Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette for at landets jordarealer med skog, fjell og tilhørende arealressurser kan brukes på en måte som er mest til nytte for samfunnet og for dem som har sitt yrke i landbruket. Siktemålet med loven er å fremme en hensiktsmessig og variert brukerstruktur med hovedvekt på hensynet til bosetting. Denne loven kan brukes aktivt for å forhindre uønskede byggeprosjekter. Forvaltningen av arealressursene skal være miljøforsvarlig, og det skal tas hensyn til jordsmonn som produksjonsfaktor. Kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter skal også ha en miljøforsvarlig forvaltning. Jordloven gjelder ikke i områder som etter reguleringsplan eller bebyggelsesplan er lagt ut til andre formål enn landbruk og fareområder etter Plan- og bygningsloven.

Loven kan leses i fulltekst her:
Lov om jord (jordlova)


« tilbake