Jordskifte er ei samnemninga på dei verkemiddel jordskifteretten rår over for å endre på eigedomane eller bruken av eigedomane. Det er partane som avgjer kva for vanskar som skal bringast inn for jordskifteretten, men det er jordskifteretten som avgjer kva for virkemiddel som skal brukast for å avbøte vanskane. Jordskifteretten kan bruke eitt eller fleire av verkemidla i ei og same sak.

Jordskifteretten sine oppgåver kan delast inn slik:

  • Jordskifte (jordskifteloven § 2a- g)
  • Jordskifte og samtidig skjønn (kombinerte saker)
  • Rettsfastsettende saker - grensegang og rettsutgreiing som eige sak.
  • Avtaleskjønn og skjønn etter særlover
  • Voldgiftsmakeskifte

I tillegg er vedteke innført frå 1.januar 2007 -
to nye sakstyper (urbant jordskifte i ny jordskiftelov. § 2 h-i):

  • Fordeling av arealverdier og fordeling av kostnader med ulike fellestiltak i områder som i endelig reguleringsplan eller bebyggelsesplan er utlagt til eksisterende eller nye byggeområder.
  • Avbøting av ulemper ved gjennomføring av reguleringsplaner i eksisterende byggeområde samt i nytt byggeområde.

Det er innført eit kap. 11 A om Mekling i jordskifteloven.

Skrevet av jordskiftedommer Olav Ranum