Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Tone Våg, Kristoffer Moan, Elise V Moksnes, Jon Inge Bragstad og Bjørn Wæhre.

Forfall: Arvid Wold

 

8 – 2022      Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

9 – 2022      Referansesaker:

 • Statusmøter Mædi. Plan 2022 (møter med Mattilsynet).
   • Reglene blir de samme som sist år og de fleste besetningene blir frigitt, men noen vil fortsatt ha restriksjoner.
   • Videre er det stor sannsynlighet for at alle besetninger må ta tre runder med blodprøver før vi blir erklært fri for mædie.

 

 

10 – 2022    Rovdyr 2022:

 • Situasjonen rundt i fylke dagsdato.
   • Startet med Namdalen der det ble felt bjørn og videre vart det akutt i Namdalseid der det i første omgang ble nekta felling.
   • Er også fellingstillatelse i Verdal for tiden.
   • Forlenget skadefelling både i Verdal og Snåsa.
   • I tillegg er det blitt gitt midler til ekstra tilsyn (i praksis leting av kadaver).
   • Det kan se ut som det er i starten på skader mot Follafoss.
 • Samarbeidsmøter med faglaga og STSG.
   • Hatt møter med faglaga samt STSG for en drøy uke siden og det ble fordelt litt oppgaver. Videre konkretisert en del saker det skal jobbes videre med og følges opp mot sentrale deler av organisasjonene for å skape press mot departementet.   
   • Det vart også enighet om at en bør samarbeide tettere og bedre.
 • Vårt engasjement for å bedre samhandlinga mellom beitebrukere, fellingslag og kommuner.
   • Dette har vært en utfordring spesielt i Verdal og det kan se ut som klimaet ser ut til å bli bedre.
   • Er nok flere områder som har slike utfordringer, men god dialog lokalt mellom skadefellingslag og beitebrukere er viktig.
   • Gladsak at politiet fikk stoppet tog i Meråker slik at en fikk sauene ut av linja før det kunne passere.

 

11 – 2022    Gjeterhund:

 • Stor aktivitet i gjeterhundmiljøet og det er stor deltakelse på prøver.
 • Brev som er sendt til NSG om nemdas arbeid.
   • Oddbjørn orienterte om det som har skjedd rundt spørsmålsstilling om sammensetning osv. Det skal være et møte i første del av august med de fylkeslaga som har vært med på skrivet.
   • Saken følges opp.

 

12 – 2022    Avlsarbeidet:

 • Instruks for avlsrådet.
   • Tatt til orientering og Tone Våg blir styret sin representant i rådet.

 

 13 – 2022   Eventuelt:

 • Sekretæravtale Nortura.
   • Det er kommet en endelig avtale med Nortura om godtgjørelse og det er viktig at det sendes krav om godtgjørelse som er pr medlem ved årsskiftet.
   • Det må videre skrives en avtale med fungerende sekretær.
  • Undersøke om hva som har skjedd rundt det med trønderlam og dei rapportene som ble laget der.

 

25.07.22

BW