Ledermøte Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Torsdag 5. desember 2013

Sted: Mære Landbruksskole
Tilstede: 21 oppmøtte fra lokallagene, 7 styrerepresentanter.
Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

 1. Godkjenning av innkalling
  Ingen merknad

 

 1. Dagsorden
  Ingen merknad
   
 2. Arvid Wold ønsket velkommen.
   
 3. Kort orientering fra hvert lag:
 • Fron: Ett av tre lag i Levanger, har 25 medlemmer. Fron Beitelag er tilknyttet samme styre. Sankingen er den største felles aktiviteten, men prøver å holde sosiale arrangement ellers i året. Mistet 71 sau og 198 lam, av ca. 1000 sau og 1800 lam slipt.
 • Henning og Sparbu: 13 medlemmer. Lokallaget ønsker mer aktivitet og flere medlemmer. Spredte beiteområder.
 • Skogn: Ønsker flere medlemmer inn i lokallaget, men vil unngå at det blir tenkt som et beitelag. Noe vekst i medlemsantall. Hatt 4 kveldssarrangement, bl.a. en kveld med innføring i Sauekontrollen. To ekstraordinære møter pga. rovdyrproblematikken. 20 medlemmer med 3304 dyr slipt, med et tap på 5,23 % sau og 7,36 % lam. Enkelte brukere med opptil 16 % tap på sau.
 • Verdal: Mye fokus på rovdyr. Prøver å arrangere en del medlemsmøter. 64 medlemmer, og 6 beitelag. Rovviltproblematikken skal opp i kommunestyret i Verdal i januar. Noen medlemmer med store tapstall i år. Lokallaget skal holde møte førstkommende torsdag med tema gjerde og beiteplikt. Det vil i år også arrangeres et tradisjonelt julemøte på Stiklestad.
 • Stod: Har jobbet med Steinkjer og Snåsa angående felles gjeterhundprøve. Det ble et vellykket arrangement. Sliter en del med rovdyr, men dette er mye geografisk bestemt. Gjelder bjørn, jerv og gaupe. Ikke mye dokumentert på ørn i 2013. Konflikt opp mot Fjellstyret angående rettigheter knyttet til beiteavtale.
 • Meråker: Ett lag i hele kommunen, som har samme styre som beitelaget. 20 saubrukere, og to storfebesetninger i beitelaget. Hele kommunen er med i laget. 4500 slipte dyr, og 11,2 % tap i sommer. Har ikke vært mange sosiale arrangementer i år. Skal ha møte med jernbaneverket ang. inngjerding.
 • Indre Namdal: Lokallagene Grong og Høylandet slått sammen til ett lokallag. 12-15 aktive bruk og aktive medlemmer. Halvparten er på forebyggende tiltak, der 4 besetninger beiter innenfor gjerder. Det er 3 beitelag i området. Tapstallene har gått ned de siste årene, og det er nesten kun bjørn det har vært dokumentert tap ved i 2013. Sliter noe med jernbanen, med har fått noe økonomisk støtte fra dem til inngjerding. Noe sosialt rundt årsmøtet for at medlemmene skal bli bedre kjent etter sammenslåingen av lokallagene.
 • Ogndal: 4-5 aktive saubønder. Lite aktivitet sist år, men skal prøve mer kommende år.  Ikke samarbeid om beite da alle har hver sin hei.
 • Hegra: 6 ulike beitelag, noe som kan føles uoversiktlig. Den sosiale kvelden vedtatt på årsmøtet har dessverre ikke blitt noe av. Positivt med lammering, dette er godt sosialt.
 • Osen, Namdalseid og Flatanger: Flatanger nå også med i lokallaget. Det er 35 medlemmer, hvor 26 søker organisert beitebruk. Ett beitelag, som slipper nesten 3000 sau. Ujevne tapstall, og en del dokumenterte tap på ørn i 2013.
  Problematikk med løshunder, spesielt i Namdalseid og Flatanger. Fylkesstyret er involvert, i tillegg til lokallaget.

 

 1. Høringsuttalelse på erstatningsordningen

Arvid Wold orienterte om saken og det Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit felles foreslår av endringer. Forslagene som ble sendt til NSG er utarbeidet av fylkeslaget ut fra forslag lokallagene har sendt inn. Høringsuttalelsen vil bli lagt ut åpent på fylkeslagets side på nsg.no.

 

 1. Presentasjon av den nye fylkesagronomen, Lisbeth Rannem

Lisbeth Rammen fikk dessverre ikke til å delta på møtet. Dette utsettes da til en annen anledning.

 

 1. Organisert beitebruk og tapstall

Arvid Wold orienterte om nytt ved innlevering av søknader elektronisk via nett, samt endring av organisasjonsform i Brønnøysundregisteret.
Anne Haneborg presenterte gjennomsnitt av tapstall for fylket.

 

 1. Orientering om fylkesårsmøtet 2014

Arvid Wold orienterte om felles fylkesårsmøte med Sør-Trøndelag Sau og Geit. Det er valgt felles årsmøte med ønske om å få tyngre foredragsholdere til fagdelen av møtet. Fastsatt møtedato er 1. og 2. mars 2014. Forslag om møtested er Selbu Hotell, Stav Hotell eller Quality Hotell i Stjørdal. Årsmøtene vil holdes separat.

 

 1. Orientering om foredrag på nyåret 2014

Arvid Wold orienterte om ønsket foredrag om innvollssnyltere og fotråte på nyåret 2014. Det ble vist interesse for et slikt fagmøte av de oppmøtte. Fylkeslaget vil ta seg av organiseringen sammen med aktuelle lokallag. Det er et ønske om fastsatt dato i god tid før møtet holdes.

 

 1. Ønske om kurs/skolering i forbindelse med elektronisk innmelding?

De oppmøtte viste interesse, og det vil vurderes å sette i gang et kurs i forbindelse med elektronisk innmelding av relevante søknader via nett.
 

 1. Orientering fra valgkomitéen i fylkeslaget, ved Kristine Altin

Orienterte om det sittende styret. Ønsker at medlemmene fra NTSG kommer med forslag om kandidater til valg innen 20. februar 2014.
Det har allerede kommet inn forslag om styreledere og styremedlemmer. De foreslåtte er enda ikke blitt forespurt.
Det må også kommes med innspill om Arvid Wold og Bjørn Pettersen skal få fortsette i styret, og om Olav Tiller skal fortsette som leder. Anne Haneborg og Mette Løvli sitter videre i styret for 2014. Videre informasjon om valget vil valgkomitéen sende ut på mail.

 

 1. Eventuelt/Ordet fritt
 • Det kom innspill om at dette var et godt møte, kort og konsist.
 • Det foreslås å sende en blomsterbukett til leder Olav Tiller.
 • Det ser ut til at det blir åpnet for vårjakt på bjørn i 2014. Viktig å få i gang kontakt med rovviltkontaktene i områdene tidlig.