Norsk landbruk har i årtusener vært utmarksbasert, noe som har vært med på å forme landskapet slik vi ser det i dag fra kystlyngheier til setervoller. I dag beiter ca. 2,2 millioner sauer, geiter, storfe og hester årlig i utmarka, hvor sauer utgjør underkant av 2 millioner (2010). Dette er med på å opprettholde kulturlandskap, kulturhistorie, biologisk mangfold og levende bygdesamfunn. Det kommer stadig inn nye brukerinteresser i utmarka slik som økt hytteutbygging og nye aktivitets- og opplevelsessenter. De ulike brukerne møter ofte utfordringer ved at de har ulike oppfatninger og ønsker for hvordan utmarka skal brukes.

Det har blitt gjennomført et ettårig prosjekt som tar for seg de mest sentrale temaene innen beite- og bruksrettslige forhold i utmark i 2006. Målsettingen har vært å utvikle et informasjonsverktøy ved å presentere kortfattet informasjon på en nettside og henvise til hvor man enkelt kan skaffe til veie flere opplysninger hvis ønskelig. Bakgrunnen for prosjektet har vært at kryssende interesser i utmarka stadig fører til flere konflikter. Dette kan være basert på at man ikke vet om hverandre eller ikke har kjennskap til egne eller andres rettigheter, da utmarksbruk er regulert av et svært omfattende lov- og regelverk. Hovedmålet er å øke kommunikasjon og samarbeid, samt å forebygge konflikter mellom de ulike aktørene ved å bedre tilgjengeligheten på informasjon.