I 2012 ble det bevilget 68,1 millioner kroner over statsbudsjettet til forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT), det samme beløpet som i 2011. Noe av disse midlene holdes tilbake utover i beitesesongen til mer akutte tiltak der det oppstår store skadesituasjoner. Derfor foreligger det ikke en endelig oversikt over bruken av midlene før ved årets slutt. Den oversikten vi fremstiller her er derfor basert på bruken av FKT-midler i 2011. På grunn av overførte midler fra 2010 var det drøye 80 millioner kroner som ble delt ut til forebyggende- og konfliktdempende tiltak i 2011. I følge Direktoratet for naturforvaltning (DN) var størrelsen på beløpet som ble overført fra året før av ulike årsaker unormalt høy i 2011.Sentrale- og regionale midler
Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har ansvaret for å fordele FKT-midlene. Noe deles ut som sentrale midler direkte fra DN, men brorparten av de tildelte midlene (65,5 mill i 2011) fordeles videre ut til de regionale rovviltnemndene. Sentrale midler blir gitt til større prosjekter av nasjonal karakter, men også til enkelte av de store forskningsprosjektene. Fordelingen til den enkelte region skjer med utgangspunkt i tidligere skader og konflikter, måloppnåelse, samt regional forvaltningsplan for rovvilt. Den regionale rovviltnemnden fordeler midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnden gir også føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger.

I 2011 ble det fordelt i overkant av 15 millioner kroner i sentrale FKT-midler. De største postene her er i følge DN's oversikt "Sentrale/ nasjonale forvaltningsoppgaver ", " Nasjonal FoU" og " Tilskudd til organisasjoner" med hhv 4,8 mill., 5,8 mill. og 3,1 mill. I følge rådgiver Marit Gystøl hos DN er det i all hovedsak forskning som inngår i de to første postene, mens blant annet det treårige fellesprosjektet til Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-prosjektet) inngår i den siste posten. Av de regionale midlene har de 8 rovviltnemndene fordelt totalt 65 millioner kroner ut til sine respektive fylker. Basert på kriteriene for tildelingene som nevnt over så er det naturlig nok stor forskjell i bruk av FKT-midler i typiske rovviltfylker som f.eks. Hedmark og Troms (14,9 og 10,4 millioner kroner) og fylker uten særlige rovviltproblemer slik som Hordaland (30.000 kroner).

Mest til forebyggende tiltak
Av de 65 millioner kronene som ble tildelt nemndene for videre fordeling gikk 61 millioner til forebyggende tiltak. Av de resterende 4 millionene gikk 700.000 til drift av rovviltnemndene og 3,3 millioner til ulike konfliktdempende tiltak. Som figur 1 viser er det sauen som stakk av gårde med den største delen av de forebyggende tiltakene, men fellestiltak som kommer både sau og rein til gode også utgjør over en fjerdedel.

Av: FKT-prosjektet v/Øivind Løken