Beitebruksplaner
I flere kommuner er det de siste årene utarbeidet beitebruksplaner. Disse kan ha ulikt innhold og forskjellig forankring, i det de er resultat av lokalt tilpassede prosesser. Enten det er kommunen eller beitebrukerne som tar initiativ til en slik plan, kan det være lønnsomt å trekke fram og utveksle erfaringer gjort av andre som har vært gjennom liknede prosesser. NSG har sett på en rekke ferdig utarbeidede beitebruksplaner, og laget et oppsett av momenter og rammeverk til nytte for de som har tanker om å igangsette et slikt planarbeid.

Beredskapsplaner
God planlegging av beitesesongen er en forutsetning for effektiv beitebruk og god dyrevelferd. Å være godt forberedt på de ulike utfordringene utmarksbeiting innebærer, krever forarbeid og kontinuerlig beredskap. Som ledd i dette har NSG utarbeidet en håndbok for utarbeidelse av beredskapsplaner.
Se på håndboken her... 
Last ned tiltaksskjema i Word her...

Håndbok om tiltak for å redusere tap av dyr på beite
NSG har utarbeidet en håndbok som inneholder tiltak for å redusere tap på beite. Dette er en håndbok som skal fungere som et verktøy for at bonden lettere skal kunne forberede seg til kommende beitesesong, kartlegge beiteforholdene, iverksette tiltak og evaluere årets beitesesong. Denne håndboken skal på sikt  inkluderes i notisboka for beitetilsyn som kan kjøpes i medlemsbutikken, men inntil da vil den være tilgjengelig på NSGs nettside.
Se håndboken her... 

Handlingsplan rovvilt
Handlingsplan rovvilt ble revidert av Utmarksrådet i 2012 og er et verktøy for både NSG sentralt, fylkeslagene og lokallagene. Hovedmålet er å sikre og styrke beiteretten i utmark over hele landet. Planen er videre delt inn i syv delmål.
Handlingsplan rovvilt finner du her
 

Gjerdekostnader
Det gis tilskudd til investeringstiltak i utmark og fylkesmannen har anledning til å gi opp til 50 % tilskudd for gjerdekostnader. Mer om investerinsttiltak i beiteområder kan leses her...

Informasjonssystem om "Beitebruk og seterdrift"
Norsk institutt for skog og landskap har i samarbeid med Fylkesmennene sine landbruksavdelingar laga eit informasjonssystem med kart og statistiske data, som syner kvar sauen beitar, talet på sau i kvart beitelag, dyretettheit, tapsprosent i ulike beitelag med meir.