Årsmøte på Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 12.02.16.

Leder Kristine Altin ønsket velkommen og ga ordet til ordstyrer Oddbjørn Kaasa.

Opprop foretatt og det er 30 stemmeberettigede fra lokallag + 5 fra styret og ordstyrer.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

Godkjenning av sakliste.

Ingen merknader.

To til å underskrive protokollen.

John Følstad og Kristian Sjøli enst valgt.

Tellekorps.

Olav Svee og Trine Munkeby enst valgt.

Leders tale.

Var innom jordbruksavtalen og sen vår og med de utfordringer det skapte. Både

flom og rovdyr har ført til tap av dyr på beite denne sommeren. Stilte en del

spørsmål om ressursbruken i laget og om det prioriteres riktig.

 

ÅRSMELDING

Fylkeslaget framlagt av Tonje Svee.

Ingen spørsmål eller kommentarer.

 

Kristine Altin gikk gjennom årsmelding for rovviltutvalget.

Ingen spørsmål eller kommentarer.

 

Egil Solem gikk gjennom årsmelding for værholdet sør.

Ingen spørsmål eller umiddelbare kommentarer.

 

Kjetil Hermanstad gikk gjennom årsmelding for Namdal Værring.

Ingen spørsmål eller umiddelbare kommentarer.

 

Mette Løvli gikk gjennom årsmelding for gjeterhundlaget.

Harald Aune stilte spørsmål om hvordan kontingenten til gjeterhundlaget sendes

ut. Oppfordring om at det sendes til lokallaga med opplysning om hvordan bli

medlem i gjeterhundlaget.

 

Årsmelding for NTSG og rovviltutvalget enst godkjent.

Dei andre årsmeldingene tatt til orientering.

 

Regnskap.

Gjennomgått av Bernt Olav Karlgård.

Spørsmål om fellingsvederlag jerv.

Kommentar fra revisor om at det mangler en del reiseregninger fra

styremedlemmer som gjør at regnskapet ser bedre ut enn det egentlig er.

Regnskapet enst godkjent.

 

Saker fra styret.

Landsmøte frekvens i NSG.

Utvalg i NSG har kommet med ulike alternativ.

Olav Tiller foreslo landsmøte hvert år og to representantskapsmøter.

Hvorfor endre var den store gjennomgangen blant utsendingene når det fungerer i

dag.

 

Sekretærfunksjonen.

Mage synspunkter omkring dette, men vi må være forsiktige med å bruke mere

Penger. Sårbare for at mye av informasjonen går til leder.

Kartlegge hva funksjoner som forventes av sekretær og avklare mulighetene med

Nortura.

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Ledergodtgjøresle økes fra 12000 til 14000 pr år.

Godtgjørelse for møter mindre enn 6 timer økes fra 800 til 900 pr møte.

Godtgjørelse for møter mer enn 6 timer økes fra 1400 til 1600 pr møte.

Enst godkjent.

 

Handlingsplan og budsjett.

Anmoder om at tillitsvalgtmøte ikke kommer inn i paringssessongen.

Budsjett viser et underskudd på kr 32000.

Vedtatte godtgjørelser i dagens møte vil øke underskuddet med ca kr 10000.-

 

Enst tatt til etterretning.

 

Kristian Sjøli John Følstad

Sign sign