Akutt ekstraordinært tilsyn

Akutt ekstraordinært tilsyn er korte intensive tilsynsperioder når det er oppdaget akutt rovdyrskader, som fortrinnsvis foregår om kvelden, natta og morgenen. Tiltaket hjelper saueeier å få kontroll på flokken etter angrepet, og gir oversikt over skadde eller manglende dyr. Flere folk ute i terrenget øker sannsynligheten for å finne igjen kadaver og kunne dokumentere rovviltskader. Tiltaket kan pågå over flere dager.

 

Planlagt utvidet tilsyn

Planlagt utvidet tilsyn kan oppstå ved for eksempel flytting av sau. Det tar tid å tilvenne sauen til et nytt beiteområde og derfor kreve ekstra tilsyn de første årene. Her har størrelsen på beitelaget en betydning. Noen beitelag med både sau og storfe samarbeider om tilsyn for alle beitedyrene. Hytteeiere er også glade for at utmarka beites og bidrar gjerne med tilsyn og dugnadsarbeid.

 

Vokterhund

Vokterhunder er forskjellige store hunderaser som er avlet frem til å beskytte husdyr mot rovdyrangrep. Hundene skal se på sauene som egne flokkmedlemmer, som de ønsker å følge og forsvare om nødvendig. Det er vanskelig å drive tradisjonelt vokterhundhold i Norge da vi holder sauen på utmarksbeite. Etter en rekke forsøk med vokterhund i Norge er det kommet frem til at det er to bruksmåter som kan anbefales under norske forhold enten vokterhunder på inngjerdede områder eller vokterhunder på patrulje.

  1. Vokterhunder på inngjerdede beiter
  • Vokterhund på denne måten er mindre arbeidskrevende da hunden kan etterlates sammen med sauene alene på inngjerede områder. I ulve – og bjørnesoner anbefales det at flere voksne hunder jobber sammen.
  • Det anbefales en kombinasjon av vokterhunder på inngjerdet beite vår og høst, beiting på utmark på sommeren.

 

  1. Vokterhunder på patrulje
  • Det krever ikke at sauen går i flokk, eller at vokterhunden er sterkt preget på sau når vokterhunder går løse på patrulje i følge med personer som går utvidet tilsyn.
  • Patruljering i et område, i motsetning til beskyttelse av samme flokken gjør også at tiltakene ikke er like tapsreduserende som vokterhunder på inngjerda beiter.
  • Patruljering i den mørkeste delen av døgnet har vist best effekt.
  • Patruljeringsmetoden anses som mest egnet i områder med jerv og gaupe og anbefales ikke i ulverevir.

Det er viktig å huske på at anskaffelse av vokterhund krever mye sosialisering både på mennesker og sau, samt trening av hunden. Anskaffelse av hunden krever forpliktelser og kostnader hele året, ikke bare i månedene hunden brukes til å vokte dyrene.  

 

Beredskapsarealer

Beredskapsarealer er et inngjerdet alternativt beitearealer som sauen kan flyttes til dersom det oppstår rovvilttap i utmarka. Et beredskapsbeite må være skjøttet beite, og ha tilgang til vann, beskyttelse og le, god beitekvalitet og et lavt beitetrykk. Det skal tas høyde for vanntilgang og legges en plan for parasittbehandling.

 

Elektronisk overvåkning

Elektronisk overvåkning har hatt en rekke positive effekter for sauenæringa. Det gir en bedre oversikt og effektivitet i tilsyn og drift, skadde og døde dyr oppdages raskere. Det er ikke i seg selv direkte tapsforebyggende, men er både konfliktdempende og en indirekte tapsforebygger.