Denne loven gir anledning til å opprette et naturoppsyn for å hindre miljøkriminalitet og ivareta nasjonale miljøverdier. Oppsynet skal føre kontroll med bestemmelser gitt i friluftsloven, naturvernloven, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, kulturminneloven, viltloven, lov om laksefiske og innlandsfiske og lov om vern mot forurensning og avfall.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/nl-19960621-038.html

« tilbake