Overgås beitekapasiteten kan dette føre til overbeiting av beiteområdet. Det finnes flere forskjellige definisjoner på overbeiting. En av definisjonene er «når beiteplanter ikke klarer å opprettholde seg selv over tid på grunn av for mye beiting eller relaterte prosesser». De fleste knytter overbeiting til selve beitegrunnlaget, hvilket vil si at overbeiting er beiting som over tid fører til at utbredelsen av beiteplanter reduseres. Hvor mange beitedyr en kan ha på et areal er vanskelig å tallfeste. Dyretallet vil avhenge av blant annet beitekvalitet, og vegetasjonstype. Hvert enkelt areal må dermed vurderes individuelt.

I en amerikansk undersøkelse fastslo man at et beitetrykk var lavt når ca. 32 % av de viktigste beiteplantene ble utnyttet. Et moderat beitetrykk ble satt til 43 %, mens et høyt beitetrykk var ca. 57 % av utnyttelsen av beiteplantene. NIBIO utfører beitevurderinger der man kan få anbefalinger om hvor mange dyr man kan ha i et beiteområde.

Beiterettsvurderinger for dyreantall vurderes ofte som det antall beitedyr i et beiteområde som man selv kan vinterfø på egen gård. Ut fra § 15 i fjellova skal minst 50 % av fôret være selvprodusert. Dette er det generelle prinsippet som går igjen i lovverk og rettspraksis. Hvis beitekvaliteten i området er god, og det er inngått avtaler med de øvrige beiterettshaverne, er det ingen ting i veien for at flere beitedyr slippes i området.

Om området er overbeitet og dyrene ikke finner nok mat, vil det være uforsvarlig å ha dyrene på beite. Det er dyrevelferdsloven som regulerer lover rundt dyrevelferd. I forskrift om velferd for småfe § 18 står det at dyretallet skal tilpasses beitegrunnlaget.

 

Hva er sanketid?

Beitetid er tiden fra slipp om våren til sanking på høsten. Dyrene pleier å holdes på beite til godt ut på høsten og varer så lenge gjennomsnittsbeitedyrene i en besetning holder vekt eller legger på seg. Om de utover høsten taper vekt eller slutter å legge på seg, som følg lite næring i vegetasjonen, er beitesesongen å regne som avsluttet og dyrene må sankes.

Sanketid er det tidspunktet dyrene hentes hjem fra utmarksbeite. Etter forskrift om velferd for småfe, § 27 gjelder beiteretten i utmarka vanligvis til frost inntrer eller snø forventes.  Dersom man er tilsluttet et beitelag, har de ofte egne regler for når dyrene skal sankes. I allmenninger fastsetter den enkelte allmenning sine egne bruksregler. Reglene kan blant annet si noe om beitetider.