Felles fagmøte med Sør-Trøndelag Sau og Geit, dag 1.

Arvid Wold ønsket velkommen og presenterte panelet for fagmøtet.

Fagmøtet ble innledet av Per Aune, som orienterte om viktigheten av norsk matproduksjon og matsikkerhet. Terje Bøe tok for seg endringsforslaget i erstatningsforskriften, samt skadedokumentasjon og Krokann-dommen. Arne Braut tok for seg den reviderte forvaltningsplanen for Midt-Norge, og nevnte et felles brev alle rovviltnemndene i Norge sendte til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, med 23 punkter de ønsket tilbakemelding på. Pål Kjorstad kom med innspill om matforsyning og mattrygghet. Han tok også for seg høringsuttalelsen i erstatningsforskriften, og honorerte Ola Krokann for arbeidet og utfallet av rettsaken han har vært gjennom. Åsmund Ystad la frem tolkning av rovviltforliket og beitebruk i prioriterte rovviltområder. Han la frem kart over rovviltbestander i fylkene, landet og Sverige, og resonerte over den ulike tankegangen for de to nabolandene.

Det ble så åpnet for spørsmål og kommentarer. Hovedvekten av innspillene omhandlet erstatningsforskriften, felling av rovvilt og beregning av normaltap.

Fagmøtet ble avrundet med oppsummering fra paneldeltagerne.

Valgkomiteens innstilling ble presentert ved Kjetil Hermanstad.

 

Årsmøtets dag 2 ble åpnet av Olav Tiller som ønsket velkommen til NSGs styreleder Tone Våg.

Tone Våg la frem rapporten “Utredning av endring av produksjonstilskudd for sau/lam og geit/kje”, en rapport fra arbeidsgruppen til jordbruksforhandlingene 2014. Rapporten omhandler forslag ved 4 modeller for endring av tilskuddsordningene, og det kom flere gode innspill og tilbakemeldinger fra salen.

Fylkeslagene delte seg så for sine separate årsmøter.

1. Årsmøtet ble åpnet av Olav Tiller, som presenterte den nye fylkesagronomen for Nord-Trøndelag, Lisbeth Rannem. Gav så ordet til møteleder Olav Svee.

Gjennomgang av utsendingene. Det var til sammen 36 stemmeberettigede utsendinger i salen.

2. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokollen. Jon Inge Grundmo og Knut Brustad foreslås. Enst vedtatt.

3. Leders tale ved Olav Tiller. Oppsummerte sesongen mot fjoråret i forhold til rovdyrsituasjonen og underskudd av lammekjøtt. Stortingsvalget høsten 2013 lå det store forventninger til, og det er spenning før den første “kampen” med jordbruksforhandlingene. Positivt at alle saueavlslag gikk inn og tok gjeterhundkurs. Ønsker høyere aktivitet i lokallagene.

Det kom flere innspill fra salen med ønske om høyere aktivitet i lokallagene. Innspill om å ta tak i lokale ressurspersoner, og gjeninnføre avlsarbeid til lokallagene. Ønske om publisering av aktiviteter andre steder enn hjemmesiden til NTSG. Positive innspill til hjemmesiden.

4. Årsmelding Fremlagt av Anne Haneborg. Kommentar om lite spesifisering av styrets deltagelse i møte med Bondelaget angående rovvilt- og konfliktdempende tiltak. Enst godkjent, med merknad.

Gjennomgang av årsmeldingen for Rovviltutvalget, ved Anne Haneborg.

Presentasjon av årsmeldingen for Værholdet Sør, ved Ragnar Omli.

Presentasjon av årsmeldingen for Namdal Værring, ved Kjetil Hermanstad.

Gjennomgang av årsmeldingen for Nord-Trøndelag Gjeterhundlag, ved Jostein Omli.

Gjennomgang av årsmeldingen for Avlsregion Midt, ved Morten Munkeby. Morten Munkeby trakk seg fra sitt verv i avlsutvalget.

Orientering fra Nord-Trøndelag Radiobjellelag, ved Oddbjørn Kaasa.

5. Regnskap Regnskapet for 2013 ble fremlagt av Bjørn Pettersen. Enst godkjent.

Regnskapet for rovviltfondet ble fremlagt av Bjørn Pettersen. Enst godkjent. Oppfordring til det nye styret om å kontakte regnskapsfører og se over ikke innbetalte midler, samt innhold i regnskapet.

6. Arbeidsplan 2014 Fremlagt av Olav Tiller. Innspill fra salen om å legge årsmøtelokalet til et mer sosialt anlagt lokale, gjerne med dansegulv. Ønske om å legge organisasjonsarbeid inn i arbeidsplanen. Enst godkjent.

7. Godtgjørelse til tillitsvalgte Valgkomiteen foreslår endring av satser: For møte under 6 timer: økes fra 700,- til 800,- For møte over 6 timer: økes fra 1200,- til 1400,-

Ingen endring av godtgjørelse til leder på 12.000,- Enst godkjent.

8. Innkomne saker Ingen saker var registrert innkommet.

9. Budsjett Presentert av Anne Haneborg. Styrehonorar føres som lønnsinntekt, ikke som diett slik det er blitt gjort i tidligere budsjett. Forslag fra valgkomiteen om å øke satsene for møtegodtgjørelse ble lagt inn i budsjett, og utgjør ca. 7000-8000,-. Enst godkjent.

Saker fra styret

* Fellingsvederlag for jerv, Verdal sau og geit. Det var mange innspill fra salen for og imot fellingsvederlaget. Velger å se an saken videre. Enst godkjent.

* Utrede endring av produksjonstilskudd for sau/lam og geit/kje. Høringsuttalelsen kom i hende så sent at det ikke var tid til å sette seg inn i saken godt nok til å se konsekvensene svarene vil kunne gi. Det kom innspill fra deltagerne på årsmøtet som leder i NSG, Tone Våg, tar med videre. Enst godtatt.

Olav Tiller takket møteleder for en god jobb. Han takket for sin tid som styreleder i NTSG, og ønsket det nye styret lykke til.

 

Knut Brustad                     Jon Inge Grundmo

Sign                                  Sign