Medlemskap

Medlemskap i NSG er direkte og personlig og er knyttet opp mot lokallag og fylkeslag. Men enkeltpersoner kan også stå som direkte medlemmer i NSG.

Bli medlem av NSG

Plikter

Gjennom medlemskap i NSG må alle følge vedtak som organisasjonen gjør i samsvar med lovene. Medlemmer skal ta imot valg og oppgaver gjort av landsmøtet og årsmøtene i fylkes- og lokallaga, og arbeide for organisasjonens formålsparagraf. Det kan nektes gjenvalg for like lang periode som man har fungert i tilsvarende eller andre verv.

Medlemskontingent

Årsmøtet fastsetter kontingent og gjør vedtak om fordeling av kontingent mellom sentralleddet, fylkes- og lokallagene.

Personer som er knyttet til samme bruk som et hovedmedlem kan betale redusert kontingent, husstandsmedlem. Ved deltaking i samdrift må deltakerne som vil være medlem betale kontingent ut fra dyretallet i samdrifta delt på deltakernes eierandel. Abonnenter/støttemedlem med medlemsblad betaler samme kontingent som hovedmedlem under 50 dyr.

Årlig medlemskontingentfaktura forfaller i januar.

Satser og fordeling av medlemskontingenten 2023:
Hovedmedl. 0-50Hovedmedl. 51-Ungdomsmedlem (hovedmedlem)Husstand / Støttemedl.Æresmedl.
Lokallag290315100195
Fylkeslag400425150155
Landslag8101260550200550
Sum15002000800550550

*) Kontingenten for æresmedlemmer betales av fylkes- eller lokallaget. 

Refusjon til lokal- og fylkeslagene utbetales fra NSG sentralt etter 15.11. Innmeldinger etter 15.08 faktureres til medlemmet med halv kontingent ut året.

Medlemsfordeler

Hva får du gjennom et medlemskap i NSG? Les mer om medlemsfordelene i NSG her.

Medlemsverving

For å tale småfenæringa sin sak med mest mulig tyngde, trenger vi mange medlemmer. Verver du nye medlemmer, blir du godskrevet vervepoeng og du kan velge en vervepremie når du får nok poeng. Dette gjør du på Min Side. Årets superververe (de som verver flest nye medlemmer som innbetaler kontingent) blir i tillegg med i trekningen av flotte premier. Årets superverver blir invitert til NSGs årsmøte i mars. For at du skal bli registrert som verver, må du først logge deg inn på Min Side.