Referat styremøte HSG torsdag 29. november 2023

Stad: Teams

Til stades: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Kato Hilleren, Ola Steinsland, Svanhild Aksnes og 1. vara Lars Johan Tveit.                                                                                                                      I tillegg møtte leiar i avlsutvalet Tore Atle Sørheim og leiar i gjetarhundutvalet Audun Seilen.

Sakliste:

 

Sak 50/23 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 51/23 Godkjenning av referat styremøte 9. november

Vedtak: Godkjent

 

Sak 52/23 Orienteringssaker:

  • Kurs for ferske og komande sauebønder januar 2024

Gjennomgang av program, det blir små justeringar i programmet men totalt same innhald. Når programmet er oppdatert blir det sendt ut på nytt.

  • Fagmøte på Teams med tema «Dyrevelferd»

Reidar har kontakt med Animalia v/Silje Johnsgard for og få til møte på Teams med tema «Dyrevelferdsprogrammet»

Møte blir 13. des. kl. 19.30.

Sak 53/23 Føring for økonomisk støtte til lokallaga ved klippekurs 

Diskusjon om størrelse på støtte til klippe- kurs i regi lokallaga. Det må utarbeidast faste føringar på kr. størrelse ved kurs. Skal tilskot frå Fylkeslaget var lik til nybegynnarkurs og for vidarekomne?

Vedtak: Kato og Kjetil utarbeider forslag til neste styremøte.
 

Sak 54/23 Støtte til lokallag angåande kostnad med «Kjøtt i skulen»

Det kom anbefaling frå NSG om at alle fylkeslag skulle arbeide for og få lokallag til og gå til skulane i sin heimkommune med tilbod om presentasjon av lammekjøtt.

Det er lokallag i Hordaland som har hatt dette tilbodet til skulane i fleire år og nye lokallag er komet til. Dette medfører ein kostnad med innkjøp av blant anna kjøtt. Det er komet søknad frå Bømlo og Bergen & Os om dekking av ekstra kostnader til «Kjøtt i skulen»

Vedtak:

Bømlo Sau og Geit søker om og få dekka ekstrakostnad på kr. 5079.- 

Bergen & Os søker om og få dekka ekstrakostnader på kr. 3726,- 

HSG støtter begge lokallag sine søknader.

 

Sak 55/23 Jordbruksforhandlingane 2024

Er sendt ut skjema til alle lokallag der ein ber om at lokallag setter opp ei prioritering på kva ein meiner må prioriterast til jordbruksforhandlingane 2024. 

Vedtak: Ut få innkomne svar setter HSG opp prioriteringsliste og sender den til NSG.

 

Sak 56/23 Representant til Regionale Landbrukssamvirke.

Det er blitt utearbeidet 6. regionar kor kvar region skal ha sin repensitant.

Region 3. er Vestland består av Hordaland og Sogn & Fjordane.

Vedtak: Hordaland Sau og Geit har hatt kontakt med Sogn & Fjordane Sau og Geit der ein er einig om at Reidar Kallestad skal vara repensitant frå region 3.

 

Sak57/23 Innspel til sentral valnemnd

Gjennomgang av personar som er på val i sentralt i NSG. Ut frå info høyre ein at Styret i NSG arbeider godt saman og har mange oppgåver føre seg.

Vedtak: Er ingen frå vår region som er på val og info om at styret arbeider godt saman er det ingen grunn til å fremma nye kandidatar til sentral valnemnd.

 

Sak 58/23 Kandidatar til sentrale råd

Innspel på personar til Rådgivande organ i NSG blei gjennomgått.

Vedtak: Personar som er utnemnd og representera HSG sin region arbeider godt. HSG meiner desse skal få fornya tillit.  

Team ung NSG har ingen repensitant frå Hordaland. Tor Olav Blekenberg frå Stord er innspelt frå HSG som ny kandidat til Team ung i NSG

 

Sak 59/23 Årsmøte for HSG 2024, stad?

Har fått tilbod frå Hardangerfjord Hotell i Øystese og Thon Hotell Norheimsund. Er ein betydeleg prisforskjell mellom desse hotella. Begge hotella har gode fasilitetar.

Vedtak: Ut frå tilboda er Thon Hotell Norheimsund best på pris og HSG vel dette.
 

Sak 60/23 Søknad om økonomisk støtte til Julebord Stord

John Karsten Raunholm som har påtatt seg å få i stand Julebord har sendt brev til HSG der han ber om å få bruke kr. 20.000.- som er på budsjett merka transport Julebord 2023.

Vedtak: Desse pengane er merka fellestransport og er ikkje aktuelt å bruke slik John Karsten føreslår då det ikkje er fellestransport.

I staden løyver HSG inntil kr. 5000.- som kan brukast til sosialt bidrag i forhold til Julebordet.

Ymse: Neste styremøte 18. desember. Møte skal vara fysisk.