Plan fra starten var at dette skulle være ett felles avlsutvalg for rasene Border Collie (BC) og Working Kelpie (WK). På grunn av rasenes ulikheter er det nå eget avlsutvalg for hver rase. 

Avlsutvalgene er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet.


Mandat for arbeidet i avlsutvalgene:

 • Videreutvikling og drøfting av RAS BC og RAS WK, hva som skal vektlegges og forskes videre på. Drøfte de forskjellige sykdommene, og hvordan dette best mulig skal holdes oversikt over. Hva som skal være krav for rasene, hva RAS skal inneholde og kontinuerlig videreutvikle dette dokumentet.

 • Skildre egenskapene en gjennom avlsarbeidet vil vektlegge for videreutvikling av gjeterhundrasene.
 • Vurdere krav til avlsdyra – tispa og hannhunden – om valpene skal kunne registreres i NKK/ legges ut for salg gjennom NSG sin valpeformidling. 
 • Gi Gjeterhundrådet årlig statusrapport, med råd om videre utvikling av avlsarbeidet og RAS.
 • Regelmessig gjennomgå data for å sikre at oppdrettere følger RAS.
 • Endringer i RAS som går på krav som stilles for rasen (for eksempel krav om øyelysing/HD røntgen o.l.) må inn til NSG sitt årsmøte for avstemming, før det kan sendes videre inn til NKK for godkjenning.

Valg av medlemmer:

 • Gjeterhundrådet oppnevner avlsutvalgene. Avlsutvalgene består av 2 veterinærer, 2 personer som kjenner rasen godt, og leder fra gjeterhundrådet.

 • Medlemmene i avlsutvalgene utnevnes for tre år av gangen.  For å sikre kontinuitet.
 • Medlemmer i utvalgene må ha medlemskap i NSG.
 • Gjeterhundrådet sender i forkant av et valg, informasjon til gjeterhundnemder/-lag og fylkeslag om å sende inn forslag på kandidater. 
 • Fylkeslag kan foreslå kandidater fra eget fylkeslag når de sender inn forslag.
 • Frist for innsending av forslag til representant fra fylkene er 27 januar. 
 • Oppnevning avlsutvalgene innen 1 mai, av gjeterhundrådet.

Avlsutvalget BC består av:

Arvid Årdal (leder Gjeterhundrådet)
Torbjørn Jaran Knive (Veterinær) 
Oddbjørn Kaasa 
Are Koren Krogh (Veterinær) 
Marit Nesse

Avlsutvalget WK består av:

Sara Nilsen (leder) (Ble i 2020 valgt til å lede oppbygging av Ras WK)
Arvid Årdal (leder Gjeterhundrådet)
Elin Nissestad (Veterinær) 
Camilla Odèn 
Tonje Haug (Veterinær)