Referat styremøte HSG tirsdag 16. januar 2024.

Desse var med: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Ola Steinsland, Kato Hilleren og Svanhild Aksnes. 1. vara Lars Johan Tveit var ikkje til stades.

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

Sak 02/24 Orienteringssaker:

62 personar var med, mange var 2 frå same bruk. Ein god samling med nye sauebønder.
Godt program, på siste dag vart det litt knapp tid men alt i alt vellykka.
Skal prøve og få til omtale frå kurset inn i bladet Sau og Geit. Avisa Hordaland hadde ein fin artikkel etter samlinga. Er allerede personer som spør når neste samling blir.

  • Arbeid med årsmeldinga..

Arbeidet går etter planen. Har fått mange tilbakemeldingar frå fira som vil annosere i årsmeldinga.

Feilar litt til årsmeldinga enno. Dette blir etterspurt.

Sak 03/24 Program og saksliste årsmøte 2024

Program og saksliste blei gjennomgått.

Vedtak: Innkalling til årsmøte blir sendt ut til lokallaga omgåande med påmelding.

Sak 04/24 Utnemning av Avlsutval og Gjetarhundnemnd for 2024

Sak 05/24 Neste styremøte og saker til møte

Vedtak: Neste styremøte fyrste veke i februar med innspel til Jordbruksforhandlingane som ei viktig sak.

Ymse

Innspel frå Gjetarhundnemnda med spørsmål om møtegodtgjersle.

Frå årsmøtevedtak er det vedtatt: Urval og nemnder i HSG har rett på møtegodtgjersle inntil 3 møter i arbeidsåret.