Referat styremøte 11. mars 2024.

Stad: Teams

Desse var med: Reidar Kallestad, Ola Steinsland, Kato Hilleren, Kristina Jordalen og 1. vara Mons Kjetil Vevle. Svanhild Aksnes meldte forfall.

 

Sak 25/24 Førebuing til Årsmøte NSG.

Utsendingane frå HSG til årsmøte NSG (Reidar Kallestad, Ola Steinsland, Kato Hilleren, Kristina Jordalen og Mons Kjetil Vevle) Hadde gjennomgang av sakslista til årsmøte i NSG.

Utsendingane hadde felles forståing for diverse saker om kjem opp til debatt og avstemming.

Sak «Ny seminstasjon» er det andre fylkeslag som kommer til å be årsmøte utsette til det foreligger betre utredning.

Vedtak: Utsendingane er klar for møte og opptrer samla i årsmøte. 

Sak 26/24 Søknad om NM i gjetarhund i Hordaland 2026.

Vedtak: Styret i Hordaland Sau og Geit støttar søknad om NM i gjetarhund 2026. 


 

Karluf Håkull

Sek.