Tilstede: John Gunnar Stormo, Arvid Wold, Mette Løvli, Ketil Løvseth, Jørn Ove Heggland og Bjørn Wæhre.

 

8 – 20          Referatsaker.

  • Dialogmøte med fylkesmann, der en oppfatter at fylkesmannen er lydhør, men likevel er en nok litt usikker på resultatet. Bestemt at det skal være møte minst to ganger pr år.
  • Det er også tenkt dialogmøter med beitelaga i de mest berørte områder når det gjelder tap.
  • Forsinka slipp og tidlig nedslakting ble presisert at det bør være akuttiltak og ikke planlagte tiltak. Beitelaga bør primært være involvert når det er snakk om slike tiltak.
  • Kan også være muligheter for driftstilskudd til radiobjellelag eller personer som overvåker beiteområdene (radiobjeller).

 

9 – 20          Agrisjå 2020.

Agrisjå arrangeres i slutten av august 2020 og i den forbindelse skal det arrangeres NM i sauklipping. Det stilles spørsmål om det er økonomisk mulig å arrangere på agrisjå.

Beslutningsgrunnlaget for dette arrangementet stilles det spørsmålstegn med.

Arbeidsgruppa som jobber med arrangementet har ikke kommet svært langt i arbeidet og det er mange usikkerhetsmomenter rundt om dette er mulig å arrangere innenfor de rammer som finnes.

Vi forutsetter at arrangementet går i balanse økonomisk og dersom dette viser seg å være vanskelig må en vurdere om arrangementet kan gjennomføres. Dessuten er det stort behov for dugnadshjelp på arrangementsdagen og lokallaga må involveres. Arrangementskomiteen må komme med en innstilling om dette før årsmøtet.

Demonstrasjon av gjeterhund har vært fast innslag på agrisjå og vi utfordrer NT-gjeterhundlag til å få til dette.

I tilfelle det skal være utstilling av sau og geit må agrisjå avklare med MT hvilke krav som stilles og hvordan det er mulig å gjennomføre.

 

10 – 20       Årsmøte.

Det har vært noen uklarheter omkring felles årsmøtested med ST, men blir nå endags møte på Heia den 29.02.

Sakliste gjennomgått og justert.

Forslag til budsjett satt opp.

AU skal evalueres på årsmøtet og Arvid lager en saksframstilling om det. Styret mener at AU er nødvendig og styrker samarbeidet med både fylkesmannen og fylkeslagene.

 

12.02.20

BW