Styremøte på Nortura, Steinkjer mandag 29.02.16. 

 

Tilstede: Kristine Altin, Tonje Svee, John Gunnar Stormo, Kjetil Løvseth, Arvid Wold og Bjørn Wæhre. 

Mette Løvli kom til sak 4. 

 

1 – 2016 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

Skriv til Sno kommer inn som ny sak for øvrig ingen merknader. 

 

2 – 2016Gjennomgang av referat fra styremøte 13.02.16. 

 

 

 

3 – 2016Referatsaker. 

Rovviltutvalget var invitert til møte på Snåsa med skadefellingslagene.  

Har fått forslag til retningslinjer for bruk av laushund under skadefelling av bjørn. Dette inneholder flere mål og delmål og er ment som et prosjekt for opptrening av hunder. 

Kristine har deltatt på møte om jordbruksforhandlingene med Bondelaget. 

Årsmøte NTB på Stiklestad 10.mars, Arvid Wold deltar på møtet.  

 

4 – 2016 Høring årsmøtefrekvens NSG. 

Administrasjon/styret i NSG bes utarbeide et underlagsdokument som omhandler bakgrunnen for nåværende ordning og en evaluering av ordningen fram til 2016. 

Hvorfor endre for er ikke kommet fram noen klare svakheter med dagens ordning.   

Dagens ordning gir færre muligheter for å "kuppe" da det kun er landsmøtet annethvert år og representantskapet har mindre representasjon enn landsmøtet. 

 

5 – 2016Handlingsplan 2016.  

Oppstart innteressegruppe sau på Mære – oppstart innen 15.mars. 

Tillitsmannsmøte i april, mandag 7.april på Nortura, Steinkjer. 

Styremøte 13.juni kl 20 på tlf. 

Styremøte 31.aug kl 20 på tlf. 

Styremøte 3.okt kl 12 på Steinkjer. 

Studietur første helga i november, egen komite som jobber med dette. 

Tillitsvalgtmøte mandag 14. november. 

Styremøte 6. desember?? 

4 og 5 februar Lam 2017, Stavanger. 

 

6 – 2016Tillitvalgtmøte april. 

Det er nå ny rovviltnemd og hadde vært greit å fått en informasjon omkring rovviltnemda arbeid.  

Hvordan lykkes med skadefelling? Kåre Vik?? 

 

7 - 2016Representantskapsmøte 16 – 17 mars. 

Ingen spesielle saker kommer opp i representantskapsmøte. 

 

8 – 2016 Brev til SNO angående rapportering. 

 

Det oppfattes at sno ikke rapporterer all aktivitet av fredet rovvilt og det er et ønske at rovviltkontaktene lager en rapport for området de har ansvar for å skaffe seg en oversikt over den totale aktiviteten i de aktuelle områdene.  

Versjon 3 av skriv til NSB/SNO med krav om utvidet årlig rapporteringsplikt ble gjennomgått og vedtatt oversendt til NSG for videre oppfølging. 

Vi kan godt tenke oss at Nord-Trøndelag kan bli et prøveområde for en slik rapportering. 

 

29.02.16 

 

BW