i Musvoldalen kan likevel bidra til at det blir færre jerver også i dette området da det ikke er langt mellom, og jervene streifer over store områder (Viser til individ JI404803 Ind3624 som har vært innom 6 kommuner i 2014-2016). Det er svært lite motiverende for et skadefellingslag å jakte jerv sommerstid, da sannsynligheten for å lykkes nærmer seg null og en i tillegg har begrenset med midler. Selv om dette området ligger innenfor jervesonen, mener kommunen at grensa for belastningen på beitebrukerne er nådd, og at det nå må tas ut jerv innenfor området som har hatt store tap over flere år. Bestanden av jerv ligger langt over bestandsmålet for region 3, og har gjort det over flere år nå, det er derfor på tide at det blir tatt grep fra forvaltningen sin side for å komme ned på bestandsmålet, kjelde Anna Bilstad via Geir Johan Groven

03/05: Ulv på tur inn i Oppland frå sør i dag, frå Hurdal og inn i Østre Toten ved Steinsjøen, kjelde Arnfinn Beito

02/05: Jerveyngling i Lom er gått inn i Rovdata som "antatt", kjelde Rovdata

02/05: Sted: Murudalen. Observasjon: Ulv Er SNO kontakta? Nei, kjelde: Vegard Dybvadsskog

02/05: Søknad om uttak av dokumentert jerveyngling: Hiuttak av jerv, NOP 007 Vulu-Musvoldalen, Sel. Det blir vist til dokumentert yngling NOP 007 Vulu-Musvoldalen, Sel. Dokumentert yngling er innafor yngleområdet for jerv, jf. forvaltningsplanen. Jf. Fylkesmannen i Oppland si prioriteringsliste for ekstraordinære uttak av jerv innafor yngleområdet, er lokaliteten Vuludalen/Musvoldalen høgt prioritert. Historisk har området Vuludalen/Musvoldalen hatt store tap av beitedyr til jerv. Beiteområdet har stor tettleik av beitedyr, og skadepotesialet er stort. Hiuttak i dette området vil følgeleg ha stor effekt for å redusere tap av beitedyr i kommunane Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Dersom ein skal klare å oppretthalde beitebruken i dette området i framtida, er det heilt nødvendig at ein får redusert dei store rovdyrtapa som ein no har, kjelde Geir Johan Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

01/05: SNO ved Espen Bø stadfestar i GD i dag det vi hadde hørt rykter om i går at ei jervetispe med 3 kvelpar har vorte teke ut i Ringebu, kjelde GD

30/04: Jeger har vore ute og sjekka der det var mogleg observasjonen av ulven på Sødorpfjellet i Nord-Fron, ingen ulvspor og berre revspor funnet, kjelde Marthe Dypdalen

30/04: Det er gjort ein usikker observasjon av ulv på Sødorpfjellet i Nord-Fron. Spor undersøkes med det første. Nærmere melding om utkalling kommer dersom det blir en aktuell jaktsituasjon, kjelde Geir Johan Groven

30/04: Jerveyngling teke ut i Ringebu i følge Roger Åsheim, bekrefter seinare.

29/04: Fellingsleder Tore Kleven melder: Ulven snudd nordover igjen og er sporet til området Brettingsdalen og muligens har den gått ned til Imsdalen. Den kan dukke opp igjen hvor som helst så hold utkikk etter spor og meld fra straks, kjelde Hilde Hammer via Marthe Dypdalen

28/04: Jerveyngling i Ringebu er gått inn i Rovdata som "dokumentert", kjelde Rovdata

28/04: Til info: Der er funnet igjen spor etter ulv i Ringebu i ettermiddag/kveld, og det spores fortsatt. Sporene er ikke helt ferske. Det er nå gitt 3 fellinstillatelser på ulv i Oppland og Hedmark, og sammenhengende skadefellingsområde fra Folldal, via hele Gudbrandsdalen (østside) til Hamar, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen

28/04: Fellingstillatelsen gjelder nå Dovre, Sel, N-Fron, S-Fron, Ringebu, Øyer og Lillehammer øst for E6/Mjøsa, kjelde Hilde Hammer.

28/04: SNO har dokumentert ulvespor over Venabygdsvegen nå i ettermiddag. Virkeområdet for fellingstillatelsen på ulv gitt tidligere i dag har derfor blitt utvidet ytterligere til også å gjelde Øyer og Lillehammer kommuner øst for E6/Mjøsa, kjelde FMOP MCO. GD skriv dette.

28/04: FMOP iverksetter skadefelling på en ulv i Dovre, Sel, N-Fron og S-Fron. Varighet til 2. mail kl. 12.00, kjelde Hilde Hammer.

