Grønning og Haug har laget en enkel oversikt over de viktigste dommene som omhandler gjerdeplikt. Disse gjengis under. Se også artikkelen til jordskifteoverdommer Reiten for en grundigere innføring i rettspraksis og juridisk teori rundt dette emnet.

 • RG-1967- 338 Tune herredsrett
  Eksisterende gjerder mellom innmark og utmark. Nytte større enn kostnad. Gjerdeplikt. Fordeling ikke fastslått.
   
 • RG- 1970- 22 Eidsivating lagmannsrett
  Nytt gjerde mellom gårdsbruk og boligområder. Nytte større en kostnad. Gjerdeplikt. Kostnad/nytte likt fordelt.
   
 • RG- 1974- 97 Gauldal herredsrett
  Nytt gjerde mellom utmarksbeite og skog. Kostnad større enn nytte, da saksøkte ikke hadde noe imot beitedyr på sin eiendom. Ikke gjerdeplikt.
   
 • RG- 1981- 592 Frostating lagmannsrett
  Naboforhold etter gjerdeloven. Slår fast at bruksretthaver er likestilt med naboeiendommen etter gjerdeloven. Gjerdeplikt.
   
 • RG- 1985- 330 Gjøvik byrett
  Eksisterende gjerde mellom utmarksbeite og innmark ble lagt ned. Retten slo fast at sedvanerett pliktet grunneier til å holde gjerde mellom innmark og utmark. Gjerdeplikt.
   
 • RG- 1990- 61 Tønsberg byrett
  Eksisterende gjerde mellom utmark og innmark. Nytte større enn kostnad. Gjerdeplikt. Husdyreier bærer alle kostnader.
   
 • Sak nr. 6/1999 Årikstad Lista jordskifterett
  Saken omfatter fordeling av gjerdehold på flere ulike gjerdestrekninger og mellom forskjellige eiendommer. Flere gjerdestrekninger gikk over ulike typer arealer, både innmark og utmark.