FKT står for forebyggende og konfliktdempende tiltak, og herunder pågår et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gjennom FKT-midler fra Miljødirektoratet har prosjektet som overordnet mål å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Prosjektet er inne i sin andre 3-års periode.

Veilederen fra FKT-prosjektet om "Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge" inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader. Den omtaler blant annet tiltak som skiller rovdyr og beitedyr, ulike former for tilsyn og mye annen informasjon om konflikttemaet. Veilederen har tidligere blitt sendt ut sammen med Sau og Geit nr 2/2015.

Den elektroniske utgaven er nå tilgjengelig og kan lastes ned gratis om ønskelig.

Last ned: Veileder FKT