Referat styremøte HSG tysdag 7. februar.

Stad: Teams.

Desse var med: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Kato Hilleren, Svanhild Aksnes og 1. vara Lars Johan Tveit. Ola Steinsland meldte forfall.

Sak 06/24 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent.

Sak 07/24 Arbeidt med årsmeldinga.

Mange annonsørar har takka ja til annonse i årsmeldinga. Rekneskapen er klar.

Innstillinga frå valnemnda blir sendt Kato til helga.

Vedtak: Årsmeldinga er i rute.

Sak 08/24 Program og påmelding til årsmøtesaksliste årsmøte 2024.

Manglar ein fordragsholdar til fredagen.

Vedtak: Reidar skal spør eit par aktuelle personar innanfor tema ull.

Sak 09/24 Jordbruksavtalen 2024.

Arbeidet med innspel til jordbruksavtalen 2024 er under arbeid.

Styremedlemmen arbeider kvar for seg fram til neste styremøte med denne saka.

Vedtak: Innspel til jordbruksavtalen blir sluttført på neste styremøte.

Sak 10/24 Sak til årsmøte.

Styret diskuterte innkommen sak økonomisk støtte til Vestland Bjøllelag SA

Vedtak: Styret lagar innstilling til vedtak i årsmøte.

Ymse:

  • Det er to lokallag som ikkje er i drift. Desse laga arbeider HSG med og få dei i gang at.
  • Neste styremøte er 15. februar.