Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Referat styremøte HSG fredag 27. februar.

Stad XL Bygg Voss.

 

Med på møte var: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Svanhild Aksnes, Kato Hilleren, Ola Steinsland og 1. vara Lars Johan Tveit.

 

Sak 23/23 Oppsummering etter årsmøte HSG.

Reidar begynte med å ønska Ola Steinsland velkommen som styremedlem og Lars Johan Tveit velkommen som 1. vara til styret.

Gjennomgang av årsmøte: Godt gjennomført møte.. Gode diskusjonar....

Vedtak:  Er mest skuffa over NSG som ikkje kom til møte!

 

Sak 24/23 Plan for gjennomføring av saker som kom opp i årsmøte (Støtte til   Vestland Bjøllelag SA og gjennomgang av arbeid med regionsamansettinga)

Denne saka kom inn til styret to dagar før Årsmøte. Styret hadde ikkje nok tid til å setja seg godt nok inn i saka før Årsmøte. Saka vert og lagt fram i Årsmøte slik at Styret fekk tilbakemelding frå lokallaga i denne saka.

Vedtak: Styret arbeider med denne saka fram mot neste Årsmøte der styret legger søknaden fram for Årsmøte som eiga sak.

 

Sak 25/23 Fordeling av arbeidsoppgåver i styret.

Arbeidet i fylkesstyret blir fordelt med ansvarsområde til den enkelte.

Vedtak:

  • Statsforvaltren/beitebruk/rovdyr: Reidar
  • Andre organisasjonar: Reidar 
  • Økonomi: Kjetil
  • Heimesida/ årsmeldinga: Svanhild
  • Avl: Kato
  • Gjetarhund: Lars Johan
  •  

Sak 26/23 Årsmøte NSG.

Årsmøte i NSG er snart.

Vedtak: Den enkelte bestiller sjølv billettar til sin reise.

 

 

 

Sak 27/23 Videre planlegging med fagmøte i regionane.

Gjennomgang av vedtak i sist styremøte angåande møteserie i regionane.

Vedtak: Sender brev til lokallaga og ber dei sjå på moglegheitene til å laga til møter.

Det er sett av pengar til 6 til 7 møter med ein makssum på inntil kr. 10.000.- pr. møte og gjelder for 2023.

 

Sak 28/23 Fagsamling januar 2024.

Svanhild har laga forslag til økonomisk støtte til samlinga som Styret gjekk gjennom.

Vedtak: Styret sender søknad på økonomisk støtte til:                                                 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket på beløp på kr. 70.000.-.

 

Ymse:

Det kom opp at ein burde sjå på regionsamansettinga i Hordaland. Til dette arbeidet blei Ola Steinsland og Karluf. Styret ber om at dette arbeidet blir gjennomført til neste møte.