Foto: Åsmund Lang / Magasinet Skog

Den sammenslåtte Rovviltnemda som dekker ulvesonen avgjorde i sommer at 3 ulveflokker skulle tas ut. Bakgrunnen er at bestandsmålene satt av Stortinget sier at Norge skal ha mellom 4 og 6 ulveflokker. Beregningsmodellen til Miljødirektoratet viste 9 ulveflokker. De ville derfor regulere bestanden ned mot de nasjonale bestandsmålene. 

Vedtaket var en spire til håp for befolkningen som føler ulven som en plage i Indre Akershus og Indre Østfold i tillegg til grenseområdene mellom Elverum og Åmot i Østerdalen. Men som lyn fra klar himmel, 16 timer før jaktstart, overprøvde Klima- og miljødepartementet (KLD) vedtaket. Kun én av ulveflokkene kunne felles: Letjenna i Østerdalen.

Rømskog- og Mangenreviret skulle ikke røres. Det største problemet er at vedtaket mangler begrunnelse. Revirene er de største problemrevirene med høy innavlsgrad, mange drepte hunder og en befolkning som bruker naturen mindre som følge av utryggheten de føler. Men som i fjor: Regjeringens politikk overprøver Stortinget.

Atle Hamar, Statssekretær i KLD, var utsendt for å forklare skuffede skogeiere, bønder, jegere, turgåere og andre innbyggere hvorfor de må finne seg i problemene. Han hevdet at Bernkonvensjonen, Naturmangfoldloven og en rekke andre lover står i veien. I tillegg var han redd for konsekvensene dersom Verdens naturfond (WWF) vinner fram i sitt søksmål mot statens ulvepolitikk. Det eneste Hamar ikke fortalte om, var hva regjeringen vil gjøre med rovdyrproblematikken.

Angrepene haglet fra rikspolitikerne Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Begge var samstemte om at Erna Solbergs regjering lar seg diktere av et lite mindretall. 

– Det er tragisk at vi må stå her igjen og demonstrere for at Stortingets vilje skal gjennomføres! Vi må ikke gi oss, oppfordret Slagsvold Vedum.


Nils Kristen Sandtrøen (Ap) var sterkt kritisk til regjeringens ulvepolitikk. Sandtrøen og Arbeiderpartiet vil ha en nøkkelrolle i norsk rovdyrpolitikk i tiden fremover. Foto: Per Fossheim

Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland kommune, appellerte til at regjeringen må bruke fornuft, og påpekte at det var gitt føringer fra Stortinget om byrdefordeling i ulvesonen.

– Vi opplever at Aurskog-Høland må ta hele byrden. Vi fyller faktisk hele bestandsmålet for ulv i Norge alene innenfor denne kommunen, poengterte Kvaal. 

Mulighetene for å ri, gå på jakt og andre friluftsaktiviteter ødelegges. Han mente det var direkte arrogant å si til en befolkning over tid at «dette må dere bare tåle».

Appeller ble også holdt av representanter fra Fremskrittspartiet, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Naturbuksalliansen og Jeger- og Fiskerforbundet i Akershus.

Fakkeltoget, som ble arrangert av Naturbruksalliansen, avsluttet inne i kulturhuset på Bjørkelangen. De som ikke fikk plass inne i salen fikk følge med over storskjerm som var rigget opp i hallen ved siden av. Fakkeltoget har nasjonal betydning, og arrangementet ble dekket av alle de store riksmediene.

Naturbruksalliansen 
Naturbruksalliansen demonstrerer mot regjeringens håndtering av ulvepolitikken. Samarbeidet består av følgende organisasjoner: Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norsk almenningsforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk samt NJFF i Hedmark, Akershus og Østfold.