28/04: Spor av en ulv på Jønnhaltvegen i Ringebu er observert. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er dokumentert, kjelde Rovbase

27/04: SNO opplyser nå i at det er dokumentert ulv, sjå meldinga under, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen.

27/04: SNO opplyser i kveld at de har spora et dyr sør for Høvringen som de er rimelig sikre på er ulv. Retning østover, kjelde Geir Johan Groven via Marthe Dypdalen

27/04: Mange etterspør den nye tellinga for tilskot til beite i 2017, og om ein får tilskot for sleppte eller sanka dyr. Svaret er ein framforhandla mellommodell, som kan lesast her.

26/04: Rovviltinfo. Miljødirektoratet gir fylkesmennene betingede skadefellingstillatelser på inntil 5 ulver fram til og med 31. mai. Kvoten gjelder utenfor forvaltningsområdet for ulv og et nærmere avgrenset område i deler av Hedmark.  Det betyr at eventuelle søknader om skadefelling på ulv fra og med i dag kan rettes til Fylkesmannen i Oppland. FMOP MCO

26/04: En ulv er observert på Merrasletta i Sel. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er dokumentert, kjelde Rovbase

26/04: Det vart ikkje funne spor som kunne gjera at SNO kunne dokumentera ulveobservasjonen på Sør-Fron, da det var på grasmark og at dyret ikkje hadde vore nær gjerdet det hoppa over og lagt att eventuelle hår. Men det er sikkert at dette var mistenkeleg. Beitebrukarar i området har sett på bjøller på enkelte dyr for å høyra dersom det eventuelt vert uroleg i flokken, kjelde Pål Kjorstad

25/04: Antatt ulv observert på jordet nedanfor Sygard Grytting på Sør-Fron i kveld ved 21.30-tida. Eit stort grått hundeliknande dyr hoppa over gjerdet på tur nedover mot nye E-6, kjelde Signe Kjorstad

25/04: NIBIO sin rapport omkring bruk av kadaverhund.

25/04: Murulia Beitelag har utlova dusør på kr. 2000,- til den/dei som kjem med opplysningar, slik som synsobservasjonar, sporobservasjonar eller kadaverfunn, som fører til at skadefellingsløyve vert gjeve og freda rovvilt vert felt innanfor Murulia Beitelag i Skåbu. Murulia Beitelag oppfordrar andre beitelag til å gjera det same, kjelde Ole-Petter Berget.

24/04: Jervebestandsreg: For Oppland er det registrert en yngling (pr 24. april). I tillegg er det registrert en yngling tett på fylkesgrensa i Hedmark mot Ringebu kommune. SNO har 4-5 områder i Oppland utover dette med interessant aktivitet mht. til yngling – status er pr dato uavklart, kjelde HKL FMOP. Følg med på bestandsregisterríng på her.

24/04: Etter store skader på beitedyr forårsaka av bjørn i Selbu sommaren 2016, og søknad og anker om skadefellingsløyve av bjørn i vår fekk dei løyve og bjørnen vart felt i dag! Kjelde Kjell Erik Berntsen

23/04: Fredag vart det sett 2 ulver bved bolighus på Lillehammer, kjelde GD

21/04: Storfe på Graupe i Tverrbygda i Nord-Fron vart skremt og rømde, det vart observert ulv på jordet om ettermiddagen, kjelder Øyvind Grorud og Ole Petter Berget. Seinare er det det funne hår som skal sendast inn til analyse.

20/04: Jerveyngling i Sør-Fron er gått inn i Rovdata som "dokumentert", kjelde Rovdata

19/04: SNO har sporet en antatt ulv ved Haverdalen i Dovre/Sel i går 18/04. Virket på sporretning at den kom sørfra, fra Sletthøområdet, kjelde MGL/FMOP

18/04: En melding om ulv i Nordre Land var i følge Hans Erling Ringvold en sibirian husky, vi oppfordre alle til å passe på hundene sine nå!!

10/04: Vi merkar oss at mange varslar om spor nå, men at minst like mange ikkje varslar. Vi oppfordra til å varsla denne sida, og sjølvsagt SNO. Dersom det trengs hjelp så varslar vi SNO, kjelde redaktøren

10/04: 09/04: Antatt ulvespor sett i Hinøglslisetrene i Skåbu. Spora var omtrent 11x12 cm, kjelde Kjetil Haugerud og Elin Blekastad via Ole-Petter Berget. Reinsgjetar frå Valdres såg ulv på Vinsteren før jul, kjelde Ole-Petter Berget.

09/04: To ulver er observert på Haugsetra på Kvamsfjellet. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

09/04: SNO ved Granheim meiner det var usikker ulv i Kvam, men både vitnet og spora var svært mistenkeleg, kjelde Jonny Mathisen.

