Tilstede; Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Tone Våg, Elise Moksnes, Arvid Wold og Agnete Lien Aunsmo

Fraværende; alle innkalte møtte

 

24 – 2021       Godkjenning innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

 

25 – 2021       Status mædikartlegging.

Oddbjørn gikk gjennom kartleggingen som er gjort av besetninger i mædisonen som skal selge dyr høsten 2021. Etter avtale med Mattilsynet vil disse bli prioritert ved prøvetaking i 2021.

Bestemt å ta prøver av 100 dyr/besetning. Besetninger med opptil 100 dyr - blir prøvetatt 90% av dyra.

Mattilsynet har sendt ut purrebrev til saueprodusentene i de aktuelle kommunene. Mangler mange.

Agnete har videresendt MT sitt brev til alle leverandører til Nortura.

Oddbjørn sender skriv medlemmer i Sau og Geit i de aktuelle kommunene.

 

26 – 2021       Felles styremøte med Sør-Trøndelag Sau og Geit. Med nestleder Marthe Lang-Ree, som er fadder for vårt fylke.

Enighet om å prøve å få til et heldagsmøte i løpet av oktober.

Oddbjørn jobber videre med planlegging av dette, sender ut forslag.

Agnete sjekker om møterom på Nortura kan benyttes .

Ønsker å invitere Bjørn Wæhre på dette møtet for å takke han av.

 

27 – 2021   Planlegge møte med landbruksmyndighetene 02.09 

Avtalt møte med landbruksavdelingen, Steinkjer.

Er skuffa over håndtering av rovviltsaker i området i sommer.

Fra styret møter Oddbjørn, Tone og Arvid.

Argumentasjon og formål med møtet ble diskutert og det ble utarbeidet en stikkordliste til bruk under forberedelse/møtet.

Det er også ønskelig med møter med Miljøvernavdelingen og Statsforvalteren i etterkant av dette møtet.

    

28 – 2021  Eventuelt.

Oddbjørn

  • ulik prisnedgang på lamme-og kalvekraftfôr hos Felleskjøpet. Ønsker å ta opp dette til diskusjon med FK samt diskutere mulighet for kampanje på hundefôr i forbindelse med sanking/gjeterhunder
  • viktig å få ut informasjon etter møtet med landbruksavdelingen 02.09.

 

Malvik 01.09.21 Agnete Lien Aunsmo