NSG har utarbeidet forskjellige veiledere for beitebrukere:

 

FKT-prosjektet (Forebyggende og konfliktdempende tiltak), utarbeidet en veileder; Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge. Veilederen er ment for beitebrukerne og andre som vil arbeide for et aktivt beitebruk i utmark hvor tap til rovvilt reduseres.

 

Beitebruksplaner

Beitebruksplan er et nødvendig verktøy for saueeier og for å synliggjøre beitebruk i kommunal planlegging. Helst bør den vedtas som en av kommunens arealdelplaner. Ved å være arealdelplan sikres beiteområdene bedre, slik at beitebruken blir synlig i annen kommunal planlegging.

Beitebruksplanene kan ha noe ulikt innhold og forskjellig forankring, men bør bygge på lokal tradisjon og sedvane. Enten det er kommunen eller beitebrukerne som tar initiativ til å sette i gang planarbeidet, er det lønnsomt å trekke fram og utveksle erfaringer gjort av andre som har vært gjennom liknede prosesser. NSG har sett på en rekke ferdig utarbeidede beitebruksplaner, og laget et oppsett av momenter og rammeverk til nytte for de som har tanker om å igangsette et slikt planarbeid.