Onsdag 9. april 2014

Sted: Stiklestad Hotell, Verdal
Tilstede: Kristine Altin, Anne Haneborg, Ketil Løvseth, Mette Løvli, Tonje Svee.
Referent: Ann-Karin Farstad Thorsen, Nortura

 

Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent med merknad om endring av skriveprogram til innkallelsen.

 

Dagsorden
En referatsak tas opp som egen sak.

 

Referatsaker

 

Kristine Altin deltok på representantskapsmøte den 19.-20. mars. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått, og fagdelen omhandlet «Bonden som viktigste eier i den største norske industrigrena», presentert av Ola Hedstein, ved Norsk Landbrukssamvirke, og «Regjeringens strategi for rovviltpolitikken fremover» presentert av Lars Andreas Lunde, statssekretær Miljødepartementet.

I samarbeid med Nortura ble det arrangert to fagmøter med tema Parasitter hos sau, 24.mars, presentert av Atle Domke fra Helsetjenesten for Sau, Animalia. Møtene ble avholdt på Høylandet Skysstasjon og Stiklestad Hotell, og talte totalt 90 oppmøtte. Positive tilbakemeldinger etter endt møtedag.

Anne Haneborg deltok på tildelingsmøte for radiobjeller i Steinkjer 3. april. Det er per nå 129 andelseiere i Radiobjellelaget. Det er søkt om ca. 700 radiobjeller og 200 e-bjeller for sesongen 2014.  Ut fra bevilgninger vil det bli kjøpt inn radiobjeller som i stort grad vil dekke forespørselen av omsøkte radiobjeller.

Anne Haneborg deltok på årsmøtet for Radiobjellelaget 7. april på Malm. Det var om lag 20 oppmøtte. I 2014 vil laget være eiere av ca. 4.700 bjeller. Oddbjørn Kaasa ble gjenvalgt som leder.

Kristine Altin mottok et brev i april fra Cathinka Kjelstrup, ansvarlig for gjeterhund i NSG, om tildeling av Norgesserieprøver for 2014. Det ble vedtatt i Gjeterhundrådet at Nord-Trøndelag blir tildelt en fjerde norgesserieprøve i bolk 2. Finalen besluttes flyttet fra Sør-Trøndelag til Buskerud. I fordeling av norgesserien 2015 skal kommunikasjon gå gjennom fylkeslag i NSG.

 

Oppfølging lokallag
Kristine Altin og Tonje Svee har gått gjennom lokallagenes årsmøteaktivitet.
12 av 25 lokallag har avholdt årsmøte.

Fylkesstyret har tilbudt seg å stille med representanter til årsmøtene samt hjelpe med organisering i forkant, noe flere lokallag har vist interesse for. De 5 største lokallagene som ikke har avholdt årsmøte vil få ekstra oppfølging fra fylkesstyret. Det vil bli opprettet dokumentmaler til årsmøtet, som vil forenkle arbeidet.

Fylkesstyret ser på muligheten til sammenslåing av lite aktive lokallag, og oppretter kontakt med disse. Lokallagene blir oppfordret til å invitere med nabo-lagene til arrangementer, for å øke interessen for aktivitet.
 

Organisasjonsarbeid
Det ble diskutert hvorvidt informasjon fra fylkesstyret skal gå direkte til medlemmene eller via lokallagslederen. Det er ønske om at info går direkte til lokallagslederen som videre informerer medlemmene i lokallagene. Da vil fylkesstyret be om bekreftelse på videresending, samt at manglende e-post-adresser blir innhentet av lokallagslederen. Motargument for dette er at medlemmene ikke endrer mening om deltagelse på møter uansett hvor invitasjonen kommer fra, og at det er mulighet for at informasjon ikke kommer videre til medlemmene i tilfeller ved lite engasjerte lokallagsledere.

Fylkesstyret ønsker å gi informasjon via lokallagslederen, og samtidig oppdatere hjemmesiden ofte. Dette vil opplyses til alle medlemmene via hjemmesiden. Det vil lages et oppsett på hvilken informasjon som går direkte til medlemmene eller via lokallagsleder.

Organisasjonsarbeidet med hjemmesiden er selvlært av ansvarlig Mette Løvli, og det etterspørres nå et opplæringsdokument fra NSG for enklere arbeid.

Det ønskes bredere profilering av NTSG. Kristine Altin har skaffet banner med NSG-logo, og ser på muligheten til å oppdrive logo for Nord-Trøndelag Sau og Geit.
Det vurderes om årsmeldingen for 2014 skal trykkes i hefte, mot tidligere A4-ark. Altin setter opp kostnadsoverslag og ser på muligheten for sponsorer.

 

Tillitsvalgtmøte
Vedtatt å avholde tillitsvalgtmøte tirsdag 3. juni fra kl. 19.00, på Nortura Steinkjer.
Saker til møtet:

Runde i lokallagene

Informasjon om Avlslaget og Gjeterhundlaget (Kristine Altin kontakter ledere)

Informasjonskanaler fra fylkesstyret

Hjemmesiden

Tips til radiobjeller (Anne Haneborg kontakter)

Informasjon om jordbruksoppgjøret eller tildelingsmidler til gjerder, radiobjeller o.l.


 

Leder avlsutvalget
Fylkesstyret sender ut informasjon til ringlederne om situasjonen, siden leder i avlsutvalget har trukket seg fra sitt verv. Avlsutvalget må konstituere ny leder og nestleder.
Avlsrådet skal avholde møte i slutten av mai, og representant fra NTSG må avklares før den tid.

 

Eventuelt
Ingen saker