Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Referat Styremøte HSG 19. aug. 2021.

Stad: Teams

 

Til stades: Reidar Kallestad Kjetil Rødland, Arnt Bakke; Kato Hilleren, Oddmund Hildal og Ola Steinsland.

Tore Atle Sørheim frå Avlsutvalet og Ivar Haug frå Gjetarhundnemnda.

 

 

Sak 41/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

 

Sak 42/21 Godkjenning av referat styremøte 16. juni. 2021

Vedtak: Godkjent

 

Sak 43/21 Leiarmøte HSG 2021

Diskusjon om kor vidt ein bør avhalde leiarmøte 2021. HSG har fått tilbod på hotell frå Scandic Flesland. Etter at styremedlemmene hadde uttala seg gjorde styret dette vedtaket:                  Vedtak: Leiarmøte for HSG er planlagt 29. – 30. oktober. Arbeider med program. Er det tema ditt lokallag meiner bør vara tema, ta kontakt med styret.

 

Sak 44/21 Kåring 2021 (Tore Atle Sørheim)

Tore Atle gjekk gjennom planlegginga for kåringa 2021 og la fram det som er klart så langt:              Vedtak: Kurs for dommarane i lag med Sogn og Fjordane tysdag 24. august hos Randi og Ove Holmås. Arbeider med oppsett for kåringa 2021, blir sendt ut så snart det er klar. Blir felleskåring i 2021.

NB: Lokallag som har ansvar for kåring må hugse på og ha på plass overtrekkssko desinfiseringsmiddel. Det kjem eige skriv frå avlsutvalet i god tid før kåringa med meir info.

 

 

Sak 45/21 Gjetarhundaktivitetar (Ivar Haug)

Ivar Haug gjekk gjennom arbeidt som er utført av Gjetarhundnemnda og la til:                              Vedtak: Fylkesmeisterskapen, Osterøy 2. okt. Prøve i kl. 1. – 2. og 3. Rosendal 3. okt. Prøve i kl. 1. – 2. og 3. Øystese… dato ikkje bestemt. Temakveldar blir sett i gang når det let seg gjennomføra.

 

Sak 46/21 Digitalt møte (r) med lokallaga

Styret i HSG er opptatt av at lokallaga får delta meir i planlegginga innan for aktivitetar HSG. Difor vil HSG invitera alle lokallaga til og delta i digitalt møte i veke 35. Møte blir på kveld og dato ikkje bestemt ennå.                                                                                                                                                                    Vedtak:

Dette blir tema på møte:

  • Kåring 2021
  • Leiarmøte  2021
  • Gjetarhund arbeidet
  • Lokallaga med: Kva vil lokallaga

 

 

Sak 47/21 Oppfølging av regionane

Alle i styret har fått tildelt sin region som dei skal holde kontakt med. Så langt:

Vedtak: Vanskeleg å planlegge aktivitetar nå men likevel ha planer for framtida er viktig.

 

 

Sak 48/21 Aktivitetar haust 2021 og etterjulsvinteren

Etter ei runde i styret konkluderte styret med dette:                                                                             Vedtak: Ser på kva innspel som kjem frå lokallaga under digitale møte i veke 35. I tillegg er styret begynt med ein diskusjon om og få til kurs for nye sauehaldarar i 2022. Også kur i organisasjonsarbeid er under planlegging og ein vil holde dette like etter Jul.

 

 

Sak 49/21 Ymse

Det er komet post til HSG frå NSG om at det er lokallag som ikkje har sendt inn årsrapport for 2020. Dei laga dette gjeld vil bli kontakta av ein frå styret i HSG. Blir ikkje rapporten sendt NSG vil heller ikkje lokallaget mota støtte frå NSG.

 

 

Ref.:

Karluf Håkull