1. Visjon

Fornøyde småfeholdere i hele landet.

2. Formål

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold basert på naturgitte lokale ressurser og god dyrevelferd, samt bruk av gjeterhund. 

3. Hovedmål

 • NSG skal være småfeholdernes viktigste interesseorganisasjon og kunnskapsformidler
 • Bærekraftig produksjon basert på mest mulig norske fôrressurser, med god dyrevelferd og godt smittevern
 • Trygge beiteretten og sikre utnyttingen av den
 • Sunne, produktive og arbeidseffektive avlsdyr
 • Økt bruk av gjeterhund
 • Småfenæringa skal ha et positivt omdømme
 • Økt forbruk av norske småfeprodukt
 • Lønnsomheten i småfeholdet skal være minst på linje med gjennomsnittet i samfunnet
 • Bygge organisasjonen nedenifra grasrota.

4. Hovedstrategier for å nå organisasjonens mål

 • Styrke organisasjonen gjennom tydelige mål og effektive arbeidsmetoder
  • På viktige områder utarbeides det egne handlingsplaner
  • Sekretariatet skal utarbeide årlig budsjett og arbeidsplan som behandles i styret og fremmes for årsmøtet
  • Fylkes- og lokallag skal utarbeide årlige arbeidsplaner
  • Opplæring av tillitsvalgte
 • Troverdig, synlig og åpen kommunikasjon både utad¬ og mellom alle ledd i organisasjonen
 • Arbeide for at alle småfeholderne skal være medlemmer i NSG
 • Tett samarbeid med omsetningsleddene, faglaga og andre viktige aktører for næringa
 • NSG må arbeide for at beiteretten respekteres og vektlegges, som f.eks. i rovviltforvaltningssaker og arealplaner
 • Skape forståelse i storsamfunnet for at norsk småfeproduksjon krever gode, trygge og langsiktige rammebetingelser
 • Alle småfeholdere skal ha tilgang til et godt avlsmateriale som videreutvikles  gjennom et effektivt nasjonalt avlsarbeid
 • Arbeide aktivt for rekruttering til næringa, gjennom sikker økonomi og godt fagmiljø
 • Redusert klimaavtrykk per produsert enhet (kjøtt, melk osv.), basert på et komplett kunnskapsbasert klimaregnskap