Styremøte på Scandic Hell fredag 01.03.19.

Tilstede: John Gunnar Stormo, Arvid Wold, Ketil Løvsth, Paula Bjartan, Jørn Ove Heggland, Mette Løvli og Bjørn Wæhre.

 

 

5 – 2019 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Ingen merknader.

 

6 – 2019 Innspill til jordbruksforhandlingene.

 

Har vært møte med faglaga i tidligere i uka.

Prioritering av beitetilskudd og spesielt utmark.

Bunnfradrag bør vurderes å reduseres.

Klima skal forhandles med regjeringen og dette ble diskutert på møtet med avtalepartene.

 

7 – 2019 Handlingsplan 2019.

 

Handlingsplan satt opp.

 

8 – 2019 Budsjett 2019.

 

Utfordrer kasserer til å lage et budsjett.

 

9 – 2019 Rovdyrfond/felling/Lierne.

 

Fellingsvederlag er vedtatt for alle områder i NT, men det er noen beitelag som ikke har betalt på flere år. Luftes i årsmøtet hvordan dette skal håndteres.

Styret mener at alle områder må være med å betale til rovdyrfondet for at det skal betales fellingsvederlag til området i framtida. For framtida må det være innbetalt til rovdyrfondet for at det skal utbetales fellingsvederlag til det området.

 

10 – 2019 Satser for innbetaling til rovdyrfondet.

 

Rovdyrfondet har de senere år gått med overskudd, satsene til utbetaling er nå hevet såpass mye at det blir store utbetalinger. Vi innstiller på at det holdes som tidligere.

 

11 – 2019 Skriv fra NT-fjellstyresamband.

 

Arvid Wold deltar på møte og paneldebatt på fagdag for fjellstyrene i Nord-Trøndelag der de skal ha paneldebatt om betydningen av beite i utmark.

12 – 2019 Siste årsmøte i NSG "kleppesaka".

 

Representantskapsmøtet i NSG er lagets øverste organ etter årsmøtet og dermed er saken forsvarlig behandlet i NSG. Dette har ikke vært i kontrollutvalget da representantskapsmøtet har behandlet saken selv.

 

13 – 2019 Innkomne saker.

 

Lokallag har søkt om å utnevne medlem som æresmedlem i lokallaget. Styret har ingen innvendinger mot at vedkommende utnevnes som æresmedlem.

 

14 – 2019 Eventuelt.

 

Ingen spesielle saker

 

02.03.19

BW