Søndag 03. mars 2024

10.00: Årsmøte.

 

Sakliste årsmøte:

1. Åpning – navneopprop

Oddbjørn Kaasa ønska velkommen.

26 stemmeberettigende fra lokallaga

5 fra styret og 1 ordstyrer.

Totalt 32 stemmeberettigede på alle saker unntatt årsmelding og regnskap som har 27 stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, sakliste.

Ingen merknader.

3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll.

Egil Solem og Bjørnar Buhaug enst valgt.

Valg av tellekorps

Ketil Aarbakk og Gisle Holberg

4. Leders tale.

Oddbjørn Kaasa var innom økonomi og dyrtid. Binna i Roktdalen. Gjeterhund og verdensmester Petter Landfall. Max får hederlig omtale og håp om gode avlsresulater. Kampen om utmarka. Saken i Leksvika og Verdal der beiteretten vår står i fare. Vi kan ikke regne med faglaga som kan være på andre sida bordet. Sauen må ha tilgang på utmarka for å kunne ha berettigelse. Organisasjonsarbeid og vår plikt til å delta og korrigere, stå sammen. Det er grasrota som er fundamentet i organisasjonen.

Ønsker organisasjonen lykke til videre.

 

 

5. Årsmeldinger 2023.

Morten Munkeby gikk gjennom årsmeldinga

Fra Levanger: ros for det politiske engasjementet. Innspill om mangel på dialog mellom fylkeslaget og lokallaga. Hvorfor er ikke planlagte møter gjennomført?

Det legges ikke ut referater eller info på Nord-Trøndelag Sau og geit si hjemmeside på nettet.

Oddbjørn Kaasa svarer og styret tar kritikken til etterretning og ber om tilbakemelding tidligere enn bare på årsmøte.

 

Årsmeldinga enstemmig godkjent uten merknader.

 

6. Regnskap 2023

Oddbjørn Kaasa la fram regnskapet.

Ingen spørsmål til regnskapet.

Revisjonsrapport lagt fram av Morten Munkeby.

Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader.

 

Oddbjørn Kaasa la fram regnskapet for Rovviltfondet.

Det er ca halvparten av lokallaga som ikke har betalt inn og vi kunne hatt ca 42 000 mer på fondet om alle hadde betalt.

Kan årsmøte støtte at regnskapsfører får fullmakt til å purre på de lokallaga dette gjelder?

Regnskapet for Rovdyrfondet med merknader om purring enstemmig vedtatt.

 

7. Arbeidsplan 2024.

Oddbjørn Kaasa la fram forslag til handlingsplan 24. Ferdig med de 2 første månedene i planen. Teamsmøter for sentralt tillitsvalgte der det går på rundgang hvilke fylker som har ansvaret for valg av tema.

Det er satt opp Teamsmøter for lokallaga. Det kan bli aktuelt at valg av tema går på rundgang mellom lokallaga i et samarbeid med fylkeslaget for gjennomføringen. Alle medlemmer får tilsendt linken slik at alle kan følge med, men at det er styrene som fører ordet i møtet.

Forslag om å arbeide med organisasjonsstrukturen med evt sammeslåing av små lokale lag.

Handlingsplan 2024 ble vedtatt med de merknader gjengitt over.

 

8. Godtgjørelse til tillitsvalgte.

· Leder: 14000kr (+mva når det skrives regning som næringsdrivende)

· Dagmøte inntil 6t: 800kr

· Dagmøte over 6t: 1600kr

· Nettmøte (teams o.l.): 500kr

· Kjøregodtgjørelse etter statens satser: 3,50kr

Vedtatte satser for 2023 videreføres i 2024. Enstemmig vedtatt.

 

9. Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling.

Innbetaling 50 øre pr sanka dyr.

Utbetaling kr 4000.- kr for felte bjørn, ulv og jerv på jakt.

Satsene ble enstemmig vedtatt.

 

10. Innkomne saker.

Beitesak Verdal

Geir Martin Bjørkeng

«Gjeldseten raserer bygdas beiterett til fordel for eksklusiv jakt, med hjelp av domstolene» av Stein Otto Bjørkeng

Ståle Innhaug er beitebruker med småfe og storfe.

600 000 daa, eies nå av Gjelsten. Ca 80 % av beitearealet i Verdal.

Stevet i 2015 av Verdalsbruket for at arealene skal selges til eksklusiv jakt. Samme dommer i jordskifte som i Leksviksaken.

Privatallmenninger, kart lagt fram over Væren og Juldal allmenning og Færen Nordre.

