Styremøte Nord-Trøndelag Sau og Geit. Søndag 2. mars, 2014 Sted: Quality Hotell Stjørdal

Tilstede: Kristine Altin, Arvid Wold, Tonje Svee, Randi Lund, Anne Haneborg, Mette Løvli, Ketil Løvseth, Rune Myren. Jostein Omli for Gjeterhundlaget.

 

1. Presentasjon av det nye styret. Alle i styret presenterte seg selv.

 

2. Gjennomgang av handlingsplanen 2014 Handlingsplanen for 2014 gjennomgått frem til april. Handlingsplanen vil sendes ut til styret.

3. Ansvar innad i styret

* Kristine Altin stiller på årsmøtet for Nord-Trøndelag Bondelag 6. mars.

* Fordelingsnemnd Organisert Beitebruk skal fordele midler i mars. Fylkesagronom Lisbeth Rannem ønsker at Arvid Wold og tidligere styreleder for NTSG Olav Tiller stiller til dette møtet for kontinuitet. Styret sier seg enig i dette.

* Representant i rovviltutvalget fra styret blir Ketil Løvseth.

* Beiteprosjektet ble avsluttet i 2013, og rapporten ferdigstilles i 2014. Forslag om at Bjørn Pettersen forespørres om videre ansvar for dette tross avsluttet styreverv.

* Hjemmesiden til NTSG fikk mye skryt fra årsmøtet om hvordan hjemmesiden fungerer. Mette Løvli fortsetter med ansvar for oppdatering.

* Fordelingsnemnden til radiobjeller. Anne Haneborg fortsetter med ansvaret fra styret.

4. Rovdyrfondet Styret ble oppfordret på årsmøtet til å se nærmere på regnskapet sammen med regnskapsføreren. Arvid Wold tar på seg dette ansvaret.

5. Omregistrering i Brønnøysundregisteret Arvid Wold gjennomgikk saken om at NTSG fortsatt står som BA i Brønnøysundregisteret.

6. Lokallagene Arvid Wold redegjorde for det tidligere styrets arbeid opp mot lokallag med få medlemmer. Kristine Altin ønsker videre arbeid med dette, og foreslår å ta tak i saken når lokallagene holder årsmøtene sine, før påske. Styret tilbyr seg å stille med representant på lokallagenes årsmøte. Det foreslås at hver styrerepresentant tar på seg et par lokallag med lav aktivitet, og besøker dem og holder dialog om videre plan for økt aktivitet. Kristine Altin og Tonje Svee går gjennom listene og velger ut lokallag det ønskes å satses på. Gjeterhundlaget, ved Jostein Omli, ønsker å ta del i besøksrunden til lokallaga.

7. Informasjon Kristine Altin spør hvor mye av informasjonen som skal gis direkte til medlemmene eller lokallagslederne. Ketil Løvseth mener informasjon bør gå gjennom lokallagslederne. Han tror ikke på økt aktivitet i lokallag som fra før av fungerer mindre godt når informasjon går direkte ut til medlemmene. Før årsmøtet for 2014, ønskes det at en mal for utfylling av nytt lokallagsstyre, antall utsendinger og forslag til valg av nye tillitsvalgte i fylkesstyret blir opprettet og utsendt til lokallaga sammen med invitasjonen til årsmøtet. Dette vil gjøre det enklere for lokallagene å informere styret.

8. Jordbruksforhandlingene Arvid Wold informerte om at det er blitt laget et skriv til Jordbruksforhandlingene, med Bondelaget og Småbrukarlaget. Dette skrivet skal være oversendt til NSG. Kristine Altin tar på seg dette.

9. Styremøter Ønske om dagsmøter for styret, som holdes på Nortura Steinkjer. Sekretær avsetter møterom etter dato er avtalt med styreleder. Muligheter for kveldsmøter ved tillitsvalgmøter hos Nortura Steinkjer. Avklares før hver innkalling.

10. Gjeterhundlaget Styreleder for Gjeterhundlaget, Jostein Omli, vil sende ut invitasjon til NTSG for styremøtene til Gjeterhundlaget. Ønsker representant fra styret i NTSG til deltagelse på møtene for å danne nærmere kontakt mellom styrene.