Søndag 05. mars 2023

10.00: Årsmøte.

Sakliste årsmøte:

1. Åpning – navneopprop.

Oddbjørn Kaasa ønska velkommen.

23 stemmeberettigende fra lokallaga

4 fra styret og ordstyrer.

Totalt 28 stemmeberettigede på alle saker unntatt årsmelding og regnskap som har 24 stemmeberettigede.

 

2. Godkjenne innkalling, sakliste. Ingen merknader.

 

3. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokoll. Gisle Holberg og Amund Nagelhus enst valgt.

 

4. Leders tale. Oddbjørn Kaasa var innom økonomi, rovdyr og beitenekt i beiteprioritert område. Større kontakt mot lokallaga er viktig for at organisasjonen skal fungere.

 

5. Årsmeldinger 2022. Elise V Moksnes gikk gjennom årsmelding for fylkeslaget.

Væren for resbitpokalen 2021 heter litje skistad.

Et styremedlem har vært med i utvalg for nytt saufjøs på Mære.

Årsmelding for fylkeslaget enst godkjent.

Amund Nagelhus la fram årsmelding for Namdal Værring. Tatt til orientering.

Elise V Moksnes la fram årsmelding for værholdet sør Tatt til orientering

Olav Tiller la fram årsmelding for gjeterhundlaget. Tatt til orientering.

Tone Våg la fram årsmelding for rovviltutvalget. Tatt til orientering.

 

6. Regnskap 2022.

Oddbjørn Kaasa gikk gjennom regnskapet og kommenterte.

Regnskapet kommer fram med et overskudd med i overkant av 27000.-. Kommentert at ikke alle er like gode til å legge inn på min side på NSG.

Revisjonsrapport lagt fram.

Enst godkjent.

Regnskap for rovdyrfondet lagt fram og kommentert at det ikke er krevd inn noe fra beitelaga i 2022, men kommer krav nå i løpet av mars 2023.

Enst godkjent.

 

7. Arbeidsplaner 2023.

Gjennomgått av Elise V Moksnes. Tatt til orientering.

 

8. Godtgjørelse til tillitsvalgte.

 Leder: 14000kr (+mva når det skrives regning som næringsdrivende)

 Dagmøte inntil 6t: 800kr

 Dagmøte over 6t: 1600kr

 Nettmøte (teams o.l.): 500kr

 Kjøregodtgjørelse etter statens satser: 3,50kr

Vedtatte satser for 2022 videreføres i 2023.

 

9. Satser rovdyrfondet – utbetaling og innbetaling.

Innbetaling 50 øre pr sanka dyr.

Utbetaling kr 4000.- kr for felte bjørn, ulv og jerv på jakt.

Jerv er utfordrende å få tatt ut.

Vurdere om en skal ha premiering av gaupesporing for å få sikrere bestand.

Enst vedtatt.

 

10.Innkomne saker.

 Snåsa sau og geit – antall utsendinger til årsmøtet.

Vurdere om det kan være aktuelt å ha mindre utsendinger pga kostnader for lokallaga og å få folk til å reise på årsmøtet.

Styret bes om å vurdere om det kan være mulig å delta på møtet gjennom Teams.

Beitelaga har som regel god økonomi og kan det være en tanke at beitelaga bidrar inn i lokallaga. Styret bes ta synspunktene med seg inn i sitt arbeid.

 

11.Saker fra styret.

 Orientering – mædie. Oddbjørn orienterte kort.

 Tone tok opp om en skal endre på rovdyrutvalget som heretter kan bestå av alle lokallagslederne eller andre som lokallagsstyret peker ut.

Styret gis fullmakt til å jobbe med dette og oppnevne et nytt «rovdyrutvalg» bestående av en representant fra styret i hvert lokallag samt en administrator fra fylkesstyret.

Enst vedtatt

 Tone refererte støtteerklæring til reineierne på Fosen samt til Odd-Gunnar Bjørkås som har skutt tre bjørner og rettssaken er ikke avklart pr i dag. Innholdet i resolusjonene vedtatt.

 

12.Budsjetter 2023.

Gjennomgått av Oddbjørn.

Ingen kommentarer.

Budsjett vedtatt.

 

13.Valg.

 Leder. Oddbjørn Kaasa 23 stemmer og 5 blank. Valgt.

 2 styremedlemmer Morten Munkeby (ny 2 år). Enst valgt. Tone Våg (gj.v 2 år). Enst valgt.

Simon Landfald (ny1 år i staden for Elise V Moksnes) enst valgt.

Kristoffer Moan (ikke på valg).

Tre vararepresentanter i nummerrekkefølge

1. Torgeir Hermanstad valgt 20 stemmer 8 stemmer avgitt på Solaug Solem.

2. Solaug Solem enst valgt

3. Anne Marken enst valgt

 Nestleder Morten Munkeby 19 stemmer valgt

Tone Våg 9 stemmer.

 Revisorer. Jan Roger Sivertsen enst valgt.

Vararevisor: Jon Sivertsen enst valgt.

 Utsending til årsmøtet NSG. Leder og en representant som styret peker.

 Valgkomité. Amund Nagelhus valgt for 3 år enst og varamedlem Sanna Rømo enst.

 Leder i valgkomitéen. John Gunnar Stormo enst.

 Valg av møteleder for årsmøtet i 2024. Arvid Wold enst valgt Oddbjørn takket Elise og Arvid som nå går ut av styret.