Verdalsbruket består av privatallmenninger og utmarka tilhørende de fleste gårdene i øvre Verdal. Skogen ble skilt fra gårdene for over 100 år siden.

Gjelstens private arkiv brukes til å fremme nye grenser og nye eiendommer for å uthule beiteretten og tilgjengelige områder for beitebrukere.

Det har kostet over 5 mill for å motbevise at det engang var en Sul-eiendom, slik Gjelsten påstår.

Innhaug vil ha saken sin i Tingretten for å unngå Jordskifteretten på grunn av at der sitter det en dommer de ikke har tillit til er habil.

Hjelde som kjemper for sin jaktrett kommer også fra disse områdene.

Må til media for å få gjennomslag for at saken skal behandles et annet område.

Ender det slik det er dom på no, vil det i realiteten si at de er fradømt beiteretten sin de som har gårdene opp Verdal.

Lagdommer som avviser at saken skal opp i Lagmannsretten like før hun går tilbake til advokatfirmaet som står på den andre siden i Verdalssaken.

Hvordan kan vi komme noen veg med habilitetsutfordringene i domstolene?

Hvordan kan vi få gjort noe med jordskifteretten?

Ber NSG ta opp dette angående habilitet med politikerne.

NTSG tar innspillet til orientering og ber NSG vurdere en gransking av dommene som avsies i beitebruksspørsmål.

 

 

 

 

Avkortning av erstatning

Simon Landfald

Rovdata og Statsforvalteren bruker to forskjellige krav til areal når det kommer til hhv erstatning av rovdyrdrept sau og yngleregistrering av fredet rovvilt.

Det foreligger et forslag til brev til Rovviltnemnda.

Oversendelse av framlagte skriv vedtas enstemmig av årsmøtet.

 

11. Saker fra styret.

Beitesak Leksvik

Kristoffer Moan orienterte om utfordringene med beitebruk og jordskiftesak i Leksvik og rettsforhandlingene for lagmannsretten.

Etter disse forhandlingene har saken nå kommet inn i samme ordning som før jordskiftesaken startet. (Olav Sletten)

Nå gjenstår det bare å underskrive avtalen.

Fra utmarksrådgiveren i NSG kommer det tips om at alle finner fram sine beiteavtaler, rettigheter, daterer disse og slik er forberedt på å bevise sine rettigheter til beite om det skulle komme en sak.

Årsmøte tar saken til orientering.

 

12. Budsjetter 2024.

Forslag til budsjett gjennomgått av Oddbjørn.

Det kommenteres at et av møtene som planlegges opp mot lokallaga planlegges som et fysisk møte. Styret bes arbeide med å finne rom for et fysisk møte i året.

Budsjett 2024 enstemmig vedtatt med et overskudd på kr 12 000.

 

13. Valg.

Jon Gunnar Stormo la fram valgkomiteen forslag

Leder: Simon Landfald, Verdal (valgt 2024 for 1 år)

Styremedlem: Tone Våg, Snåsa (valgt 2023 for 2 år)

Morten Munkeby, Levanger (valgt 2023 for 2 år)

Torgeir Hermanstad, Indre Namdal (valgt 2024 for 2 år)

Anne Gudrun K Lyngsmo, Verdal (valgt 2024 for 2 år)

Nestleder: Morten Munkeby, Levanger (valgt 2024 for 1 år)

 

Varamedlemmer:

1. Anne Marken, Meråker (valgt 2024 for 1 år)

2. Solaug Solem, Hegra (valgt 2024 for 1 år)

3. Kjetil Aarbakke, Meråker (valgt 2024 for 1 år)

Revisorer: Jan Roger Sivertsen, Levanger (valgt 2023 for 2 år)

Paula Berg Bjartan, Verdal (valgt 2024 for 2 år)

 

Vararevisor: Jon Sivertsen, Verdal (velges 2023 for 1 år)

 

Valgnemd: Vigdis Lund, Henning (valgt 2022 for 3 år)

Amund Nagelhus, Overhalla (valgt 2023 for 3 år)

Kristoffer Moan (valgt 2024 for 3 år)

Vara valgnemd: Arne Aaknes, Snåsa (for Lund)

Sanna Rømo, Namdalseid og Osen (for Nagelhus)

Oddbjørn Kaasa (for Moan)

 

Møteleder for årsmøte 2024 (i 2025): Arvid Wold, Verdal.

 

Landsmøteutsendinger til NSG: Leder + 1 styremedlem valgt av styret