Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Referat styremøte HSG fredag 24. februar 2023.

Stad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50.

Med i møte var:

Reidar Kallestad. Kjetil Rødland, Svanhild Aksnes, Kato Hilleren, Ola Steinsland og Oddmund Hildal. Ove Holmås, ordførar i Årsmøte møtte til sak 22/23

 

Sak 14/23 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 15/23 Godkjenning av referat styremøte 26. januar.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 16/23 Fagmøte i regionane, med i budsjett for 2023

Styret arbeider med å få opp aktiviteten i lokallaga/regionane. Styret diskuterte å få til 6 til 7 møte i Hordaland og løyver inntil kr. 10.000.- i støtte pr. møte.

Vedtak: Få til 6 til 7 møter innan Hordaland Sau og Geit med ei økonomisk støtte på inntil kr. 10.000.- pr. møte. Tilskotet gjelder for møter i regionane som blir utført i 2023. Sender brev til lokallag omgåande om denne saka. Tema for møte er opptil regionane.

 

Sak 17/23 Budsjett 2023

Kjetil la fram forslag til budsjett for 2023. Etter litt justeringar blei Styret einig om forslag som leges fram i Årsmøte.

Vedtak: Styret legger fram forslag i Årsmøte for 2023 med eit underskot på kr. 92.000.-

 

Sak 18/23 Aktivitetsplan 2023

Styret har arbeida ut aktivitetsplan for 2023.

Vedtak: Styret legger fram aktivitetsplanen for 2023 for Årsmøte

 

Sak 19/23 Diverse årsmøte i Vestland

Det er Årsmøte i andre faglag der HSG blir Invitert. I tillegg til Årsmøte i NSG.

Vedtak: Til årsmøte i NSG reiser dei som blir valt i Årsmøte til utsendingar. Til Årsmøte i VB reiser Reidar.

 

Sak 20/23 Søknad frå Vestland Bjøllelag AS (Sjå vedlegg)

Det føreligger søknad frå Vestland Bjøllelag AS om økonomisk støtte på kr. 100.000.-.

Ein god runde i styret som gjer dette vedtaket.

Vedtak: Styret legger dette fram for Årsmøte og vil gjerne ha innspel derfrå kva ein gjer i denne saka.

 

Sak 21/ 23 Godkjenning av æresmedlem i Fitjar Sau og Geit

                    Søknad frå Fitjar Sau og Geit med å utnemne John Karsten    Raunholm som æresmedlem i lokallaget.

Vedtak: Styret har ingen innvendingar til søknaden.

 

Sak 22/23 Gjennomføring av årsmøte i lag med ordførar i årsmøte Ove Holmås

                       Gjennomgang av Årsmøte.

Vedtak: Ove Holmås gjekk gjennom saksliste for Årsmøte med ei fordelte av oppgåvene innan i Styret.

Ymse