Spørsmålet er hvilken funksjon gjerdet skal ha. Er hovedfunksjonen at gjerdet skal verne mot husdyr, og det er jordbruks- eller skogbrukseiendommer på den ene siden, kommer gjerdelovas § 15, annet ledd med noen anbefalinger: Gjerdet bør være minst 1,10 meter høyt, og sterkt og tett nok til å hindre at sau, storfe og hest kommer inn på det området gjerdet er ment å beskytte. Hvis kommunen lager egne vedtekter for  hvordan et gjerde skal utformes, skal det begrunnes faglig hvorfor de ikke følger gjerdelovas bestemmelser. Har de ikke den faglige kompetansen i kommunen, bør de søke råd fra andre fagpersoner. Et godt råd er å inkludere husdyrbøndene i det aktuelle området der det skal lages egne gjerdevedtekter. De har både erfaring og kompetanse på gjerdehold. Det er også viktig at gjerdet ikke må være farlig for verken folk eller husdyr, eller ikke legges slik at det skjuler eller skader grensemerker. I tillegg må det ikke være til unødvendig eller urimelig ulempe eller sjenanse for naboeiendom.