Skype-møte 

På tråden: Oddbjørn Kaasa, Elise V Moksnes, Arvid Wold, Kristoffer Moan, John G Stormo, Tone Våg og Bjørn Wæhre

 

26 – 20       Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

27 – 20       Økonomisk situasjon NTSG.

Lite nytt siden forrige møte, gått en runde med sau og geit angående årsmeldinger fra lokallaga. Noen lokallag har ikke organisasjonsnr enda og de vil ikke få utbetalt andel av kontingent for 2020.

 

28 – 20       AU med Sør-Trøndelag.

Arvid har laga et forslag til intensjonsavtale mellom NT og ST sau og geit.

Vedtak: Styret går inn for forslaget uten endringer og sender det over til ST for godkjenning eventuelt kommentarer.

 

29 – 20       Rovdyrutvalget.

Tidligere mandat var utsendt i forkant.

Utvalget består av 4 personer derav en oppnevnt av fylkesstyret og fylkesstyret utnevner leder ellers konstituerer utvalget seg selv.

Vedtak: Instruks gjennomgått og brukes som et arbeidsdokument og godkjennes endelig på neste styremøte.

 

30 - 20           Tildelingsmøte Radiobjeller 2020

Fordelingsmøte holdt den 17.04.20.

Alle ønsker fra beitelagene ble gjennomgått på møtet. Kr 800000 er midler som radiobjellelaget kjøper bjeller for og da blir alle innmeldte ønsker innvilget.

 

31 – 20       Grillaksjon 2020.

Grillaksjon via nett (sosiale medier) for å få fokus på lam på grillen. Få fokus i en uke før den datoen som bestemmes. Viktig at det er tilgjengelig i butikk når en setter fokus på lam.

Vedtak: Lages en liten mal som eventuelt sendes til andre fylkeslag og setter aksjonen til den 30.mai.

 

32 – 20       Markedssituasjon.

Settes fokus på import av storfe og at det heller burde spises lam i staden for importert storfe.

 

33 – 20       Eventuelt:

Det er en liten økning av sautall etter telling 1.mars i landet. Netto virkning etter litt økt slakting i mars er en økning på knappe 9000 sauer.

 

Saksvik 21.04.20

BW