09/04: SNO ved Steinseth seier at: Bilete med solbriller nedanfor er ikkje eit bjørnespor. Minner mykje om jerv. Har sendt biletet rundt til mange i SNO og får same svar. 

09/04. Nytt bilde av ferskt spor i skiløype mellom Valsfjell og Fagerli Fjellstue i dag. Tydeleg spor etter eit tungt dyr og med 5 synlege klør, kjelde Ståle Kristiansen. SNO er varsla.

09/04: Observerte akkurat 2 ulver på jakt etter en rev under strømtraseen vest for Haugsetervegen, kjelde Lise Liljerot Løken på Kvam Seterveger sine facebooksider. Jonny Mathisen reiser innover og sjekker da hendelsen er i området som spora var sett 06/04.

08/04: Det er fleire vitner til spora mellom Fagerli og Valsfjellet på vestsida mellom Sør- og Nord-Fron, Ståle Kristiansen, løpekjører i området, har sett og forgrafert spor han meiner er bjørn.

07/04: 101-107 ulver i Norge, kjelde Rovdata

06/04: Uttalelsen frå Landsmøtet i USS om ulvesaka kan ikkje misforståas, kjelde USS sine heimesider.

06/04: SNO avviser bjørnespora under: Lars Gangås har sett på filmen av spora ved Fagerli som låg ute på Facebook. Han har sendt over stillbilder til meg. Dessverre ingen nærbilder av sporavtrykk, men vi er begge enige om at dersom dette er ein bjørn, så har vi lært noko nytt. Spora er nesten heilt på rekke og sporsettinga liknar svært lite på bjørnespor i alle fall. Må i så fall vera ein spesielt "smalskuldra" bjørn. Veit ikkje kvifor det ikkje vart meldt inn, eller om det finst bilete av sporavtrykk, men utfrå det grunnlaget vi har her, kan vi absolutt ikkje konkludere med nokon bjønn, kjelde Steinseth SNO. 

06/04: Ulven i meldinga 28/03 har antagelig gått via Øyer, der SNO har spora sansynleg ulv i helga som var og til Kvam. Pål Klomstad tok bilde av spor i går i Tjønnmorka på Kvamsfjellet i Nord-Fron og fleire var innover og sjekka spora. Spora er 9 cm i diameter og fulgte ein veg. SNO er varsla og utelukker ikkje at dette kan vera same dyret, kjelde Jonny Mathisen. Klikk på bilde for å sjå original.

05/04: Følg med på bestandsregistreringa av jerv på jervetelleren, kjelde Rovdata

04/04: Spor av en ulv er observert i Tjønnmorka på Kvamsfjellet. Observasjonen er kontrollert ved hjelp av foto. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

04/04: Det er observert og fotografert og teke video av spor etter bjørn i området Fagerli i Nord-Fron den 31/03. Spora gjekk etter skiløpe frå Fagerli mot sør i retning Valsfjell/Håkåseter/Gausdal og ligg på Facebook. Spora er omtrent skonr. 44 og stegavstanden er mellom 0,80 og 1,00 m. kjelde medlem av det kommunale jaktlaget i Fron og venn av Jonny Mathisen på Facebook. SNO er varsla 05/04 2017. Klikk på bilder for å sjå original.

04/04: Nedgang i antall bjørn i 2016, kjelde Rovdata

31/03: Veldig positivt på landsmøtet i USS for oss i beitenæringa. Her har vi ein organisasjon med støttespelarar, og ikkje minst med advokatfirmaet Lund og Co med sekretærrollen i organisasjonen. Følg med på hjemmesida deres på utmark.no, kjelde Pål Kjorstad

30/03: Landsmøte USS, 30/03-31/03 på Scandic Nidelven, Trondheim, program

28/03: Mykje ulvemeldinger i vinter som er dokumentert til mykje anna, men i går fekk vi inn ei melding frå Brøttum berre 1 km frå Opplandgrensa der det var teke bilete av spor og funne møkk laurdag morgon, som minne om ulv. Ikkje sikre, men kan fort vekk vera det. Sendt inn møkka til DNA-analyse i dag. Kan vera i Oppland no? Kjelde Ole Knut Steinseth

27/03: Rykter om ulv ved Hundfetthøa, SNO varsla, kjelde Ole-Petter Berget

26/03: 2 jerver sett sammen på tur fra Heimdalen til Murudalen, kjelde Odd Arne Myromslien.

23/03: To ulver er observert ved Saukampen i Nord-Fron. Observasjonen er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

23/03: Observasjon av 2 ulver i Skåbu, kjelde Kristian Ekre via Ole-Petter Berget, SNO er kontakta. Klikk på bildet for full størrelse. Det vart også teke bilete av spor.

