Hordaland Sau og Geit                               

 

 

 

 

Referat styremøte HSG torsdag 19. desember. 

Stad: Teams 

Med på møte: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Svanhild Aksnes, Kato Hilleren, Oddmund Hildal og Ola Steinsland 

Sak 78/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 79/22 Godkjenning av referat styremøte 1. des.  

Vedtak: Godkjent. 

Sak 80/22 Gjennomgang av arbeid som pågår: 

  • Kurs i bruk av Min side 

Har nå fått kontakt med leverandør av Min Side og ber om kurs i veke 7. 2023. Kjem tilbake med meir info når det føreligg.  

  • Organisasjonskurs 28. januar 2023 

Er sendt ut til lokallaga der ein ber om påmelding.  

  • Teams møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023 4. januar 2023 

Her blir det ny dato grunna oppsett dato ikkje passa for alle. 

NY dato er 11. januar 2023 kl. 19.30. Saka blir lagt ut på HSG sin heimeside med link til innlogging til møte. 

Sak 82/22 Nasjonale priser i NSGs årsmøte 2023 

Vedtak:  

Styret i HSG arbeider med kandidatar. 

    

Sak 83/22 Årsmøte i NSG 2023  

Årsmøtet i Norsk Sau og Geit 2023 er berammet til 15. og 16. mars. 

Møtet avholdes på Gardermoen. 

Minner om lovfestede frister for å sende inn saker til årsmøtet i Norsk Sau og Geit: 

NSGs lagslover § 8 Årsmøte sier bl. a.: 

«Rett til å reise saker for årsmøtet har styret i NSG, representantskapet og 

fylkeslaga. Saker frå lokallaga må ha tilråding gjennom fylkeslag. 

Saker som skal handsamast av årsmøtet må vere kome styret i hende innan 

6 veker) før årsmøtet (dvs. 1. februar 2023.»  

NSGs lagslover § 27 Lovendring sier bl. a.: 

«Framlegg til lovendring må 

vere innsendt frå fylkeslaget seinast 3 månader før årsmøtet (dvs. 15. desember 2022).»  

 

I 2023 skal det også igjen deles ut nasjonale priser i NSGs årsmøte: 

 

Vedlagt er statuttene til de 3 utmerkelsene Lykleprisen, Gromsauen og Gjeter’n. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 31. desember 2022. 

Vedtak: 

HSG tar denne infoen til etterretning.  

Sak 81/22 Oppnemning av Avlsutvalet og Gjetarhundnemnda for 2023 

Tid for oppnemning at Avlsutval og Gjetarhundnemnd for 2023. 

Det er komme forslag til Styret i HSG at Gjetarhundnemnda bør utvidast frå 3 medlemmer til 5 medlemmer med 3 vara som i dag. 

Dette begrunnast med stor aktivitet innanfor gjetarhundarbeidet og samtidig inkludera større deler av Hordaland. 

Vedtak: 

Styret i Hordaland Sau og Geit utvidar Gjetarhundnemnda frå 2023 til 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.  

Ut frå dette ber ein lokallaga sende inn forslag på kandidatar til Gjetarhundnemnda for 2023. 

Ber og om forslag til Avlsutvalet. 

Sjå under på kven som er på val. 

HSG ber om forslag innan 10. januar 2023. Bes sendes til karluf.hakull@outlook.com 

 

 

 

 

Avlsutvalet for sau 2022 

Namn: 

Valt år: 

Til og med: 

Tore Atle Sørheim - leiar 

2019 

2022 på val 

Nils Inge Hitland 

2021 

2023 

Mons Kjetil Vevle 

2022 

2024 

  1. vara Ole Sævareid 

2022 

2022 på val 

 Dei som er på val er spurt om attval der begge har svart ja. 

 

Gjetarhundutvalet for 2022 

Namn: 

Valt for: 

Til og med: 

Ivar Haug - leiar 

2021 

2023 

Stein Birger Dalland 

2019 

2022 på val 

Jan Tore Veland 

2022 

2024 

  1. vara Ingebjørg Kjærevik 

2022 

2022 på val 

  1. vara Anne Gerd Nysveen 

2022 

2022 på val 

  1. vara Odd Midtbø 

2022 

2022 på val 

Alle som er på val er spurt om attval der alle har svart ja. 

 

                

Ymse: Neste styremøte 12. januar på Teams.