ordaland Sau og Geit                               

 

 

 

Referat styremøte HSG torsdag 12. januar 2023. 

Stad: Teams 

Til stades: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Oddmund Hildal, Svanhild Aksnes, Kato Hilleren og Ola Steinsland. 

 

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 02/23 Godkjenning av referat styremøte 19. des. 2022. 

Vedtak: Godkjent 

 

 Sak 03/23 Gjennomgang av arbeid som på går: 

  • Kurs i bruk av Min side i veke 07. 

             Er i gang med forberede arbeid mot lokallaga til møte med leverandør av «Min side»  

  • Organisasjonskurs 28. januar påmelding så langt. 

             Lite påmeldt så langt, sender ein ny e- post til lokallag med påminning.    

  • Oppsummering etter møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023.  

  • Eit godt Teams møte med Bondeorganisasjonane. Gode innspel til og ta med videre i arbeidet. Litt få som var med.   

  • Årsmelding så langt 

Arbeidet er godt i gang. Svanhild arbeider med og få på plass alle annonsørane. 

 

Sak 04/23 Oppnemning av Avlsutvalet og Gjetarhundnemnda for 2023. 

Styret har i forkant sendt denne saka ut til lokallag og vereringane og bedt om innspel. Det kom mange innspel og ut frå det gjorde Styret dette vedtaket. 

Vedtak: Sjå eige vedlegg. 

 

Sak 05/23 Program for Årsmøte i HSG. 

Styret diskuterte program til Årsmøte.  

Vedtak: Reidar og Kjetil skal ta kontakt med ulike aktørar for og høyre om dei vil delta under årsmøte. I tillegg til vanlege Årsmøtesaker. 

 

 

Sak 06/23 Invitasjon/påmelding og kostnad for lokallaga til Årsmøte i HSG. 

Invitasjon- og tidsplan for påmelding var og tema. Det er strenge fristar i forhold til avtale med hotell og denne må HSG forholde seg til. 

Vedtak: Sender nå ut info om Årsmøte med frist for påmelding. HSG er med og tar ein del av kostnaden. Denne e- posten blei sendt kontaktpersonane i lokallaga 20. januar: 

Hordaland Sau og Geit kallar inn til Årsmøte 24. – 25. februar.  

Stad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. 

Lokallag som vil ha ei sak fremja for årsmøtet, må sende saka inn til styret i fylkeslaget seinast 1 månad før årsmøtet. 

Pris pr. deltakar kr. 1.200.- 

Påmelding til Kjetil Rødland  e- post kroedlan@online.no tlf. 911 79 771 innan 9. februar 2023 

Sakliste og program blir sendt ut i etterkant. 

 

Ymse:  

  • Æresmedlem i lokallag- Styret hadde fått inn søknad frå lokallag om å utnemning av Æresmedlem. På grunn av at dette skal vara ukjent for mottakar vil HSG gå ut med navn i etterkant. 

  

Ref. 

Karluf Håkull