Felles Styremøte mellom STSG og NTSG 18.11.13 på Nortura Malvik.

Tilstede: Olav Tiller, Randi Lund, Brit Solem, Anne Haneborg, Tore Mellemseter, Rune Kurås, Magnus Haave, Eivind Myklebust, Arvid Wold og Kjell Erik Berntsen.

Presentasjonsrunde.

Alle presenterte seg og dette er det første felles styremøtet som er skjedd etter det vi kjenner til.

Hovedgrunnen til at det er kommet i fokus at det er et ønske om felles årsmøte i 2014.

Felles Styremøte mellom STSG og NTSG 18.11.13 på Nortura Malvik.

 

Tilstede: Olav Tiller, Randi Lund, Brit Solem, Anne Haneborg, Tore Mellemseter, Rune Kurås, Magnus Haave, Eivind Myklebust, Arvid Wold og Kjell Erik Berntsen.

 

Presentasjonsrunde.

Alle presenterte seg og dette er det første felles styremøtet som er skjedd etter det vi kjenner til.

Hovedgrunnen til at det er kommet i fokus at det er et ønske om felles årsmøte i 2014.

 

Årsmøte 2014.

Dette er tenkt som et felles sted og med felles fagprogram.

Det er ønskelig at datoen ikke blir for nært opp til Lam 2014.

Tenker oss 1 og 2 mars som er lørdag og søndag, vil bli totalt ca 80 personer og arrangeres i Stjørdal eller Trondheimsområdet. (Stav, Stjørdal eller Selbu).

Fagtema kan være:

* Forslag kan være Landbruksministeren eller Miljøvernministeren.

* Juridisk begrensinger i nye begreper og forholdet til eiendomsretten.

* Reidar Almås – muligheter for at Norsk Landbruk kan endre seg.

Første prioritet er en av ministrene og miljø er nok førstevalg og deretter Reidar Almås.

Utfordre de på matsikkerhet og spesielt matproduksjon i utmark.

Leder i STSG samt nestleder i NTSG jobber videre med dette i tillegg til sekretæriatet.

 

Høring ny erstatningsordningen.

Arvid Wold, Anne Haneborg og Magnus Haave utformer et høringsbrev til NSG.

Høringsdokumentet gjenomgått og kommentert slik at de som skal utforme høringsutalelsen til NSG. Uttalelsen sendes til styremedlemmene til gjennomlesing før det sendes til NSG.

 

Bruksbuskapenes rettigheter i avlssystemet.

Det finnes noen værer som er utrolig lav på tilvekst selv om indeksen sier at de er “brukbare” værer. Dette er værer som egentlig ikke burde vært solgt til bruksbesetninger for de har alt for lav tilvekst.

Det er viktig å være åpen overfor de som kjøper værer fra avlssystemet.

Skriv sendes til styret i NSG som et innspill i avlen. Olav Tiller og Tore Mellemseter har ansvar for å utforme et felles skriv til NSG.

 

Oppnevning av gjeterhundråd.

Oppnevnes av styret i NSG, men tar i mot innspill fra fylkeslaget eller andre. Representanten skal sitte i styret i fylkeslaget. Målsetningen er at “grasrota” skal knyttes sterkere til NSG via fylkeslagene.

 

18.11.13

BW