Beiting i nærområder til trafikk fra vei og jernbane kan enkelte ganger gi store utfordringer, både for beitedyr, beitebrukere og trafikanter. Påkjørsler med påfølgende skader på eller tap av beitedyr skjer hvert år, enten det er langs det offentlige veinettet eller jernbanen. Forebyggende tiltak er ikke alltid like enkelt å fremskaffe, og spørsmål om ansvar, rettigheter og plikter er ikke alltid like enkle å svare på. Dessuten er lov- og forskriftsverk noe ulikt for henholdsvis vei og jernbane.