Etter representantskapsmøtet 2023 ble styret i Norsk Sau og Geit (NSG) bedt om å starte et arbeid med organisasjonsutvikling, hvor vi blant annet skal gå gjennom organiseringen av gjeterhund i NSG. Styret har til dette arbeidet satt sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra gjeterhundrådet, fylkeslag av Sau og Geit, gjeterhundlag/nemder fra ulike deler av landet samt administrasjonen og styret i NSG.

Det er mange fylker som får gjeterhundarbeidet til å fungere godt sammen med fylkeslaget av Sau og Geit. Dessverre er det mange steder organiseringen av gjeterhund ligger utenfor NSGs lagslover. I løpet av 2024 skal vi derfor se på organiseringen for gjeterhund i fylkene, og sørge for at hele virksomheten til NSG ligger under lagslovene, både sau, geit og gjeterhund.
 

Mål

Det er stor variasjon i hvordan gjeterhund er organisert rundt i fylkene, noe som blant annet gjør informasjonsflyten i organisasjonen komplisert. Det gjør også at gjeterhund ikke er knyttet opp til dagens demokrati slik vi ønsker.

Målet med denne prosessen er at vi får en organisering av gjeterhund som er så lik som mulig i hele landet, og som binder gjeterhund opp til eksisterende organisasjonsstruktur i NSG. En slik endring vil gi forutsigbarhet for alle parter. Vi håper også det vil redusere den, til dels, store avstanden som i dag er mellom gjeterhund og Sau og Geit i noen fylker. Det kan oppstå behov for lokale tilpasninger pga. spesielle forhold. Slike forhold er det i så fall viktig at kommer frem i prosessen slik vi får gjort gode tilpasninger.

Skal vi nå målene våre må vi ha en god, inkluderende og grundig prosess. Vi må være åpne om utfordringer og gangen i prosessen slik at alle får sagt det de mener og føler seg hørt. Målet er å samle NSG til å bli den interesseorganisasjonen for sau, geit og gjeterhund som vi skal være!

Vi vil gjerne ha hjelp og innspill til arbeidet. Nedenfor er noen spørsmål om hvordan dagens organisering fungerer og hvordan en fremtidig organisering skal og bør være. Det er viktig at vi får svar fra flest mulig da svarene på disse spørsmålene danner grunnlaget for arbeidsgruppas forslag til fremtidig struktur.

Spørsmålene

Spørsmål 1: Dagens ordning

 • Beskriv hvilken ordning som er i ditt fylke i dag.

Hva fungerer og hva fungerer ikke slik det er i dag?

 • Beskriv samarbeidet mellom fylkeslaget og lokallagene i Sau og Geit og fylkeslaget/nemd og lokallag gjeterhund i ditt fylke.
 • Hvordan er medlemsdemokratiet organisert, spesielt mtp valg av medlemmer til fylkesgjeterhundlag/nemnd?
 • Hvordan finansieres gjeterhundarbeidet i fylket? Er det f.eks egen kontingent for gjeterhund? Godtgjøres tillitsvalgte i gjeterhund og evt. hvor mye?
 • Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom Sau og Geit og gjeterhund? Er det tydelig og godt kjent tjenestevei? Får alle den informasjonen de trenger?
 • Annet

Spørsmål 2: Endring av dagens ordning der alle fylkesgjeterhundlag skal ha lik struktur underlagt NSGs lagslover:

 • Gitt nåværende ordning beskrevet i spørsmål 1, hvilke utfordringer ser dere ved endring av dagens struktur (endre fra lag til nemnd/nemnd til lag)? 
 • Hvilke forslag har dere til tiltak for å sikre at fylkesgjeterhundlag/nemd skal ligge under lagslovene?
 • Hvordan bør ansvarsfordelingen være mellom fylkeslagene i Sau og Geit og gjeterhundlag/nemnd?

Spørsmål 3: Ett NSG

 • Hvordan kan vi sikre god dialog og godt samarbeid mellom NSG sentralt og gjeterhund?
 • Hvordan kan vi sikre at aktiviteten på gjeterhund (kurs, konkurranser osv.) skjer i regi av NSG, og kommer gjeterhundarbeidet i NSG til gode økonomisk?

Svar sendes til daglig leder, Borghild Hillestad (bh@nsg.no), svarfrist 10. april.

Da vi ønsker flest mulig innspill blir dette brevet sendt til alle fylkeslag/nemnd og lokallag/nemd, både Sau og Geit og gjeterhund. Ikke alle spørsmålene er tilpasset lokale lag. Lokallaga står derfor fritt til å velge hvilke spørsmål de vil svare på. Vi ønsker at fylkeslag/nemd svarer på alle spørsmålene.

Når svarene er kommet inn vil arbeidsgruppa starte jobben med å sette sammen et forslag til struktur. Dette forslaget kommer så ut på høring (høringsrunde 2) før den endelige strukturen vil bli lagt fram på årsmøte 2025 for å bli vedtatt.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Sau og Geit

v/Håvard Helgeland, Åshild Øritsland Våge og Mina Klaseie