Oslo Tingrett besluttet tirsdag 21.11 midlertidig stopp i lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. I kjennelsen innrømmes det at kjennelsen er til ulempe for beitenæringa, dersom vedtaket om jakt ikke kan effektueres inneværende jaktsesong. Retten har også påpekt at «det foreligger rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil knyttet til vilkåret «truer bestandens overlevelse».

Det er nå det er sporsnø
- Det er nå det er sporsnø og mulig å felle ulv mer effektivt enn på barmark. Dersom dommen fra Tingretten blir stående vil vi få en uholdbar situasjon for både beitedyr og sauebønder, sier leder i utmarksrådet og nestleder i NSG Pål S. Kjorstad

Utdrag fra kjennelsen
I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det bl.a. følgende:
«Stans i jakten i medhold av denne kjennelsen er kun midlertidig. Ulv kan felles senere i medhold av det påklagede vedtaket hvis retten til slutt finner at vedtaket likevel er gyldig, eller alternativt at forvaltningen fatter et nytt vedtak med slikt innhold at det står seg i en domstolsprøving. Hvor mye ulv som samlet sett kan felles inneværende jaktsesong vil også avhenge av effektuering av andre vedtak som ikke er påklaget, og vedtak hvor klagesaken ennå ikke er avgjort av departementet. Det vil imidlertid være en ulempe for beitenæringen dersom en kjennelse om midlertidig stans i jakten til slutt medfører at det påklagede vedtaket ikke kan effektueres inneværende jaktsesong».


- Ulven må tas ut nå!
- Vi forventer at Klima- og miljødepartementet umiddelbart retter opp i saksbehandlingsfeilene retten har påpekt og kommer med et nytt vedtak som retten kan godta så raskt som mulig. Blir ikke jakten effektuert i løpet av inneværende jaktsesong for ulv, frykter vi gjentakelse av sauemassakeren vi har hatt i Hurdal, Gran og Toten i sommer i flere beiteområder i 2018, sier Kjorstad.

Kontaktpersoner:
Pål S. Kjorstad, nestleder og leder av utmarksrådet NSG
mobil: 990 34 406, e-post: pkjorstad@outlook.com

Kjell Erik Berntsen, styreleder NSG
mobil: 957 32 754, e-post: stenlia@getmail.no

Relevante artikler fra media:
http://www.nationen.no/distrikt/ulvejakt-stanses-midlertidig-etter-at-wwf-fikk-medhold-i-oslo-tingrett/
http://www.nationen.no/nyhet/sp-helt-uholdbart-at-ulvejakta-blir-stanset/
http://www.nationen.no/tekstkommentar/ulvebombe/
http://www.nationen.no/nyhet/sp-vil-ha-tidsramme-for-nytt-ulvevedtak/