23/03: Ingen nyheter i ulvesaka i følge Torbjørn Lange på møte i Kontaktutvalget for rovvilt. Hovedprinsippet var at loven går foran politikken/stortingsvedtak, kjelde Pål Kjorstad

22/03: Møte 22/03 - 23/03 i Kontaktutvalget for rovvilt, Park Inn, Gardermoen, sakliste

22/03: Rykte om at det er sett jerv med jervekvalp i kjeften i Fefor-Gålåområde på Sør-Fron vestside av løpekjører.

21/03: Brev fra fylkesvaraordførar i Sør-Trøndelag angåande erstatningsakene etter Krokan-dommen

20/03: Uttalelser frå Landsmøtet i NSG, om rovviltforvaltning

17/03: Ingen frå NSG får møte på tilhørerbenken i ulvehøringen 21. mars

16/03: Presentasjon Utmarksrådet på Landsmøtet

12/03: En ulv er observert på Skoghø på Dovre. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er usikker, kjelde Rovbase

10/03: Fredag vedtok Høyre-landsmøtet en enstemmig uttalelse om ulveforliket, uten debatt. "Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres», er den klare beskjeden fra konferansesenteret på Gardermoen der regjeringspartiet er samlet denne helga, kjelde Nationen. Da får vi sjå kva som skjer....

09/03: Mulig ulveløsning i Høyre, kjelde Nationen

09/03: Hannjerv teke ut i Vuludalen i Sør-Fron, kjelde GD

08/03: Ulvesaka tilspisser seg, ny demostrasjon på gang ved Høyres Landsmøte, kjelde Dagbladet

08/03: 1 jerv ble felt i skadefelling i Vuludalen i Sør-Fron. Den veide 14,70 kg. Dyrets kjønn var hann, og alder var ung år. Dødsfallet er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Dødsfallet er dokumentert, kjelde Rovbase

07/03: 1 gaupe ble påkjørt av bil i Vambkrysset i Lom. Den veide 11,10 kg. Dyrets kjønn var hann, og alder var unge. Dødsfallet er kontrollert av Statens Naturoppsyn. Dødsfallet er dokumentert, kjelde Rovbase

19/02: Klima og Miljødepartementet ber om juridisk råd på ny i ulvesaka, kjelde Østlendingen

18/02: Fellesbrev til Klima og Miljødirektoratet frå sentrale faglag og NSG

15/02: Jerv felt på Dovre, kjelde GD

10/02: NSG sitt høringsinnspill om lisensfellingsperioda av ulv innenfor sona, kilde NSG v/EF

10/02: Miljødirektoratet avslo skadefelling av ulv som drepte hund, kjelde nettsida til MD

08/02: Ein jerv (tispe?) teke på bås på Lesjaverk, kjelde Jo Mosenden

08/02: SNO felte ei jervetispe i Øyer i går, 7. februar. Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på ytterligere 1 jerv i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommuner øst for E6 og primært utenfor prioritert jerveområde. Tillatelsen gis til SNO og gjelder fram til 10. feb.  FMOP MCO

07/02: Ulvetispe teke ut på lisensjakt i Stange i dag!! Kjelde Ulf Skårholen

07/02: SNO skal ta ut ein jerv i Midtdalen, kjede FMOP

02/02: 1 hanngaupe tatt ut i Vågå, kjelde Facebook

31/01: 1 jerv felt måndag ved Grønsetra på Lesja, kjelde Ola Hareland

17/01: 11 saueeigarar klaga på rovvilterstatninga i Oppland, kjelde GD 3 jerver felt hittil i Oppland i lisensjakta.

17/01: Død ulvetispe var frå Julussa-reviret, kjelde Rovdata

13/01: Over 20000 brukere av skandobs, kjelde Rovdata

12/01: Jerven som vart skote var ein hannjerv på 14 kg. Jervjegerne trapper nå opp jakta for å få felt så mange som råd er av lisenskvota på 12 i Oppland, kjelde GD

11/01: Oppland Sau og Geit støtter dei 3 som har trekt seg i rovviltnemnda, kjelde Arnfinn Beito

11/01: 1 ulv skote på lisensjakt i Ringsaker i dag, dermed er kvota på 5 ulver fylt i Hedmark, kjelde nrk.no/ho

09/01: 1 hannjerv teke på bås ved Reindøl, Dalsida på Lesja, kjelde Ola Hareland

09/01: Leiinga i rovviltnemda i Oppland trekker seg frå verva sine, dette gjeld Aud Hove, Ragnar Nordgreen og Mariann Isumhaugen, kjelde GD