Styremøte på Nortura, Steinkjer 02.09.13.

Tilstede: Mette Løvli, Arvid Wold, Olav Tiller, Brit Solem, Knut Arne Almaas og Bjørn Wæhre.

Oppsummering av beitesessongen.

Virker som det har vært roligere i norddelen av fylket enn det har vært tidligere. Mens det har vært store bjørnangrep lenger sør i fylket og kanksje den mest urolige sommeren vi har hatt på lenge i sørdelen. Mye sau som trekker ned så det har nok vært en litt spesiell beitesommer, men uvvisst om dette skyldes mindre uro i beitet.

Litt tidlig med store konklusjoner enda, men viktig at det blir tatt ut dyr i løpet av høsten eller vinteren.

Vi prøver på nytt å søke samarbeid med reindriftsnæringa.

Beiterettssak i Sørfjella.

Dette gjelder en sak mellom ulike beitebrukere i dette området. Her har det blitt en stor strid om hvem som skal kunne beite i området og da spesielt på en setervoll som er stort sett oppdyrka. Dette har blitt en jordskiftesak som er anket til overjordskifteretten. Dette skaper problemer i forhold til bruk av forsikringspenger som juridisk hjelp.

Styret støtter en henvendelse til NSG for å få støtte til å føre saken i overjordskifteretten da dette er en sak som påfører brukerne urimelig kostnader.

Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk har møte på Stiklestad.

Viktig at det stiller mye folk på dette møtet og helst ikke bare fra saunæringa. Og det bør stilles en del kritiske og fornuftige spørsmål.

Aktuelle saker fra styremedlemmene.

Omregistrering av fylkeslaget til lag og forening, sjekker om dette er i orden.

Lån til radiobjellelaget er gjort slik at de kan forskuttere kjøp av bjeller i 2013 og vil bli tilbakebetalt innen utgangen av 2014.

Verdien på slaktesau er vesentlig del av inntekta i sauholdet og spørsmålet blir da om det er mulig å få prisen opp. Vi stiller spørsmål til Nortura om det finnes noen muligheter på dette området.

Klippekurs er det en god stund siden det har vært i N-T. Hva skal vi gjøre for å løfte næringa og kan klippekurs i tilknytning til landbruksskolene være en mulighet.

Mette undersøker mulighetene for å holde klippekurs.

Kunskapsformidling overfor saulaga som det ble søkt midler til er avslått.

Brev til rovviltnemda angående stående fellingstillatelse og nemda har sendt brev til miljødirektoratet.

Ekstraordinært ledermøte på Gardermoen i august. Store problemer i Hedmark og Oppland og det ble vedtatt å sende skriv til Miljøverndep.

Saker under oppfølging.

Brev til SNO angående vakttelefon er ikke besvart.

Felles årmøte/fagmøte med Sør-Trøndelag i 2013.

Avlsarbeidet – ståa pr dags dato.

Opplysninger om mulig feil far er det diskusjon om.

To spel og to NKS fra NT er tatt ut til semin i høst.

Bekymring for at alle værer kan få nok avkom på grunn av store tap.

Kåringsmerker bestilles og regning sendes til fylkeslaget.

Bør være et møte i avlsutvalget slik at en får fordelt kåringsdommere og sekretærer.

Gjeterhundarbeidet.

Stor aktivitet på kurs i sommer. Mange forskjellige hundførere på kurs og dette håper en vil føre til gode hunder etter hvert. Viktig med oppfølging etter kurs.

Prøvene som det er deltatt i har hatt varierende resultat.

02.09.13

BW