NSG mener primært at det til vinteren bør tas ut fire ulverevir. Rovviltnemdene tok ikke høyde for noen av de 19 klagene og vedtok uttak av tre ulveflokker. Miljødirektoratets faglige tilrådning til Klima- og miljødepartementet som avgjør klagesaken, anbefaler å redusere uttaket med ett revir – med andre ord uttak av to ulverevir.

La Stortingets vilje skje!
Nestleder Pål Kjorstad i Norsk Sau og Geit reagerer kraftig på Miljødirektoratets anbefaling. 

- NSG er lei av å bruke tid og krefter på en sak som er avklart i Stortinget for over ett år siden. I juni 2016 landet jo Stortinget på et bestandsmål på totalt 4-6 ynglinger. Når alle seriøse parter er enige om at vi nå har flere ulver enn bestandsmålet, må ulvebestanden forvaltes med uttak også innenfor ulvesonen. Vanskeligere enn dette er det ikke, sier en irritert Kjorstad som etterlyser Regjeringens handlekraft:
- Det får da være måte på illojalitet fra Helgesens side: Nå må han la Stortingets vilje skje.  

Bakgrunn/historikk
Rovviltnemdene i region 4 og 5, fattet i sommer vedtak om uttak av tre revir med til sammen 36 ulver, dvs. samtlige 24 ulver i de etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark samt at de ville åpne for felling av ytterligere 12 individer i de delene av regionene som ligger utenfor ulvesonen.

NSG var en av mange organisasjoner som klaget på rovviltnemdenes vedtak. NSG argumenterte for å ta ut ytterligere ett ulverevir i sin klage.

Departementet ba om tilrådning fra MD
Rovviltnemdene har imidlertid ikke funnet grunnlag for å gjøre om sitt vedtak. Saken er nå sendt over til Klima og Miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse og KLD har i den forbindelse bedt Miljødirektoratet (MD) om å komme med en faglig tilrådning.

- Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, sier Miljødirektoratets direktør, Ellen Hambro.

Direktoratet anbefaler derved at antall revir som skal tas ut reduseres til bare to - dvs. halvparten av det NSG mener er nødvendig for å at Stortingsvedtaket skal forvaltes på en fornuftig måte

Rovviltforskriften er endret
To av de tre flokkene rovviltnemdene mener skal tas ut ble også foreslått tatt ut vinteren 2016/17. Men nemndenes avgjørelse ble overprøvd av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, med begrunnelsen i at vedtaket ikke var hjemlet i rovviltforskriften. Dette ble etterfulgt av flere demonstrasjoner, høringer i Stortinget og i Energi- og miljøkomiteen samt faglige juridiske tolkninger av lovverket. Konklusjonen var at verken Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen er til hinder for å la Stortingets vilje skje. Dette resulterte i at rovviltforskriften ble endret til å innlemme naturmangfoldsloven § 18 c, som ivaretar allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller offentlige interesser av vesentlig betydning. Handlingsrommet til rovviltnemndene er derved utvidet. 

- Klima. og miljøministeren må ta dette på alvor og lytte til og følge opp vedtakene i rovviltnemndene, understraker Pål Skoe Kjorstad.

Miljødriektoratets pressemelding...

Miljødirektoratets tilrådning...