Denne lovens formål er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogsproduksjon, skogreising og skogvern. Loven skal sikre biologiske mangfold, hensyn til landskap, friluftsliv og kulturverdier i skogen. Videre tas det sikte på at skogbruket gjennom rasjonell skjøtsel kan gi et tilfredsstillende resultat for næringens utøvere og sikre råstofftilførsel til industrien. Skogens verdi som rekreasjonskilde, som livsmiljø for dyr og planter og som områder for jakt og fiske vektlegges.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om skogbruk (skogbrukslova)

« tilbake