ARBEIDS-/AKTIVITETSPLAN FOR NORSK PELSSAULAG 2024

RAMMEVILKÅR NORSK PELSSAU
Rullerande arbeid;
Aktivt styrearbeid.
Dialog med NSG; generelt samarbeid, økonomi og vilkår. Påverknadsarbeid til Landbruksoppgjeret; innspel til NSG.
Påverknadsarbeid slakt, skinn og ull;   Nortura/Norilia og privat slakteri/ullomsetning. 

Omdømearbeid: Innspel/omtale til Sau og Geit, minst eit oppslag per år. Innspel og dialog facebook, sosiale media/ ev lokalaviser.

AVLSARBEIDET
Dialog med avlsleiinga i Sau og Geit, fag og avl.
Gjennomgang av regleverk for avlsarbeid; innspel til avlsrådet. 
Stimulering til avlssamarbeid/ringaktivitet
Oppfølging/kvalitetssikring av pelsdømmebuskapane sitt arbeid.
Arbeid med å betra seminresultat ? 
Innspel til utplukk av seminverer.
Rekruttering av nye avlsbuskapar.
Ev arbeid med fornying av avlsplan – mot landsmøte 2025.

MEDLEMSTILTAK
Oppretthalde/vidareutvikle skinnordning.
Medlemstur utanlands; Bosnia, aug.24.
Digitalt medlemsmøte på fag – tema til nærare drøfting.(semin?)
Oppfølging av pelsdømmebuskapar.
Rekruttering av medlemmar til laget. Medlemsskriv/informasjon/ev medlemsundersøkelse….

SKINNKVALITET
Regionale pelssaudagar, ev i samband med kåring – informasjon og «kurs i pelsdømming» 
Informasjonsmateriell 
Skinnkonkurranse på landsmøtet 2025.

SKINN OG ULL
Marknadsføring av produkt frå ull og skinn frå pelssauen. 
Informasjon om «gardsbutikkar» som profilerar pelssauen/skinn. 
Ev deltaking på Dyrskuen i Seljord. 
Ev deltaking på husflidsmesse. 
Tipskasse for «sydde» skinnprodukt av pelssauen.

Noe du savner? Ta kontakt